Accommodation Fee Collection Agreement

 

Last Updated: 1 January 2019

 

Persetujuan Kutipan Fi Penginapan ini ("Persetujuan" ini) dibuat dan dimasukkan antara Anda (“Anda” atau "Pelanggan") dengan entiti yang ditentukan oleh kadar dan mata wang transaksi yang Anda pilih, seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut (“Pembayaran HomeAway,” “kami”, “kami” atau “kami”).
 

Mata wang anda

Entiti Pembayaran HomeAway

Dolar Singapura

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

Diperbadankan dan didaftarkan di Singapura dengan nombor pendaftaran 201114875K dan mempunyai pejabat berdaftar di Tingkat 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.

 

Dolar AS

HomeAway.com, Inc.

Syarikat Delaware dari 1011 W 5th Street Austin TX 78703.

 

Paun British, Euro, Dolar Kanada, Franc Swiss, Krone Norway, Krone Denmark atau Krona Sweden

HomeAway Sàrl

Sebuah syarikat yang berdaftar di Switzerland dengan nombor pendaftaran CHE-116.158.222 dan pejabat berdaftar di Avenue du Bouchet 2, 1209 Geneva, Switzerland yang bertindak melalui cawangan Ireland yang ditubuhkan di Ireland dengan nombor syarikat luaran 907821 dan beralamat 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23 Ireland.

 
Persetujuan ini berkuat kuasa pada tarikh Anda menyatakan penerimaan anda terhadap terma Persetujuan ini ("Tarikh Berkuat Kuasa"). Anda hendaklah membaca semua terma dengan teliti. Terma ini merupakan persetujuan mengikat secara sah antara Anda dengan Pembayaran HomeAway.  Apa-apa kewajipan yang terhutang kepada Pembayaran HomeAway di bawah Persetujuan ini adalah sebagai tambahan untuk dan tidak mengehadkan apa-apa kewajipan kontrak berasingan untuk Pembayaran HomeAway atau anggota gabungan kami.  Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan ini (seperti yang ditakrifkan di bawah) melainkan Anda berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan dapat menyertai kontrak mengikat yang sah. 
 
DENGAN MENERIMA TERMA INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERSETUJUAN INI.
 
Latar Belakang:
•    Pembayaran HomeAway menyediakan perkhidmatan yang memudahkan kutipan Fi Penginapan (seperti yang ditakrifkan di bawah) daripada individu yang ingin menempah hartanah tersebut melalui laman web syarikat HomeAway yang bergabung dan menginap sebagai pengembara ("Pengembara");
•    Anda memiliki dan/atau menguruskan hartanah yang dinyatakan dalam borang pendaftaran dalam talian ("Hartanah" atau "Hartanah"); dan
•    Anda terhutang Fi Penginapan oleh Pengembara akibat daripada kontrak yang dibuat antara Anda dengan Pengembara dan Anda ingin Pembayaran HomeAway mengutip Fi Penginapan yang terhutang itu tertakluk pada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Persetujuan ini.
 
Anda dan Pembayaran HomeAway bersetuju seperti berikut:
 
1.PERKHIDMATAN PEMBAYARAN.
 
1.    Pembayaran Fi Penginapan perlu dibayar. Semasa tempoh Persetujuan ini, Anda membenarkan Pembayaran HomeAway untuk mengutip apa-apa Fi Penginapan melalui pembayaran Kad Kredit, Kad Debit, Pindahan Wang Elektronik dan apa-apa bentuk pembayaran yang Pembayaran HomeAway boleh terima dari semasa ke semasa (bersama-sama "Pembayaran") daripada Pengembara untuk membayar kepada Anda (pembayaran sedemikian yang dikutip oleh Pembayaran HomeAway melunaskan apa-apa hutang Pengembara yang mungkin terhutang dengan Anda) (secara kolektif “Perkhidmatan”) sebagai pertukaran untuk fi dan caj yang kena dibayar kepada Pembayaran HomeAway seperti yang dinyatakan dalam Persetujuan ini (setiap “Fi Penggunaan”). “Fi Penginapan” ditakrifkan sebagai jumlah yang terhutang kepada Anda oleh Pengembara sebagai pertukaran untuk penginapan Pengembara itu di sesebuah Hartanah, termasuk deposit keselamatan, fi, insurans dan semua jumlah lain, yang dipersetujui antara Anda dengan Pengembara dan seperti yang ditunjukkan di laman web yang digunakan untuk menempah Hartanah. 

Untuk menggunakan Perkhidmatan ini, Anda mesti menjadi ahli laman web kami atau salah satu daripada laman web anggota gabungan kami yang membenarkan pemilik rumah dan pengurus hartanah mengiklankan hartanah sewaan percutian mengikut terma laman web sedemikian (“Laman Web Penyenaraian”). 
 
1.2 Pengesahan untuk Debit dan Kredit. Anda dengan ini membenarkan Pembayaran HomeAway atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang bekerja bagi pihak kami untuk mengakses akaun bank anda yang ditetapkan pada borang pendaftaran dalam talian ("Borang Pendaftaran") untuk tujuan berikut:
(a) untuk deposit Pembayaran perlu dibayar kepada Anda;
(b) untuk debitkan apa-apa jumlah terhutang kepada Pembayaran HomeAway mengikut Persetujuan ini, termasuk Fi Penggunaan atau bayaran balik atau kebalikan; dan
(c.) untuk mendebit apa-apa jumlah yang terhutang kepada Tetamu mengikut Persetujuan ini.
 
1.3 Hak Potongan.  Bagi apa-apa Fi Penggunaan yang terhutang kepada Pembayaran HomeAway atau anggota gabungannya atau apa-apa jumlah terhutang kepada Pengembara, Anda membenarkan Pembayaran HomeAway untuk memotong (off-set) jumlah sedemikian dan apa-apa caj dan fi berkenaan akibat daripada apa-apa kegagalan debit daripada pembayaran Fi Penginapan di masa depan. Pembayaran HomeAway boleh, jika munasabah untuk berbuat demikian, mengimbangi apa-apa kewajipan pembayaran yang Pembayaran HomeAway mungkin ada kepada Anda di bawah Persetujuan ini terhadap: (i) Fi Penggunaan terhutang oleh Anda; (ii) jumlah terlebih bayar kepada Anda kerana lewat pembalikan, bayaran balik, bayar balik atau pelarasan lain untuk transaksi Pembayaran; dan (iii) apa-apa jumlah lain terhutang oleh Anda kepada Pembayaran HomeAway di bawah Persetujuan ini atau persetujuan lain.  Pembayaran HomeAway akan, atas permintaan, memberi Anda butiran tentang apa-apa jumlah yang dipotong.  Jika anda ingin mempertikaikan jumlah yang dipotong itu, sila lakukan demikian secara bertulis kepada Pembayaran HomeAway.
 1.4 Ralat Pemprosesan. Jika terdapat penolakan atau ralat dalam memproses apa-apa transaksi, Anda membenarkan kami atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang bekerja bagi pihak kami untuk mendebit atau kredit akaun bank anda yang ditetapkan pada borang pendaftaran, sebagaimana yang berkenaan, untuk membetulkan ralat tersebut. Jika kami tidak dapat untuk mendebit akaun bank yang Anda pilih atas apa-apa sebab, Anda membenarkan kami untuk mengemukakan semula debit itu, bersama apa-apa fi berkenaan, kepada mana-mana akaun bank atau instrumen pembayaran lain yang Anda berikan kepada kami.  Jika masalah tidak membayar tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang munasabah, Anda akan dikehendaki untuk membuat pembayaran menggunakan kaedah bayaran lain yang boleh diterima. 
1.5 Peruntukan Maklumat. Anda bersetuju memberikan semua kebenaran yang diperlukan kepada Pembayaran HomeAway atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang bekerja bagi pihak kami untuk mengakses akaun bank Anda yang ditetapkan pada Borang Pendaftaran seperti yang diperlukan di bawah ini.  Anda selanjutnya bersetuju untuk memastikan: (i) maklumat akaun bank Anda semasa dan terkini dengan Pembayaran HomeAway; dan (ii) apa-apa kebenaran perbankan berkenaan diberikan kepada Pembayaran HomeAway semasa dan terkini dengan Bank anda. Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin mengakibatkan Fi Penginapan menjadi salah arah, dipegang oleh Pembayaran HomeAway yang sedang menunggu pengesahan atau dikembalikan kepada Pengembara. Pembayaran HomeAway menafikan semua liabiliti untuk Pembayaran yang salah arah atau dikembalikan jika maklumat akaun bank Anda tidak dipastikan terkini. Pembayaran HomeAway boleh menangguhkan atau menamatkan Persetujuan ini tanpa notis jika Anda dengan tidak wajarnya gagal memastikan maklumat ini semasa atau menyekat atau menghalang keupayaan Pembayaran HomeAway untuk menikmati haknya atau melaksanakan kewajipannya di bawah Persetujuan ini.
Sebagai tambahan kepada kewajipan maklumat akaun bank tersebut, Anda hendaklah memberikan maklumat sedemikian kepada Pembayaran HomeAway kerana Pembayaran HomeAway boleh dikehendaki secara sah untuk melaksanakan Perkhidmatan itu dengan segera dan tepat. Anda hendaklah serta-merta memberitahu Pembayaran HomeAway tentang apa-apa dan semua ketidaktepatan dalam atau perubahan kepada maklumat yang diberikan oleh Anda pada Borang Pendaftaran. Pembayaran HomeAway tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat Kegagalan anda untuk mematuhi Bahagian 1.4 dan 1.5. 
 
 
1.6 Ulasan Penipuan dan Risiko. Anda membenarkan Pembayaran HomeAway dari semasa ke semasa mengumpulkan dan mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Anda pada Borang Pendaftaran atau sebaliknya. Pembayaran HomeAway akan menggunakan maklumat ini untuk melakukan usaha wajar pelanggan, mengesahkan identiti Anda, mengesahkan pemilikan anda terhadap Hartanah, mengesahkan Anda tidak tertakluk pada sekatan perdagangan, melakukan pelbagai ulasan penipuan dan risiko pada Anda dan memantau transaksi melalui Perkhidmatan untuk melindungi integriti sistem dan perniagaannya dan mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan. Anda selanjutnya membenarkan Pembayaran HomeAway (atau anggota gabungan) untuk meminta laporan tentang Anda daripada agensi pelaporan pengguna.  Apa-apa laporan pengguna sedemikian akan diminta dan digunakan dengan mematuhi undang-undang berkenaan.  Berdasarkan ulasan ini, Pembayaran HomeAway akan menentukan sama ada mampu untuk menawarkan Perkhidmatan tersebut kepada Anda dan cara untuk menyelesaikan Pembayaran Fi Penginapan mengikut budi bicara mutlak. Apabila berjaya menyelesaikan saringan yang diperlukan, Anda akan ditawarkan garis masa penyelesaian berikut:
 
 
Tertakluk pada apa-apa penipuan atau risiko yang munasabah yang dikenakan oleh Pembayaran HomeAway, Pembayaran HomeAway akan memulakan pemindahan Fi Penginapan yang perlu dibayar kepada Anda (tolak Fi Penggunaan dan apa-apa komisen; dan jumlah lain yang perlu dibayar oleh Anda kepada Laman Web Penyenaraian berhubung dengan tempahan tersebut, yang telah didedahkan kepada Anda) ke akaun bank Anda dalam kebanyakan kes dalam masa 1-2 hari selepas tarikh daftar masuk dijadualkan untuk Pengembara di Hartanah Anda; bagaimanapun dengan syarat, sekiranya seseorang Pengembara memberikan notis yang sewajarnya ke laman web ini Hartanah itu telah ditempah dalam masa 24 jam daripada daftar masuk dijadualkan Hartanah itu tidak seperti yang digambarkan atau terdapat masalah lain dengan Hartanah itu, Anda membenarkan Pembayaran HomeAway untuk mengembalikan Fi Penginapan itu kepada Pengembara. Masa yang diperlukan untuk menerima Bayaran selepas dimulakan mungkin berbeza-beza, termasuk sebab-sebab di luar kawalan Pembayaran HomeAway. Sila berikan masa sehingga 30 hari untuk pembayaran pertama Anda daripada Pembayaran HomeAway untuk diproses.  Jika terdapat penipuan di pihak Anda, pembayaran Anda boleh ditangguhkan atau dibatalkan selama-lamanya.
 
Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan tersebut kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa di tempat Anda tinggal dan mana-mana undang-undang lain yang berkenaan. Khususnya, tetapi tanpa had, Perkhidmatan itu tidak boleh digunakan untuk menghantar atau menerima dana: (i) ke dalam (atau untuk pemastautin) Cuba, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Syria atau mana-mana negara lain yang Amerika Syarikat telah mengenakan embargo barangan; atau (ii) sesiapa dalam senarai Warganegara Khas Yang Ditetapkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat atau Jadual Perintah Untuk Penolakan Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat.  Dengan menggunakan Laman Web ini, Anda mewakili dan menjamin bahawa Anda tidak berada di, bawah kawalan atau warga negara atau pemastautin mana-mana negara tersebut atau mana-mana senarai sedemikian.
 
 
1.7 Privasi & Keselamatan Data. Anda bersetuju untuk bertindak mengikut amalan yang ditetapkan dalam dasar privasi HomeAway yang berkenaan untuk laman web tempat Hartanah ditempah (“Dasar Privasi”) sebagaimana yang dikemas kini oleh HomeAway dari semasa ke semasa dan yang dengan ini dimasukkan dengan rujukan. Anda bersetuju bahawa Anda menyediakan dan akan mengekalkan atau akan menubuhkan dan menyelenggara prosedur dan kawalan keselamatan yang mencukupi untuk mencegah pendedahan yang tidak diingini dan akses yang tidak dibenarkan kepada atau penyelewengan, data atau maklumat peribadi mana-mana Pengembara.  Anda bersetuju bahawa Anda akan memproses, menyimpan, menghantar dan mengakses apa-apa maklumat pengembara yang mematuhi semua undang-undang yang berkenaan.  Anda bersetuju untuk hanya menggunakan data peribadi Pengembara bagi tujuan memproses tempahan Pengembara tersebut dan tidak ada tujuan lain. Pembayaran HomeAway tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan kepada data peribadi atau data kewangan Pengembara oleh Anda, Pekerja anda atau mana-mana pihak lain yang berkaitan dengan Anda, kecuali setakat yang penggunaan atau akses tersebut disebabkan oleh kecuaian melampau atau salah laku yang disengajakan Pembayaran HomeAway. Pembayaran HomeAway boleh menggunakan apa-apa dan semua maklumat yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Perkhidmatan mengikut Dasar Privasi. Di samping itu, Anda bersetuju bahawa Pembayaran HomeAway boleh menggunakan maklumat sedemikian untuk apa-apa tujuan yang sah termasuk pemasaran dan mendapatkan statistik berkenaan dengan Perkhidmatan yang ditawarkan.
 
1.8 Hak Proprietari. Antara Anda dengan Pembayaran HomeAway, Pembayaran HomeAway memiliki dan mengekalkan semua hak proprietari dalam dan kepada Perkhidmatan, antara muka aplikasi (API) dan apa-apa bahan lain yang Pembayaran HomeAway boleh gunakan atau berikan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian Perkhidmatan. Anda tidak memperoleh apa-apa hak, gelaran atau kepentingan dalam Perkhidmatan tersebut. Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, mempersiapkan karya terbitan daripada, menyusun semula kod, melakukan kejuruteraan balikan, membongkar atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber daripada mana-mana laman web HomeAway, API atau Perkhidmatan.
 
1.9 Cadangan.  Jika Anda memberi kami atau anggota gabungan kami apa-apa cadangan penambahbaikan bagi Perkhidmatan kami ("Cadangan"), kami akan memiliki semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan kepada Cadangan itu, walaupun Anda telah menetapkan Cadangan sebagai sulit. Kami dan anggota gabungan kami berhak untuk menggunakan Cadangan tersebut tanpa sekatan. Anda dengan ini tanpa boleh ditarik balik memberi kami semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Cadangan tersebut dan bersetuju untuk memberi kami apa-apa bantuan yang kami perlukan sewajarnya untuk mendokumenkan, menyempurnakan dan mengekalkan hak kami dalam Cadangan itu. Tolong jangan beri kami Cadangan sekiranya Anda tidak mahu memberikan hak ini kepada kami.
 
1.10 Bayaran balik dan Pembalikan. Apa-apa Bayaran oleh Pengembara tertakluk pada hak bayaran balik jika dibayar dengan kad kredit atau kad debit atau dengan apa-apa bentuk pembayaran lain dengan ciri pembalikan setara. Hak-hak ini wujud antara Pengembara dengan bank atau pengeluar kad kredit masing-masing. Sekiranya bayaran balik atau pembalikan apa-apa Bayaran oleh Pengembara, Pembayaran HomeAway secara automatik akan melaksanakan hak potongan yang digariskan dalam bahagian 1.3. Selepas itu, bergantung pada penerimaan semua maklumat yang diminta daripada Anda, Pembayaran HomeAway akan menggunakan usaha yang wajar secara komersial untuk menyiasat kesahihan bayaran balik atau pembalikan itu. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Pembayaran HomeAway dan untuk memberikan apa-apa maklumat yang mungkin diminta semunasabahnya oleh Pembayaran HomeAway dalam siasatan yang dilakukan. Anda bertanggungjawab untuk semua bayaran balik atau pembalikan Pembayaran yang diproses oleh Pembayaran HomeAway, termasuk Fi Bayaran Balik yang disenaraikan di bawah dalam Jadual Fi dengan syarat bahawa bayaran balik atau pembalikan tersebut bukan disebabkan secara langsung oleh tindakan atau peninggalan Pembayaran HomeAway.  Anda mengakui bahawa keputusan bayaran balik dan pembalikan dibuat oleh bank yang mengeluarkan atau Rangkaian Kad yang berkenaan dan semua penghakiman tentang kesahan bayaran balik atau pembalikan itu dibuat berdasarkan budi bicara mutlak Bank yang mengeluarkan atau Rangkaian Kad yang berkenaan.
 
1.11 Pengubahsuaian Perkhidmatan dan/atau Fi Penggunaan. Pembayaran HomeAway boleh dari semasa ke semasa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Anda mengubah suai Perkhidmatan dan laman web yang berkaitan; walau bagaimanapun, dengan syarat, bahawa Pembayaran HomeAway tidak akan mengubah suai Perkhidmatan dengan cara yang, menurut budi bicara mutlak dan munasabahnya dengan ketara menjejaskan Penggunaan anda, tanpa memberikan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari notis terlebih dahulu kepada Anda tentang apa-apa pengubahsuaian sedemikian. Selain itu, Pembayaran HomeAway berhak untuk mengubah suai Fi Penggunaan, mengikut budi bicara mutlaknya, tetapi tidak akan berbuat demikian tanpa memberikan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari notis terlebih dahulu kepada Anda dan apa-apa Fi Penggunaan akan dikenakan untuk tempahan yang diterima oleh Anda pada bila-bila masa selepas notis sedemikian. Notis sedemikian boleh dibuat melalui e-mel atau menyiarkan pada atau mengemas kini laman web HomeAway.
 
1.12 Pembayaran untuk Perkhidmatan. Sebagai pertimbangan untuk Perkhidmatan tersebut, Anda bersetuju untuk membayar kepada Pembayaran HomeAway Fi Penggunaan sebanyak 3% daripada jumlah transaksi yang diproses bagi pihak Anda melalui mana-mana kaedah bayaran yang ditawarkan oleh Pembayaran HomeAway. Fi Penggunaan tersebut perlu dibayar setelah selesai pemprosesan pembayaran dan tanpa mengira apa-apa pembatalan berikutnya. Fi Penggunaan yang perlu dibayar kepada Pembayaran HomeAway tidak termasuk cukai, nilai tambah, pegangan atau lain-lain cukai berdasarkan transaksi di mana-mana negara, negeri atau kawasan. Jika cukai itu terpakai, Anda hendaklah membayar cukai itu kepada Pembayaran HomeAway.
 
GST Singapura dikutip, jika berkenaan, atas Fi Penggunaan dan caj yang kena dibayar kepada Pembayaran HomeAway di bawah Persetujuan ini.
 
 
 
Anda dengan ini membenarkan Pembayaran HomeAway untuk memotong secara automatik semua Fi Penggunaan yang kena dibayar daripada Pembayaran yang dikutip oleh Pembayaran HomeAway, serta Fi Penggunaan yang berkaitan dengan Bayaran Balik dan Dana Tidak Mencukupi (“NSF”) sebelum penyelesaian ke akaun bank Anda. Sekiranya Pembayaran HomeAway tidak dapat memulihkan Fi Penggunaan atas apa-apa sebab, Anda bersetuju untuk membayar semua kos kutipan yang munasabah, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang ditanggung oleh Pembayaran HomeAway.  Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memantau akaun anda dan memastikan bayaran tepat pada masanya untuk semua jumlah yang Anda berhutang kepada Pembayaran HomeAway.  Pembayaran HomeAway berhak mengenakan kepada anda apa-apa penalti yang Pembayaran HomeAway tanggung kerana permintaan kutipan yang gagal disebabkan oleh NSF atau arahan Anda untuk menyekat permintaan itu.  Anda membenarkan Pembayaran HomeAway untuk mengutip fi sedemikian mengikut terma-terma Persetujuan ini.
 
Kecuali sebagaimana yang diberikan di sini dan setakat yang dibenarkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna (Perdagangan Adil) (Cap 52A, 2009 Rev Ed) (“CPFTA”) dan Akta Terma Kontrak Tidak Adil (Cap 396, 1994 Rev Ed) (“UCTA”), fi berkaitan dengan perkhidmatan Pembayaran HomeAway tidak boleh dibayar balik.
 
 
1.13 Cukai. Anda bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua cukai berkenaan, termasuk cukai jualan, penggunaan, harta peribadi, nilai tambah, eksais, fi kastam, pelancong, penghunian hotel, duti import atau duti setem atau cukai lain dan duti yang dikenakan oleh entiti kerajaan dalam apa jua bentuk dan dikenakan berkenaan dengan transaksi di bawah Perjanjian ini, termasuk penalti dan faedah, tetapi secara khusus tidak termasuk cukai yang terhutang oleh atau dituntut terhadap pendapatan bersih Pembayaran HomeAway atau mana-mana anggota gabungan. Pembayaran HomeAway mungkin dikehendaki untuk melaporkan apa-apa Pembayaran diproses yang dibuat kepada Anda untuk negara, negeri dan/atau pihak berkuasa cukai tempatan, termasuk Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri AS dan pihak berkuasa cukai yang lain. Pembayaran HomeAway tidak bertanggungjawab ke atas dan bukan entiti yang mengutip cukai jualan atau cukai lain yang berkaitan Pembayaran itu. Anda akan segera memberikan maklumat dan/atau dokumentasi kepada Pembayaran HomeAway sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh entiti kerajaan yang berkenaan untuk Pembayaran HomeAway memproses pembayaran di bawah ini (termasuk, tanpa had, suatu perakuan yang sah tentang pengecualian Anda daripada kewajipan untuk membayar cukai sebagaimana dibenarkan oleh entiti kerajaan yang sewajarnya) dan Pembayaran HomeAway boleh semunasabahnya menahan apa-apa Pembayaran atau sebahagian daripadanya, sehingga Anda telah memberikan dokumentasi yang diperlukan. Anda bertanggungjawab untuk menentukan mana-mana dan semua cukai dan duti yang ditaksirkan, ditanggung atau dikehendaki untuk dikutip, dibayar atau ditahan atas apa-apa sebab yang berkaitan dengan promosi atau pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan untuk transaksi atau selainnya berkaitan dengan apa-apa tindakan, tidak bertindak atau peninggalan oleh Anda atau mana-mana anggota gabungan Anda atau mana-mana pekerja, ejen, kontraktor atau wakil anda ("Cukai"). Anda juga bertanggungjawab untuk mengutip, menahan, melaporkan dan meremitkan Cukai yang betul kepada pihak berkuasa cukai yang sesuai. Jika diminta oleh Pembayaran HomeAway, Anda akan segera memberikan invois Cukai yang sah berkenaan dengan apa-apa transaksi yang dibuat di bawah Perjanjian ini, yang Cukai dikenakan di bawah undang-undang yang berkenaan. Kami boleh memberi Anda cara untuk menentukan dan menerapkan cukai ke transaksi Anda, tetapi kami dan anggota gabungan kami tidak bertanggungjawab untuk menentukan sama ada cukai dikenakan dan tidak bertanggungjawab untuk mengira, mengutip, melaporkan atau meremitkan apa-apa cukai kepada mana-mana pihak berkuasa cukai yang timbul daripada apa-apa transaksi.  Walau apa pun yang disebutkan di atas, Pembayaran HomeAway berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengutip dan meremit Cukai kepada entiti kerajaan yang sesuai untuk Pembayaran.  Sekiranya Pembayaran HomeAway melaksanakan hak ini, Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Pembayaran HomeAway dalam penyediaan apa-apa maklumat atau bantuan yang diminta semunasabahnya oleh Pembayaran HomeAway untuk kutipan dan kiriman wang sedemikian termasuk menyediakan dokumentasi untuk mengesahkan transaksi dengan Pengembara dan untuk mengesahkan pendaftaran dengan dan/atau kiriman wang Cukai kepada pihak berkuasa yang berkaitan. 
 
 
1.14 Had Penggunaan Perkhidmatan/Laman Web. Anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan ini untuk pembayaran Fi Penginapan seperti yang ditakrifkan di sini. Anda tidak boleh menggunakan dan mewakili serta menjamin bahawa Anda tidak akan menggunakan, Perkhidmatan ini untuk apa-apa maksud lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembayaran untuk apa-apa aktiviti, barangan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang. Anda bersetuju untuk mematuhi semua dasar Pembayaran HomeAway dan had lain tentang penggunaan laman web dan Perkhidmatannya, seperti yang dikemas kini oleh Pembayaran HomeAway dari semasa ke semasa, termasuk tanpa had: (i) Keperluan Pembayaran HomeAway untuk keselamatan data; dan (ii) mana-mana peraturan dan/atau dasar pengendalian persatuan atau rangkaian kad yang digunakan untuk memproses Pembayaran (yang demikian itu boleh dikemas kini dari semasa ke semasa). Walau apa pun terma lain dalam Perjanjian ini, Pembayaran HomeAway dan anggota gabungannya mempunyai hak: (a) untuk menukar, menggantung atau menghentikan Perkhidmatan atau laman web, secara keseluruhan atau sebahagian; dan (b) untuk mengenakan had ke atas ciri-ciri tertentu atau menyekat akses kepada bahagian-bahagian atau semua Perkhidmatan atau laman web tanpa notis dan tanpa liabiliti apabila Pembayaran HomeAway, mengikut budi bicara mutlak, untuk dilaksanakan dengan munasabah, mendapati perlu untuk melindungi integriti laman web dan operasi, untuk mengelakkan kemudaratan kepada orang lain atau untuk apa-apa sebab lain. Bayaran HomeAway boleh menolak untuk memproses apa-apa pembayaran yang berkaitan dengan, antara sebab lain, aktiviti pencegahan penipuan, undang-undang yang berkenaan atau dasar Pembayaran HomeAway. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Anda tidak boleh bertindak sebagai perantara, agregator atau biro perkhidmatan pembayaran atau sebaliknya menjual Perkhidmatan bagi pihak mana-mana pihak ketiga, termasuk tanpa had pengendalian, pemprosesan atau penghantaran dana untuk pihak ketiga.
 
 
1.15 Rangkaian Kad; Pemeroleh. Semasa Tempoh Persetujuan ini, Perkhidmatan akan disediakan oleh Pembayaran HomeAway bersempena dengan pemeroleh saudagar (atau pemeroleh debit PIN) dan bank ahli yang ditetapkan masing-masing. Anda bersetuju untuk mematuhi semua dasar Pembayaran HomeAway berkenaan dengan Perkhidmatan dan semua Visa, Visa International, MasterCard International Incorporated dan rangkaian kad berkenaan lain, (secara kolektif, “Rangkaian Kad”) dan peraturan lain (secara kolektif, “Peraturan Pengendalian”) dan semua undang-undang, peraturan dan panduan kawal selia setempat yang berkenaan berhubung dengan kelakuan perniagaan Anda. Anda bersetuju dan mengakui bahawa Pembayaran HomeAway tidak mempunyai kawalan dan tidak boleh dan tidak bertanggungjawab terhadap Peraturan Pengendalian individu Rangkaian Kad dan bahawa Rangkaian Kad itu mungkin berhak untuk meminda Peraturan Pengendalian tanpa memberi notis kepada Anda. Jika Anda memilih untuk menerima hanya beberapa jenis kad pembayaran tertentu, Anda bertanggungjawab untuk menunjukkan kad pembayaran yang betul untuk diterima.
 
  
2.PENAFIAN.
 
2.1.1 Waranti Terhad. 
ANDA MENGAKUI BAHAWA PENGGUNAAN ANDA KE ATAS PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB TERTAKLUK PADA PENAFIAN LIABILITI BERIKUT: KECUALI UNTUK APA-APA WARANTI NYATA YANG TERKANDUNG DALAM PERSETUJUAN INI, PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB (TERMASUK SEMUA KANDUNGAN, PERISIAN, PENGHANTARAN DATA, FUNGSI, BAHAN DAN MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN BERKAITAN DENGAN ATAU BOLEH DIAKSES MELALUI PERKHIDMATAN) DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN PEMBAYARAN HOMEAWAY, ANGGOTA GABUNGANNYA DAN PEMBEKALNYA TIDAK MEMBERI APA-APA JENIS WARANTI, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TENTANG LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI BAWAH INI, SETAKAT YANG MAKSIMUM DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
 
2.2 Penggunaan Jaringan Sejagat. Pembayaran HomeAway, anggota gabungannya dan pembekalnya tidak memberikan waranti berkenaan kualiti, kebolehpercayaan, ketepatan masa atau keselamatan web di seluruh dunia, internet dan rangkaian komputer lain yang terpaut secara global atau laman web yang ditubuhkan termasuk laman web, tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan.
 
2.3 Bayaran. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) Tempahan Hartanah Anda merupakan transaksi mutlak antara Anda dengan Pengembara yang berkaitan dan bukan dengan Pembayaran HomeAway atau mana-mana anggota gabungan Pembayaran HomeAway; (ii) Bayaran yang dikutip oleh Pembayaran HomeAway melunaskan apa-apa hutang berkaitan yang Pengembara mungkin terhutang kepada Anda; (iii) Pembayaran HomeAway tidak akan bertanggungjawab bagi dan tidak mengawal, sama ada Pengembara akan membuat apa-apa pembayaran Fi Penginapan; (iv) Kewajipan Pembayaran HomeAway untuk membayar Anda adalah bersyarat apabila berjaya menerima Fi Penginapan yang berkaitan daripada Pengembara; (v) Pembayaran HomeAway bukan bank atau lain-lain institusi pendeposit disewa; dan (vi) dan yang diproses Pembayaran HomeAway atau pembekal perkhidmatannya (termasuk mana-mana pembekal perkhidmatan bank) berkaitan dengan kutipan Fi Penginapan bukanlah kewajipan deposit dan tidak diinsuranskan untuk manfaat Anda oleh mana-mana agensi kerajaan.
 
 
2.4 Peranan Kami. Kecuali untuk peranan terhad kami dalam memproses pembayaran yang Anda benarkan atau memulakan, kami tidak terlibat dalam apa-apa transaksi yang berlaku antara Anda dengan Pengembara Anda.  Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak menyediakan atau menjual semula mana-mana penginapan atau apa-apa perbelanjaan atau perkhidmatan berkaitan penginapan.  Pembayaran HomeAway tidak bertanggungjawab untuk tindakan atau peninggalan anda.
 
2.5 Undang-undang Hartanah Tidak Dituntut. Kami tidak bertanggungjawab sebagai pemproses pembayaran pihak ketiga anda bagi pematuhan mana-mana bidang kuasa hartanah tidak dituntut atau undang-undang pengembalian harta.  Anda bertanggungjawab untuk menentukan sama ada Anda memegang hartanah untuk Pengembara atau pihak lain yang tertakluk pada undang-undang tersebut, yang anda mengakui dan bersetuju bahawa Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tersebut.
 
  
3. HAD LIABILITI/GANTI RUGI.
 
3.1 TERTAKLUK PADA FASAL 3.5 DAN 3.6, PEMBAYARAN HOMEAWAY TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA DISEBABKAN OLEH APA-APA GANGGUAN ATAU KETIDAKTERSEDIAAN PERKHIDMATAN ATAU LAMAN WEB APABILA PENGEMBARA TIDAK DAPAT MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU LAMAN WEB ATAU APA-APA KEGAGALAN YANG BOLEH MENJEJASKAN RESIT, PEMPROSESAN, PENERIMAAN, PENYEMPURNAAN ATAU PENYELESAIAN PEMBAYARAN ATAU PERKHIDMATAN.  PEMBAYARAN HOMEAWAY TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA PERNYATAAN YANG SALAH, APA-APA KESILAPAN ATAU KELEWATAN DALAM PEMBAYARAN ATAU APA-APA BAYARAN YANG DITOLAK OLEH BANK ANDA YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ANDA UNTUK MEMBERIKAN MAKLUMAT YANG TEPAT DAN/ATAU SAH.
 
3.2 DALAM APA-APA KEADAAN PUN MANA-MANA PIHAK, ANGGOTA GABUNGANNYA ATAU PEMBEKALNYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PIHAK YANG LAIN ATAU KEPADA MANA-MANA PIHAK KETIGA, UNTUK KEROSAKAN BERBANGKIT, TELADAN, TIDAK LANGSUNG, KHAS ATAU SAMPINGAN, TERMASUK, TANPA HAD, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, WALAUPUN PIHAK ITU SEBALIKNYA TELAH DIMAKLUMKAN AKAN KEMUNGKINAN BERLAKUNYA KEROSAKAN SEDEMIKIAN.
 
3.3  Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa liabiliti Pembayaran HomeAway di bawah Persetujuan ini atas pelanggaran mana-mana kewajipan undang-undang yang dikenakan ke atas Pembayaran HomeAway adalah terhad, dalam kes Perkhidmatan yang rosak, sama ada (pada pilihan Pembayaran HomeAway): (i) membekalkan Perkhidmatan sekali lagi; atau (ii) membayar kos untuk Perkhidmatan itu dibekalkan lagi. 
 
3.4  TERTAKLUK PADA FASAL 3.5, LIABILITI AGREGAT PEMBAYARAN HOMEAWAY YANG TIMBUL DARIPADA PERSETUJUAN INI TIDAK BOLEH MELEBIHI FI YANG DITERIMA OLEH PEMBAYARAN DARIPADA ANDA DAN DITAHAN DI BAWAH PERSETUJUAN INI DALAM TEMPOH TIGA (3) BULAN SERTA-MERTA SEBELUM TARIKH TUNTUTAN ITU TIMBUL. HAD DI ATAS AKAN TERPAKAI WALAU APA PUN KEGAGALAN FUNGSI PENTING DALAM APA-APA REMEDI TERHAD. Setiap pihak mengakui bahawa pihak yang satu lagi telah menyertai Persetujuan ini dengan bergantung pada had liabiliti yang dinyatakan dalam perenggan ini dan bahawa had ini merupakan asas penting daripada tawar-menawar antara pihak-pihak tersebut.
 
3.5 Tiada apa-apa dalam Persetujuan ini akan mengecualikan atau menyekat liabiliti Pembayaran HomeAway untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaiannya; atau penipuan Pembayaran HomeAway atau salah nyata palsu.
 
3.6 Tiada apa-apa dalam Persetujuan ini menjejaskan apa-apa hak yang mungkin anda miliki dan yang undang-undang tidak boleh dikecualikan, termasuk di bawah CPFTA dan UCTA.
 
3.7 Ganti rugi
 
Anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Pembayaran HomeAway dan subsidiari, anggota gabungan, pegawai, pengarah, perunding, ejen dan/atau pekerjanya (“Pihak Ditanggung Rugi Pembayaran HomeAway”) tidak terjejas daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, kerugian dan perbelanjaan pihak ketiga (termasuk ganjaran bayaran ganti rugi, jumlah penyelesaian dan fi undang-undang yang munasabah) yang dibawa terhadap mana-mana Pihak Ditanggung Rugi Pembayaran HomeAway, yang timbul daripada atau berkaitan dengan: (i) Penggunaan Anda ke atas Perkhidmatan atau laman web; dan/atau (ii) apa-apa pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan Persetujuan ini oleh Anda. Pembayaran HomeAway boleh menyertai pasukan pertahanan dengan penasihat pilihan atas perbelanjaan sendiri. Kewajipan ganti rugi yang dinyatakan dalam bahagian ini tidak akan terpakai setakat apa-apa tuntutan, kerugian, liabiliti, permintaan atau perbelanjaan ialah akibat daripada kecuaian melampau atau salah laku yang disengajakan bagi mana-mana pihak yang ditanggung rugi. Kewajiban ganti rugi yang dinyatakan dalam bahagian ini bergantung pada: (1) Pembayaran HomeAway memberikan notis bertulis kepada anda tentang apa-apa tuntutan, kerugian, liabiliti, tindakan, permintaan atau perbelanjaan tersebut (kecuali kewajipan Anda untuk menanggung rugi di bawah ini hendaklah hanya dilepaskan setakat yang terjejas dengan kegagalan Pembayaran HomeAway untuk memberikan notis sedemikian); dan (2) Anda mempunyai kawalan mutlak pertahanan atau penyelesaian tuntutan, kerugian, liabiliti, tindakan, permintaan atau perbelanjaan tersebut; dengan syarat bahawa apa-apa penyelesaian yang memerlukan selain daripada pembayaran jumlah wang tunai tertakluk pada persetujuan Pembayaran HomeAway, tidak boleh ditahan dengan tidak munasabah. Atas permintaan dan perbelanjaan anda, Pembayaran HomeAway akan bekerjasama dalam penyiasatan, pertahanan dan penyelesaian tuntutan, kerugian, liabiliti, tindakan, permintaan atau perbelanjaan tersebut.
 
 
4. TEMPOH DAN PENAMATAN.
 
4.1 Tempoh. Persetujuan ini akan bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan akan berterusan sehingga ditamatkan oleh mana-mana pihak mengikut Bahagian 4.2 di bawah.
 
4.2 Penamatan. Mana-mana pihak boleh menamatkan Persetujuan ini pada bila-bila masa untuk kemudahan dengan notis bertulis, yang mungkin melalui pos ke alamat yang dinyatakan di bawah.  Untuk mengelakkan keraguan, tiada penamatan Persetujuan ini dengan sendirinya akan menamatkan apa-apa persetujuan lain antara Anda dengan Pembayaran HomeAway atau mana-mana anggota gabungan. 
 
4.3 Kesan Penamatan. Penamatan Persetujuan ini tidak akan melepaskan mana-mana pihak daripada apa-apa kewajipan untuk membayar pihak lain apa-apa jumlah, Fi atau pampasan lain yang kena dibayar dan terhutang kepada pihak lain di bawah Persetujuan ini sebelum penamatan tersebut. Pembayaran HomeAway akan menyelesaikan apa-apa Bayaran yang sedang diproses pada masa penamatan dan akan memotong apa-apa Fi yang terhutang kepadanya pada masa itu. Walau bagaimanapun, Anda akan kekal bertanggungjawab untuk bayaran balik, pembalikan, caj dan apa-apa kewajipan lain yang ditanggung oleh Anda dan diuruskan oleh Pembayaran HomeAway selepas tamat tempoh atau penamatan Persetujuan ini dan Anda membenarkan Pembayaran HomeAway, tanpa notis terlebih dahulu kepada Anda, untuk memotong jumlah tersebut secara automatik daripada akaun bank Anda. Selepas penamatan, Pembayaran HomeAway akan menyahdayakan akses Anda kepada Perkhidmatan tersebut.
 
4.4 Kebertahanan. Bahagian 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 2, 3, 4 dan 5 akan terus bertahan daripada penamatan atau tamat tempoh Persetujuan ini, kecuali jika diperuntukkan sebaliknya.
 
5. Pelbagai
 
5.1 Mengikat Pengganti dan Penerima Serah Hak. Perjanjian ini akan mengikat dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak, pengganti mereka dan penerima serah hak yang dibenarkan. Tidak ada Persetujuan atau apa-apa hak, lesen, keistimewaan atau kewajipan yang disediakan di sini boleh diserah hak atau dipindahkan oleh Anda tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pembayaran HomeAway dan apa-apa percubaan penyerahan hak atau pindahan tanpa kebenaran tersebut adalah tidak sah. Pembayaran HomeAway boleh memperuntukkan Persetujuan ini pada bila-bila masa tetapi tidak akan berbuat demikian dengan cara untuk mengurangkan apa-apa jaminan yang diberikan kepada Anda di bawah Persetujuan ini atau menyebabkan Anda terjejas seperti yang ditentukan oleh Pembayaran HomeAway mengikut budi bicara yang munasabah. 
  
 
5.2 Force Majeure. Pembayaran HomeAway tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kelewatan, kesilapan, kegagalan untuk melaksanakan, gangguan atau kejadian tergendala dalam Perkhidmatan atau laman web yang disebabkan oleh atau akibat daripada apa-apa tindakan, peninggalan atau keadaan di luar kawalan munasabah Pembayaran HomeAway, sama ada atau tidak dapat dijangka atau dikenal pasti, termasuk tanpa had kuasa Tuhan, mogok, sekat masuk kerja, rusuhan, tindakan perang, peraturan kerajaan, kebakaran, kegagalan bekalan kuasa, gempa bumi, cuaca buruk, banjir atau bencana alam lain atau kegagalan perkakasan, perisian atau peralatan atau kemudahan komunikasi Anda, Pengembara atau mana-mana pihak ketiga.
 
5.3 Keseluruhan Persetujuan.   Perkhidmatan ini dibekalkan dengan terma-terma yang dinyatakan secara jelas dalam Persetujuan ini dan tertakluk pada hak-hak yang tidak boleh dikecualikan di bawah CPFTA dan UCTA. Perwakilan atau kenyataan lain yang kami buat kepada Anda, sama ada secara peribadi, melalui telefon atau dalam iklan atau bahan lain yang Anda terima, bukan merupakan sebahagian daripada Persetujuan ini. Walau bagaimanapun, Anda mungkin mempunyai hak undang-undang lain berhubung dengan perwakilan tersebut.  Bagi mengelakkan keraguan, perkara di atas tidak mengehadkan apa-apa obligasi berasingan kepada Rangkaian Kad atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang lain.
 
  
5.4 Kebolehasingan. Jika mana-mana peruntukan Persetujuan ini atau pelaksanaan dengannya, didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dipinda untuk mencapai kesan ekonomi yang sama seberapa hampir yang mungkin seperti peruntukan asal dan baki Persetujuan ini akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya.
 
5.5 Pindaan dan Perubahan. Anda tidak boleh mengubah, meminda, menambah, menunaikan, menamatkan atau mengubah Persetujuan ini kecuali dengan pernyataan bertulis yang ditandatangani oleh Pembayaran HomeAway. Pembayaran HomeAway akan mempunyai hak, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya, untuk mengubah, mengubah suai atau meminda mana-mana bahagian Persetujuan ini mengikut terma yang dinyatakan di atas, termasuk tetapi tidak terhad pada terma pembayaran (lihat fasal 1.11 di atas).  Jika Pembayaran HomeAway meminda Persetujuan ini dan Anda tidak bersetuju dengan terma-terma baharu, Anda boleh menamatkan Persetujuan tersebut dengan serta-merta mengikut fasal 4 di atas.
 
 
5.6 Penepian. Penepian oleh salah satu pihak atas apa-apa hak di bawah Persetujuan ini atau kegagalan untuk melaksanakan atau pelanggaran mana-mana peruntukan Persetujuan ini tidak akan beroperasi atau ditafsirkan sebagai penepian mana-mana hak lain di bawah atau apa-apa pelanggaran atau kegagalan lain sama ada sifat yang serupa atau sebaliknya.
 
5.7 Notis. Semua notis dan komunikasi lain yang diperlukan atau dibenarkan di bawah Persetujuan ini akan dibuat secara bertulis. Notis kepada Anda akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan pada Borang Pendaftaran.  Notis kepada Pembayaran HomeAway boleh diajukan terus kepada HomeAway, U/p: Legal Department, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.
 
5.8 Mengemas Kini Maklumat Anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat perbankan anda, termasuk Nama sah anda dan alamat Anda dan negara tempat kediaman adalah tepat dan masih yang terkini.  Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat atau dokumentasi yang diminta berkaitan Cukai di Bahagian 1.13 di atas adalah tepat dan masih yang terkini.
 
5.9 Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga.  Berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Pembayaran HomeAway, kami boleh menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk memudahkan dan memproses Pembayaran. Apa-apa kewajipan yang terhutang kepada Pembayaran HomeAway di bawah Persetujuan ini adalah sebagai tambahan kepada dan tidak menghadkan, apa-apa kewajipan kontrak berasingan yang Anda terhutang kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, termasuk apa-apa kewajipan berkaitan fi tambahan yang boleh dikenakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga tersebut.  Sila ambil perhatian bahawa pembekal pihak ketiga yang berkaitan boleh mengenakan atau menolak kos pemprosesan mata wang asing pada atau daripada apa-apa bayaran atau pembayaran yang melibatkan penukaran mata wang.
  
5.10 Undang-Undang yang Mentadbir.  Persetujuan ini dan prestasi Pihak di bawah ini hendaklah ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang substantif Singapura, tanpa mengambil kira mana-mana undang-undang, statut, peraturan atau duluan yang akan menggunakan undang-undang mana-mana bidang kuasa lain.  
  
5.11 Pertikaian; Timbang Tara.
5.11.1 Pembayaran HomeAway komited terhadap kepuasan pelanggan, jadi jika anda mempunyai masalah atau pertikaian, kami akan cuba menyelesaikan masalah anda. Tetapi jika kami tidak berjaya, anda boleh menjalankan tuntutan hanya mengikut bahagian ini.
 
5.11.2 Jika apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Persetujuan ini, termasuk apa-apa persoalan tentang kewujudan, kesahan atau penamatan Persetujuan dan apa-apa urusan dengan ejen perkhidmatan pelanggan kami, apa-apa perkhidmatan atau produk yang disediakan dan apa-apa representasi yang dibuat oleh kami (secara kolektif dikenali sebagai “Tuntutan”), Tuntutan ini akan diselesaikan mengikut prosedur yang dinyatakan di bawah.
 
5.11.3 Tuntutan juga termasuk apa-apa Tuntutan yang anda nyatakan terhadap kami, subsidiari kami, pembekal perjalanan atau mana-mana syarikat yang menawarkan produk atau perkhidmatan melalui kami (yang merupakan benefisiari persetujuan timbang tara ini). Ini juga termasuk apa-apa Tuntutan yang timbul sebelum anda menerima terma-terma Persetujuan ini, tidak kira sama ada versi Persetujuan sebelumnya memerlukan penimbangtaraan.
 
5.11.4 Anda bersetuju untuk pertama sekali memberi kami peluang untuk menyelesaikan apa-apa Tuntutan dengan menghubungi kami secara bertulis (“Notis Tuntutan”). Jika kami tidak dapat menyelesaikan Tuntutan anda dalam masa 60 hari selepas menerima Notis Tuntutan itu, anda boleh mendapatkan bantuan melalui timbang tara atau dalam Tribunal Tuntutan Kecil Singapura (“SCT”), seperti yang dinyatakan di bawah.
 
5.11.5  Jika pihak tidak dapat menyelesaikan apa-apa Tuntutan dalam masa 60 hari daripada Notis Pertikaian dikeluarkan, Tuntutan hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“SIAC”) (“Timbang Tara SIAC”), kecuali bahawa (a) Anda boleh memilih untuk menyatakan Tuntutan di SCT jika Tuntutan itu termasuk dalam bidang kuasa SCT dan (b) salah satu pihak boleh mendapatkan injunksi atau bantuan saksama segera lain dalam mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa untuk mengelakkan pelanggaran sebenar atau ancaman, penyelewengan atau pelanggaran hak harta intelek pihak (termasuk, tanpa had, hak cipta atau tanda dagangan atau dalam keadaan yang mendesak lain (seperti apa-apa jenayah atau serangan siber sebenar atau ancaman).
 
5.11.6 Demi mengelakkan keraguan, jika Tuntutan itu di luar bidang kuasa SCT, Tuntutan itu akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Timbang Tara SIAC.
 
5.11.7 Timbang Tara SIAC hendaklah dijalankan mengikut Peraturan Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“Peraturan SIAC”) yang sedang berkuat kuasa, yang peraturan dianggap digabungkan melalui rujukan dalam fasal ini.
 
5.11.8 Tempat timbang tara hendaklah dilakukan di Singapura. Tribunal hendaklah terdiri daripada 1 penimbang tara. Bahasa penimbangtaraan ialah bahasa Inggeris. Tempat timbang tara hendaklah di Singapura atau di mana-mana lokasi lain yang dipersetujui bersama.
 
5.11.9 Untuk memulakan prosiding timbang tara, anda mesti menghantar surat yang meminta timbang tara dan menerangkan Tuntutan anda kepada “HomeAway Legal: Pengurus Tuntutan Timbang Tara,” di 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920. Jika kami meminta timbang tara terhadap anda, kami akan memberi anda notis di alamat e-mel atau alamat jalan yang telah anda berikan. Peraturan SIAC dan arahan pemfailan tersedia di http://www.siac.org.sg/our-rules atau dengan menghubungi +65 6713 9777.
 
5.11.10 Bayaran bagi semua fi pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara akan ditadbir oleh Peraturan SIAC, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam bahagian ini.