Accommodation Fee Collection Agreement

 

Last Updated: 1 January 2019

 

Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú này ("Thỏa thuận" này) được lập và ký kết giữa Bạn (“Bạn” hoặc “Khách hàng”) và đơn vị được xác định theo mức giá và loại tiền tệ giao dịch Bạn chọn, theo thông tin trong bảng sau (“Hệ thống thanh toán HomeAway,” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).
 

Tiền tệ

Đơn vị Hệ thống thanh toán HomeAway

Đô la Singapore

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

Được thành lập và đăng ký tại Singapore với số đăng ký 201114875K và có văn phòng đăng ký tại Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.

 

Đô la Mỹ

HomeAway.com, Inc.

Công ty tại Delaware, địa chỉ: 1011 W 5th Street Austin TX 78703.

 

Bảng Anh, Euro, Đô la Canada, Franc Thụy Sĩ, Krone Na Uy, Krone Đan Mạch hoặc Krona Thụy Điển

HomeAway Sàrl

Công ty đăng ký tại Thụy Sĩ với số đăng ký CHE-116.158.222 và có văn phòng đăng ký tại Avenue du Bouchet 2, 1209 Geneva, Thụy Sĩ hoạt động thông qua chi nhánh Ireland thành lập tại Ireland với số đăng ký công ty bên ngoài 907821 và có địa chỉ tại 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Ireland.

 
Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Bạn cho biết rằng Bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này ("Ngày có hiệu lực"). Bạn nên đọc kỹ tất cả các điều khoản. Các điều khoản tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bạn và Hệ thống thanh toán HomeAway.  Mọi nghĩa vụ đối với Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này đều bổ sung cho, và không giới hạn, bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng riêng biệt nào đối với Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi.  Bạn không được phép sử dụng các Dịch vụ này (theo định nghĩa dưới đây) trừ khi Bạn đủ 18 tuổi trở lên và có thể ký kết các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. 
 
CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN NÀY.
 
Tổng quan:
•    Hệ thống thanh toán HomeAway cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu Phí lưu trú (theo định nghĩa dưới đây) từ các cá nhân muốn đặt chỗ tại nơi lưu trú qua các trang web của các công ty liên kết với HomeAway và lưu trú với tư cách khách ("Khách");
•    Bạn sở hữu và/hoặc quản lý các nơi lưu trú được nêu trong đơn đăng ký trực tuyến ("Nơi lưu trú" hoặc "Các nơi lưu trú"); và
•    Khách phải thanh toán Phí lưu trú cho Bạn theo hợp đồng mà Bạn và Khách ký kết, và bạn muốn Hệ thống thanh toán HomeAway thu hộ Phí lưu trú đó theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận này.
 
Bạn và Hệ thống thanh toán HomeAway nhất trí như sau:
 
1.CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN.
 
1.    Thanh toán phí lưu trú đến hạn. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway thu hộ mọi khoản Phí lưu trú qua hình thức thanh toán bằng Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, Chuyển khoản điện tử và bất kỳ hình thức thanh toán nào khác Hệ thống thanh toán HomeAway có thể chấp nhận tùy từng thời điểm (gọi chung là "Khoản thanh toán") từ Khách để thanh toán cho Bạn (các Khoản thanh toán đó được thu bởi Hệ thống thanh toán HomeAway thanh toán cho bất kỳ khoản nợ tương ứng nào mà Khách có thể phải trả cho Bạn) (gọi chung là “Dịch vụ”), đổi lại là Bạn phải thanh toán các khoản phí cho Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này (gọi riêng là “Phí sử dụng”). “Phí lưu trú” được định nghĩa là các khoản mà Khách phải thanh toán cho Bạn để lưu trú tại Nơi lưu trú, gồm tiền đặt cọc, phí, bảo hiểm và tất cả các khoản khác mà Bạn và Khách cùng nhất trí và theo thông tin hiển thị trên trang web mà Khách đặt chỗ tại Nơi lưu trú. 

Để sử dụng Dịch vụ, Bạn phải là thành viên trên trang web của chúng tôi hoặc của một trong các đơn vị liên kết cho phép chủ nhà và quản lý nơi lưu trú quảng cáo nơi lưu trú cho thuê theo các điều khoản của trang web đó (“Trang đăng tin cho thuê”). 
 
1.2 Ủy quyền ghi nợ và ghi có. Qua Thỏa thuận này, bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đại diện cho chúng tôi truy cập vào tài khoản ngân hàng Bạn chỉ định trên đơn đăng ký trực tuyến ("Đơn đăng ký") nhằm các mục đích sau:
(a) gửi các Khoản thanh toán Bạn được hưởng;
(b) ghi nợ bất kỳ khoản nào phải trả cho Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này, bao gồm Phí sử dụng hoặc các khoản bồi hoàn hay hoàn trả; và
(c.) ghi nợ bất kỳ khoản nào phải thanh toán cho Khách theo Thỏa thuận này.
 
1.3 Quyền bù trừ.  Đối với bất kỳ khoản Phí sử dụng nào phải trả cho Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc các đơn vị liên kết hay bất kỳ khoản nào phải trả cho Khách, Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway khấu trừ (bù trừ) các khoản đó và mọi khoản phí áp dụng khác, phát sinh từ trường hợp ghi nợ không thành công bất kỳ, vào các khoản thanh toán Phí lưu trú trong tương lai. Nếu có cơ sở hợp lý, Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền bù trừ mọi nghĩa vụ thanh toán mà Hệ thống thanh toán HomeAway có thể có đối với Bạn theo Thỏa thuận này, thay cho: (i) Phí sử dụng Bạn phải thanh toán; (ii) số tiền Bạn được trả vượt mức do khoản hoàn trả, hoàn tiền, bồi hoàn hoặc khoản điều chỉnh khác về sau cho các giao dịch Thanh toán trước đó; và (iii) bất kỳ khoản nào khác Bạn phải trả cho Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này hay bất kỳ thỏa thuận nào khác.  Hệ thống thanh toán HomeAway, theo yêu cầu, sẽ cung cấp cho Bạn thông tin chi tiết về bất kỳ khoản bù trừ nào.  Nếu bạn muốn khiếu nại về các khoản bù trừ, vui lòng gửi văn bản khiếu nại tới Hệ thống thanh toán HomeAway.
 1.4 Sự cố trong quá trình xử lý. Nếu có bất kỳ giao dịch nào bị từ chối hoặc gặp sự cố trong quá trình xử lý, Bạn ủy quyền cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đại diện cho chúng tôi ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản ngân hàng Bạn chỉ định trên Đơn đăng ký, tùy từng trường hợp, để khắc phục sự cố đó. Nếu chúng tôi không thể ghi nợ vào tài khoản ngân hàng Bạn chọn vì bất kỳ lý do gì, Bạn ủy quyền cho chúng tôi gửi lại khoản ghi nợ, cùng với mọi khoản phí nếu có, vào bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc công cụ thanh toán nào khác Bạn có trên hồ sơ với chúng tôi.  Nếu sự cố không thanh toán không được giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý, Bạn phải sử dụng hình thức thanh toán phù hợp khác để thanh toán. 
1.5 Cung cấp thông tin. Bạn đồng ý cung cấp cho Hệ thống thanh toán HomeAway mọi quyền hạn mà Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đại diện cho chúng tôi yêu cầu để truy cập vào tài khoản ngân hàng Bạn chỉ định trên Đơn đăng ký trong các trường hợp cần thiết dưới đây.  Ngoài ra, Bạn đồng ý duy trì sao cho: (i) thông tin tài khoản ngân hàng Bạn cung cấp cho Hệ thống thanh toán HomeAway luôn hiện hành và cập nhật (ii) mọi quyền hạn giao dịch ngân hàng áp dụng mà Bạn cấp cho Hệ thống thanh toán HomeAway luôn hiện hành và cập nhật với ngân hàng của Bạn. Nếu không, Phí lưu trú có thể bị gửi nhầm địa chỉ, bị Hệ thống thanh toán HomeAway giữ lại để chờ xác nhận hoặc bị trả về cho Khách. Hệ thống thanh toán HomeAway khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với các Khoản thanh toán bị gửi nhầm địa chỉ hoặc bị trả về nếu thông tin tài khoản ngân hàng của Bạn không được duy trì tính hiện hành. Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo nếu Bạn không duy trì tính hiện hành của thông tin này hay ngăn chặn hoặc hạn chế HomeAway hưởng các quyền hoặc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận mà không có cơ sở hợp lý.
Ngoài các nghĩa vụ về thông tin tài khoản ngân hàng nói trên, Bạn phải cung cấp cho Hệ thống thanh toán HomeAway những thông tin mà Hệ thống thanh toán HomeAway có thể yêu cầu một cách hợp pháp nhằm thực hiện các Dịch vụ kịp thời và chính xác. Bạn phải thông báo ngay cho Hệ thống thanh toán HomeAway về bất kỳ và mọi nội dung không chính xác hoặc thay đổi trong thông tin mà Bạn cung cấp trên Đơn đăng ký. Trong mọi trường hợp, Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc Bạn không tuân thủ Phần 1.4 và 1.5. 
 
 
1.6 Đánh giá gian lận và rủi ro. Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway, tùy từng thời điểm, thu thập và xác thực thông tin Bạn cung cấp trên Đơn đăng ký hoặc trên tài liệu khác. Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ sử dụng thông tin này để thẩm định khách hàng, xác thực danh tính của Bạn, xác thực quyền sở hữu Nơi lưu trú của Bạn, xác thực Bạn không phải chịu lệnh trừng phạt thương mại, thực hiện nhiều đánh giá khác nhau về gian lận và rủi ro đối với Bạn và theo dõi các giao dịch thông qua Dịch vụ để bảo vệ tính toàn vẹn của các hệ thống cũng như hoạt động kinh doanh đồng thời tuân thủ mọi luật pháp hiện hành. Ngoài ra, Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway (hoặc một đơn vị liên kết) yêu cầu báo cáo về Bạn từ một cơ quan báo cáo về người tiêu dùng.  Bất kỳ báo cáo về người tiêu dùng nào như vậy phải được yêu cầu và sử dụng theo luật pháp hiện hành.  Dựa trên các đánh giá này, Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ xác định khả năng cung cấp Dịch vụ cho Bạn và phương thức xử lý các Khoản thanh toán Phí lưu trú theo quyết định của riêng mình. Sau khi hoàn thành thành công việc sàng lọc cần thiết, Bạn sẽ được đề nghị biểu thời gian xử lý như sau:
 
 
Tùy theo khoản giữ lại liên quan đến gian lận hoặc rủi ro được Hệ thống thanh toán HomeAway áp dụng hợp lý, Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ bắt đầu chuyển Phí lưu trú khách thanh toán cho Bạn (trừ Phí sử dụng và hoa hồng bất kỳ; cùng với các khoản khác mà Bạn phải thanh toán cho Trang đăng tin cho thuê liên quan đến đặt chỗ, và tất cả các khoản này đều đã được thông báo cho Bạn) vào tài khoản ngân hàng của bạn, trong hầu hết trường hợp, trong vòng 1-2 ngày sau ngày Khách nhận phòng tại nơi lưu trú của Bạn theo dự kiến; tuy nhiên, trong trường hợp Khách gửi thông báo hợp lệ cho trang web mà khách đặt chỗ tại Nơi lưu trú trong vòng 24 giờ kể từ giờ nhận phòng dự kiến, rằng Nơi lưu trú không như thông tin mô tả hoặc có vấn đề gì khác với Nơi lưu trú, Bạn ủy quyền cho Trang thanh toán HomeAway hoàn trả Phí lưu trú cho Khách. Thời gian Bạn nhận được các Khoản thanh toán, tính từ thời điểm bắt đầu, có thể khác nhau, xét cả những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Hệ thống thanh toán HomeAway. Xin lưu ý rằng Hệ thống thanh toán HomeAway cần tối đa 30 ngày để xử lý khoản thanh toán đầu tiên cho Bạn.  Nếu phía Bạn phát sinh hành vi gian lận, khoản bồi hoàn của Bạn có thể bị hoãn hoặc hủy vô thời hạn.
 
Bạn không được sử dụng Dịch vụ, trừ khi luật pháp của khu vực tài phán mà bạn cư trú và bất kỳ luật pháp hiện hành nào khác cho phép. Cụ thể, nhưng không chỉ giới hạn ở, bạn không được sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc nhận các khoản tiền: (i) vào (hoặc cho cư dân của) Cuba, Iraq, Libya, Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào mà Mỹ cấm vận hàng hóa; hoặc (ii) bất kỳ ai trong danh sách Công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt của Bộ Ngân khố Mỹ hoặc Bảng cấm xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Thương mại Mỹ.  Khi sử dụng Trang web này, Bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bạn không cư trú tại, không thuộc quyền kiểm soát của, hoặc không phải công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc trong danh sách nào nêu trên.
 
 
1.7 Quyền riêng tư & Bảo mật dữ liệu. Bạn đồng ý hành động theo các thông lệ nêu trong chính sách bảo mật hiện hành của HomeAway đối với trang web mà Khách đặt chỗ tại Nơi lưu trú (“Chính sách bảo mật”). Chính sách này đôi khi có thể được HomeAway cập nhật và được đưa vào Thỏa thuận này thông qua dẫn chiếu. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ áp dụng và duy trì hoặc thiết lập và duy trì những quy trình và biện pháp kiểm soát bảo mật phù hợp nhằm ngăn chặn việc vô tình tiết lộ, truy cập trái phép vào hoặc chiếm đoạt bất kỳ dữ liệu hay thông tin cá nhân của bất kỳ Khách nào.  Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ xử lý, lưu trữ, truyền tải và truy cập bất kỳ thông tin nào của khách theo tất cả các luật hiện hành.  Bạn đồng ý chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách vào mục đích xử lý đặt chỗ của Khách đó, không sử dụng vào mục đích khác. Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm về trường hợp Bạn, nhân viên của Bạn hay bất kỳ bên nào khác liên kết với Bạn sử dụng hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân hay dữ liệu tài chính của Khách, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc truy cập đó là do sơ suất nghiêm trọng hay hành vi sai trái cố ý của Hệ thống thanh toán HomeAway. Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền sử dụng bất kỳ và mọi thông tin thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ theo Chính sách bảo mật của hệ thống. Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền sử dụng thông tin đó vào bất kỳ mục đích hợp pháp nào, bao gồm tiếp thị và lấy số liệu thống kê về Dịch vụ.
 
1.8 Quyền sở hữu. Xét giữa Bạn và Hệ thống thanh toán HomeAway, thì Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ có và giữ mọi quyền sở hữu trong và đối với Dịch vụ, giao diện ứng dụng (API) và bất kỳ tài liệu nào khác mà Hệ thống thanh toán HomeAway có thể sử dụng hoặc cung cấp có liên quan đến việc triển khai và vận hành Dịch vụ. Bạn không có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào trong các Dịch vụ. Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, soạn nội dung phái sinh từ, dịch ngược, thực hiện kỹ thuật đảo ngược, phân tách hoặc cố lấy mã nguồn từ bất kỳ trang web, API hay Dịch vụ nào của HomeAway.
 
1.9 Đề xuất.  Nếu Bạn đề xuất bất kỳ điều gì giúp cải thiện Dịch vụ ("Đề xuất") với chúng tôi hoặc các đơn vị liên kết, chúng tôi sẽ có mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với các Đề xuất đó, ngay cả khi Bạn đã chỉ rõ các Đề xuất đó là bí mật. Chúng tôi và các đơn vị liên kết sẽ có quyền sử dụng các Đề xuất mà không bị hạn chế. Qua đây, bạn chuyển nhượng, và việc chuyển nhượng này không thể thay đổi, cho chúng tôi mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với các Đề xuất đồng thời đồng ý cung cấp sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cần một cách hợp lý để lập tài liệu, hoàn thiện và duy trì các quyền của chúng tôi trong Đề xuất. Vui lòng không đưa ra Đề xuất nếu Bạn không muốn chuyển nhượng các quyền này cho chúng tôi.
 
1.10 Bồi hoàn và Hoàn trả. Mọi Khoản thanh toán từ Khách đều có quyền được bồi hoàn nếu thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ghi nợ hoặc bất kỳ hình thức thanh toán nào có tính năng hoàn trả tương đương. Các quyền này tồn tại giữa Khách và ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng tương ứng. Trong trường hợp có khoản bồi hoàn hoặc hoàn trả đối với bất kỳ Khoản thanh toán nào từ Khách, Hệ thống thanh toán HomeAway có thể tự động thực thi các quyền bù trừ nêu trong phần 1.3. Sau đó, tùy theo việc nhận tất cả các thông tin yêu cầu từ Bạn, Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để điều tra tính hợp lệ của khoản bồi hoàn hoặc hoàn trả. Bạn đồng ý hợp tác với Hệ thống thanh toán HomeAway và cung cấp mọi thông tin mà Hệ thống thanh toán HomeAway có thể yêu cầu một cách hợp lý trong quá trình điều tra. Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản bồi hoàn hoặc hoàn trả đối với Khoản thanh toán do Hệ thống thanh toán HomeAway xử lý, bao gồm cả Phí bồi hoàn nêu trong Biểu phí dưới đây, với điều kiện là các khoản bồi hoàn hoặc hoàn trả đối với Khoản thanh toán đó không xuất phát trực tiếp từ hành động hoặc thiếu sót của Hệ thống thanh toán HomeAway.  Bạn thừa nhận rằng các quyết định bồi hoàn và hoàn trả của ngân hàng phát hành hoặc Mạng lưới thẻ áp dụng và mọi phán quyết về tính hợp lệ của khoản bồi hoàn hoặc hoàn trả sẽ do ngân hàng phát hành hoặc Mạng lưới thẻ áp dụng toàn quyền định đoạt.
 
1.11 Thay đổi Dịch vụ và/hoặc Phí sử dụng. Đôi khi, Hệ thống thanh toán HomeAway có thể thay đổi Dịch vụ và các trang web liên quan mà không cần thông báo trước cho Bạn; tuy nhiên, với điều kiện là Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ thay đổi, theo quyết định riêng và hợp lý, sao cho không gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến việc sử dụng của Bạn và nếu ảnh hưởng, thì phải thông báo cho Bạn trước ít nhất mười (10) ngày về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Ngoài ra, Hệ thống thanh toán HomeAway có toàn quyền thay đổi Phí sử dụng, nhưng nhất định phải thông báo cho Bạn trước ít nhất mười (10) ngày và mọi khoản Phí sử dụng đã thay đổi sẽ được áp dụng với các đặt chỗ mà Bạn chấp nhận bất kỳ lúc nào ngay sau khi có thông báo. Thông báo này có thể được gửi qua email hoặc được đưa ra dưới dạng nội dung đăng tải hay cập nhật trên trang web HomeAway.
 
1.12 Thanh toán cho Dịch vụ. Căn cứ vào các Dịch vụ, Bạn đồng ý thanh toán cho Hệ thống thanh toán HomeAway Phí sử dụng bằng 3% số tiền giao dịch được xử lý thay mặt Bạn thông qua bất kỳ hình thức thanh toán nào mà Hệ thống thanh toán HomeAway cung cấp. Hạn thanh toán các khoản Phí sử dụng đó là sau khi xử lý xong khoản thanh toán, bất kể trường hợp hủy nào phát sinh sau đó. Phí sử dụng bạn phải thanh toán cho Hệ thống thanh toán HomeAway không bao gồm thuế GST, thuế giá trị gia tăng, thuế khấu trừ tại nguồn hoặc thuế dựa trên giao dịch khác tại bất kỳ quốc gia, tiểu bang hay địa phương nào. Nếu được áp dụng, các khoản thuế này sẽ do Bạn thanh toán cho Hệ thống thanh toán HomeAway.
 
Nếu được áp dụng, Thuế GST tại Singapore sẽ được thu trên Phí sử dụng và các khoản phí khác Bạn phải thanh toán cho Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này.
 
 
 
Qua đây, Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway tự động khấu trừ mọi khoản Phí sử dụng Bạn phải thanh toán vào các Khoản thanh toán mà Hệ thống thanh toán HomeAway thu cũng như các khoản Phí sử dụng liên quan đến Khoản bồi hoàn và Phí thiếu tiền (“NSF”) trước khi gửi vào tài khoản ngân hàng của Bạn. Trong trường hợp Hệ thống thanh toán HomeAway không thể thu hồi Phí sử dụng vì bất kỳ lý do gì, Bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí thu hợp lý, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, mà Hệ thống thanh toán HomeAway phải chịu.  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản của mình và đảm bảo thanh toán đúng hạn mọi khoản tiền Bạn phải trả cho Hệ thống thanh toán HomeAway.  Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền áp dụng với Bạn bất kỳ hình phạt nào mà Hệ thống thanh toán HomeAway phải chịu do yêu cầu thu không thành công mà nguyên nhân là vì NSF hoặc vì Bạn chỉ thị chặn yêu cầu đó.  Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway thu khoản phí đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 
Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, và trong phạm vi phù hợp theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng (Giao dịch công bằng) (Chương 52A, Bản sửa đổi năm 2009) (“CPFTA”) và Đạo luật về các điều khoản hợp đồng không công bằng (Chương 396, Bản sửa đổi năm 1994) (“UCTA”), các khoản phí liên quan đến dịch vụ của Hệ thống thanh toán HomeAway đều là phí không hoàn trả.
 
 
1.13 Thuế. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ và mọi khoản thuế hiện hành, bao gồm thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế động sản, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ, phí hải quan, thuế du lịch, thuế lưu trú tại khách sạn, thuế nhập khẩu hoặc thuế trước bạ hay bất kỳ khoản thuế nào khác do các cơ quan chính quyền thuộc mọi dạng áp dụng và áp dụng cho các giao dịch theo Thỏa thuận này, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi, nhưng đặc biệt không bao gồm các khoản thuế tính trên thu nhập ròng của Hệ thống thanh toán HomeAway hay bất kỳ đơn vị liên kết nào. Hệ thống thanh toán HomeAway có thể phải báo cáo mọi Khoản thanh toán đã xử lý cho Bạn với các cơ quan thuế cấp quốc gia, tiểu bang và/hoặc địa phương, bao gồm Sở Thuế vụ Mỹ và các cơ quan thuế khác. Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm về, và không phải đơn vị thu thuế bán hàng hoặc thuế thu nhập hay bất kỳ khoản thuế nào khác áp dụng với các Khoản thanh toán. Bạn phải nhanh chóng cung cấp cho Hệ thống thanh toán HomeAway những thông tin và/hoặc tài liệu mà cơ quan chính quyền có thẩm quyền có thể yêu cầu để Hệ thống thanh toán HomeAway xử lý các khoản thanh toán như dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng nhận hợp lệ về việc Bạn được miễn thuế theo ủy quyền của cơ quan chính quyền thích hợp) và Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền giữ lại một cách hợp lý mọi Khoản thanh toán hay một phần trong đó, cho đến khi Bạn cung cấp tài liệu cần thiết. Bạn chịu trách nhiệm xác định bất kỳ và mọi khoản thuế được áp dụng, phát sinh hoặc buộc phải thu, thanh toán hay giữ lại vì lý do bất kỳ liên quan đến việc mua bán mọi sản phẩm hoặc dịch vụ cho một giao dịch, hoặc liên quan đến bất kỳ hành động, việc không hành động hay thiếu sót nào của Bạn, đơn vị liên kết bất kỳ của Bạn, nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc đại diện bất kỳ của Bạn hoặc của các đơn vị liên kết đó ("Thuế"). Ngoài ra, bạn cũng chịu trách nhiệm thu, khấu trừ, báo cáo và nộp đúng các khoản Thuế cho cơ quan thuế thích hợp. Nếu Hệ thống thanh toán HomeAway yêu cầu, Bạn phải nhanh chóng cung cấp hóa đơn Thuế hợp lệ cho mọi giao dịch ký kết theo Thỏa thuận này, nếu đó là các khoản Thuế Bạn phải chịu theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn một phương tiện giúp xác định và áp thuế vào các giao dịch của Bạn, nhưng chúng tôi và các đơn vị liên kết không có nghĩa vụ xác định việc có áp dụng thuế hay không và không chịu trách nhiệm tính toán, thu, báo cáo hay nộp bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ giao dịch bất kỳ cho bất kỳ cơ quan thuế nào.  Bất kể các quy định nêu trên, Hệ thống thanh toán HomeAway có toàn quyền thu và nộp Thuế cho cơ quan chính quyền thích hợp đối với các Khoản thanh toán.  Nếu Hệ thống thanh toán HomeAway thực thi quyền này, Bạn đồng ý hợp tác với Hệ thống thanh toán HomeWay trong việc cung cấp bất kỳ thông tin hay sự hỗ trợ nào mà Hệ thống thanh toán HomeAway yêu cầu một cách hợp lý nhằm phục vụ mục đích thu và nộp thuế, bao gồm cung cấp tài liệu để chứng minh các giao dịch với Khách và chứng minh việc đăng ký với và/hoặc nộp Thuế cho các cơ quan thuế liên quan. 
 
 
1.14 Giới hạn sử dụng Dịch vụ/Trang web. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho việc thanh toán Phí lưu trú theo quy định trong Thỏa thuận này. Bạn không được sử dụng, đồng thời cam đoan và đảm bảo rằng Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích thanh toán cho bất kỳ hoạt động, hàng hóa hoặc dịch vụ nào bất hợp pháp. Bạn đồng ý tuân thủ mọi chính sách của Hệ thống thanh toán HomeAway và mọi quy định giới hạn khác về việc sử dụng các trang web và Dịch vụ, như được Hệ thống thanh toán HomeAway thỉnh thoảng cập nhật, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) Các yêu cầu của Hệ thống thanh toán HomeAway về bảo mật dữ liệu, và (ii) mọi quy tắc hoạt động và/hoặc chính sách của các công ty hay mạng lưới thẻ được sử dụng để xử lý các Khoản thanh toán (tùy theo nội dung có thể thỉnh thoảng được cập nhật). Bất kể mọi điều khoản khác trong Thỏa thuận này, Hệ thống thanh toán HomeAway và các đơn vị liên kết có quyền: (a) thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng các Dịch vụ hoặc trang web, dù toàn bộ hay một phần; và (b) áp đặt giới hạn cho một số tính năng nhất định hoặc hạn chế việc sử dụng một số phần hay toàn bộ Dịch vụ hoặc trang web mà không cần thông báo và không cần chịu trách nhiệm pháp lý khi Hệ thống thanh toán HomeAway, dựa trên quyết định riêng, được thực thi một cách hợp lý, xác định là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của các trang web và hoạt động, để tránh gây hại cho người khác hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền từ chối xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào có liên quan đến, bên cạnh các lý do khác, hoạt động phòng chống gian lận, luật hiện hành hoặc các chính sách của Hệ thống thanh toán HomeAway. Không giới hạn những quy định nêu trên, Bạn không được đóng vai trò bên trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán, bên tổng hợp, công ty dịch vụ hoặc bên khác bán lại Dịch vụ thay cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý hoặc chuyển tiền cho các bên thứ ba.
 
 
1.15 Mạng lưới thẻ; Ngân hàng chấp nhận thẻ. Trong Thời hạn của Thỏa thuận này, các Dịch vụ sẽ do Hệ thống thanh toán HomeAway cung cấp kết hợp với ngân hàng chấp nhận thẻ (hoặc ngân hàng nhận ghi nợ qua mã PIN) và (các) ngân hàng thành viên được chỉ định tương ứng. Bạn đồng ý tuân thủ mọi chính sách của Hệ thống thanh toán HomeAway đối với Dịch vụ và tất cả quy tắc áp dụng của Visa, Visa International, MasterCard International Incorporated và các mạng lưới thẻ hiện hành khác (gọi chung là “Mạng lưới thẻ”) và các quy tắc khác (gọi chung là “Quy định hoạt động”) và tất cả các luật lệ, quy tắc, quy định và hướng dẫn pháp lý hiện hành liên quan đến quy tắc ứng xử kinh doanh của Bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Hệ thống thanh toán HomeAway không có quyền kiểm soát và không thể cũng như không chịu trách nhiệm về Quy định hoạt động riêng của Mạng lưới thẻ và rằng Mạng lưới thẻ có quyền sửa đổi Quy định hoạt động đó mà không cần thông báo cho Bạn. Nếu Bạn chọn chỉ chấp nhận một số loại thẻ thanh toán nhất định, Bạn chịu trách nhiệm nêu chính xác loại thẻ thanh toán Bạn chấp nhận.
 
  
2.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.
 
2.1.1 Bảo đảm có giới hạn. 
BẠN THỪA NHẬN RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB TUÂN THỦ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SAU ĐÂY: NGOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB (BAO GỒM MỌI NỘI DUNG, PHẦN MỀM, HOẠT ĐỘNG TRUYỀN DỮ LIỆU, CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ) ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEWAY, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEAWAY KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ CÁC TRANG WEB HAY DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
 
2.2 Sử dụng web. Hệ thống thanh toán HomeAway, các đơn vị liên kết và các nhà cung cấp không bảo đảm rằng chất lượng, độ tin cậy, tính kịp thời hoặc tính bảo mật của web, internet và các mạng máy tính kết nối toàn cầu khác hoặc các trang web được thiết lập trên đó, kể cả các trang web của Hệ thống thanh toán HomeAway, sẽ không bị gián đoạn hay không gặp sự cố.
 
2.3 Thanh toán. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Các đặt chỗ tại Nơi lưu trú của Bạn là giao dịch riêng giữa Bạn với Khách có liên quan, không phải với Hệ thống thanh toán HomeAway hay bất kỳ đơn vị liên kết nào của Hệ thống thanh toán HomeAway; (ii) các Khoản thanh toán do Hệ thống thanh toán HomeAway thu sẽ thanh toán cho bất kỳ khoản nợ tương ứng nào mà Khách có thể nợ Bạn; (iii) Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm về, và không kiểm soát, việc Khách có thực hiện bất kỳ khoản thanh toán Phí lưu trú nào hay không; (iv) nghĩa vụ thanh toán cho Bạn của Hệ thống thanh toán HomeAway phụ thuộc vào việc nhận thành công Phí lưu trú có liên quan từ Khách; (v) Hệ thống thanh toán HomeAway không phải ngân hàng hay tổ chức nhận tiền gửi đặc quyền khác; và (vi) các khoản tiền do Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của hệ thống (bao gồm mọi nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng) xử lý liên quan đến việc thu Phí lưu trú không phải là nghĩa vụ ký thác và không được bất kỳ cơ quan chính quyền nào bảo đảm cho Bạn.
 
 
2.4 Vai trò của chúng tôi. Ngoại trừ vai trò giới hạn trong việc xử lý các khoản thanh toán Bạn ủy quyền hoặc thực hiện, chúng tôi không tham gia bất kỳ giao dịch cơ bản nào giữa Bạn và Khách của Bạn.  Để tránh hiểu nhầm, chúng tôi không cung cấp hay bán lại bất kỳ nơi lưu trú nào hoặc bất kỳ chi phí hay dịch vụ nào liên quan đến nơi lưu trú.  Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm pháp lý về hành động hay thiếu sót của Bạn.
 
2.5 Luật về tài sản không có người nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, với tư cách là đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba của Bạn, về việc tuân thủ luật về tài sản không có người nhận hoặc không có người thừa kế của bất kỳ khu vực tài phán nào.  Bạn chịu trách nhiệm xác định xem Bạn có đang giữ tài sản cho Khách hoặc bên nào khác phải tuân thủ các luật đó hay không, và nếu có, thì Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về việc tuân thủ các luật đó.
 
  
3. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/BẢO ĐẢM.
 
3.1 THEO CÁC KHOẢN 3.5 VÀ 3.6, HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEAWAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN, DÙ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, VỀ TRƯỜNG HỢP CÁC DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG KHẢ DỤNG, KHIẾN KHÁCH KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY TRANG WEB ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP TRỤC TRẶC NÀO CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, CHẤP NHẬN, HOÀN THÀNH HOẶC GIẢI QUYẾT KHOẢN THANH TOÁN HAY CÁC DỊCH VỤ.  HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEAWAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI TUYÊN BỐ SAI SÓT, MỌI LỖI HOẶC CHẬM TRỄ TRONG THANH TOÁN, HOẶC MỌI KHOẢN THANH TOÁN BỊ NGÂN HÀNG CỦA BẠN TỪ CHỐI DO BẠN KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ/HOẶC HỢP LỆ.
 
3.2 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KHÔNG BÊN NÀO, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA BÊN ĐÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN KIA, HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC, VỀ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MANG TÍNH CẢNH CÁO, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC NGẪU NHIÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở LỢI NHUẬN ĐÃ MẤT, NGAY CẢ KHI BÊN ĐÓ ĐÃ BIẾT VỀ NGUY CƠ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY.
 
3.3  Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này đối với việc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào áp dụng với Hệ thống thanh toán HomeAway, trong trường hợp các Dịch vụ bị lỗi, sẽ chỉ giới hạn ở việc (theo lựa chọn của Hệ thống thanh toán HomeAway): (i) cung cấp lại các Dịch vụ; hoặc (ii) thanh toán chi phí cho việc cung cấp lại các Dịch vụ. 
 
3.4  THEO KHOẢN 3.5, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG GỘP CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEAWAY PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG VƯỢT QUÁ CÁC PHÍ MÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN HOMEAWAY ĐÃ NHẬN TỪ BẠN VÀ GIỮ LẠI THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG VÒNG BA (3) THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY PHÁT SINH KHIẾU NẠI. CÁC QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ VIỆC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIỚI HẠN NÀO. Mỗi bên thừa nhận rằng bên kia đã ký kết Thỏa thuận này dựa trên những giới hạn về trách nhiệm pháp lý nêu ở đoạn này và rằng những giới hạn đó là cơ sở thiết yếu cho việc giao dịch giữa các bên.
 
3.5 Không nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của Hệ thống thanh toá HomeAway đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Hệ thống thanh toán HomeAway; hay đối với việc trình bày sai mang tính chất gian lận hoặc lừa lọc của Hệ thống thanh toán HomeAway.
 
3.6 Không nội dung nào trong Thỏa thuận này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào bạn có thể có và quyền mà pháp luật không cho phép loại trừ, bao gồm các quyền theo CPFTA và UCTA.
 
3.7 Bảo đảm
 
Bạn phải bảo đảm, bảo vệ và giữ cho Hệ thống thanh toán HomeAway cũng như các công ty con, đơn vị liên kết, cán bộ, giám đốc, tư vấn, đại lý và/hoặc nhân viên của Hệ thống thanh toán HomeAway (“Bên được bảo đảm của Hệ thống thanh toán HomeAway”) không bị tổn hại trước bất kỳ và mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất và chi phí (bao gồm khoản phán quyết thiệt hại, các khoản dàn xếp và phí pháp lý hợp lý) mà bên thứ ba cáo buộc đối với Bên được bảo đảm của Hệ thống HomeAway bất kỳ, phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (i) Việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc trang web của Hệ thống thanh toán HomeAway; và/hoặc (ii) bất kỳ hành vi vi phạm hay không tuân thủ Thỏa thuận này mà Bạn phạm phải. Hệ thống thanh toán HomeAway có thể tham gia quá trình biện hộ với cố vấn tự chọn, tự chịu chi phí. Các nghĩa vụ bảo đảm nêu trong phần này không áp dụng trong phạm vi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu hoặc chi phí bất kỳ xuất phát từ hành vi sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý sai trái của bất kỳ bên được bảo đảm nào. Các nghĩa vụ bảo đảm nêu trong phần này phụ thuộc vào: (1) Hệ thống thanh toán HomeAway kịp thời gửi cho Bạn văn bản thông báo về mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, hành động, yêu cầu hoặc chi phí nêu trên (nghĩa vụ bảo đảm của Bạn dưới đây chỉ được giảm nhẹ trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi việc Hệ thống thanh toán HomeAway không gửi thông báo này); và (2) Bạn có toàn quyền kiểm soát quá trình biện hộ hoặc giải quyết các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, hành động, yêu cầu hoặc chi phí nêu trên; với điều kiện là mọi dàn xếp yêu cầu ngoài các khoản thanh toán tiền mặt đều phải được Hệ thống thanh toán HomeAway đồng ý, và không được khấu trừ một cách vô lý. Theo yêu cầu của Bạn và với chi phí do Bạn tự trả, Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ hợp tác trong quá trình điều tra, biện hộ và giải quyết các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, hành động, yêu cầu hoặc chi phí trên.
 
 
4. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT.
 
4.1 Thời hạn. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và tiếp tục đến khi một trong hai bên chấm dứt theo Phần 4.2 dưới đây.
 
4.2 Chấm dứt. Mỗi bên đều có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào thích hợp qua văn bản thông báo. Văn bản này có thể được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ nêu dưới đây.  Để tránh hiểu nhầm, việc Thỏa thuận này tự chấm dứt theo thời hạn sẽ không chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Bạn và Hệ thống thanh toán HomeAway hoặc đơn vị liên kết bất kỳ. 
 
4.3 Ảnh hưởng của việc chấm dứt. Việc Thỏa thuận này chấm dứt không giải trừ cho bất kỳ bên nào nghĩa vụ thanh toán cho bên kia các khoản tiền, Phí hoặc hoa hồng khác đến hạn và còn nợ bên kia theo Thỏa thuận này trước thời điểm chấm dứt. Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ hoàn tất mọi khoản thanh toán đang xử lý vào thời điểm chấm dứt và khấu trừ mọi khoản Phí phải thu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Bạn vẫn có trách nhiệm đối với các khoản bồi hoàn, hoàn trả, phí và mọi nghĩa vụ khác mà Bạn phải chịu và do Hệ thống thanh toán HomeAway quản lý sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt và Bạn ủy quyền cho Hệ thống thanh toán HomeAway tự động khấu trừ các khoản đó vào tài khoản ngân hàng của Bạn mà không cần thông báo trước. Sau khi Thỏa thuận chấm dứt, Hệ thống thanh toán HomeAway sẽ chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn.
 
4.4 Hiệu lực. Các phần 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 2, 3, 4 và 5 vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt, trừ khi có quy định khác.
 
5. Khác
 
5.1 Ràng buộc người kế nhiệm và người thụ nhượng. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên, người kế nhiệm và người thụ nhượng được phép của các bên. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này hay bất kỳ quyền, giấy phép, đặc quyền hoặc nghĩa vụ nào quy định trong đây nếu không có văn bản chấp thuận trước đó của Hệ thống thanh toán HomeAway và trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển giao khi chưa được chấp thuận là vô hiệu. Hệ thống thanh toán HomeAway có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào nhưng phải chuyển nhượng sao cho không giảm bớt bất kỳ sự đảm bảo nào Bạn được hưởng theo Thỏa thuận này, hoặc khiến Bạn bị thiệt hại, theo quyết định riêng và hợp lý của Hệ thống thanh toán HomeAway. 
  
 
5.2 Bất khả kháng. Hệ thống thanh toán HomeAway không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp chậm trễ, sai sót, không thực hiện, gián đoạn hay ngắt quãng về các Dịch vụ hoặc trang web do hoặc xuất phát từ bất kỳ hành động, thiếu sót hay điều kiện nào vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Hệ thống thanh toán HomeAway, dù có hay không thể lường trước hoặc xác định, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, đình công, bế xưởng, bạo loạn, hành động chiến tranh, quy định của chính quyền, hỏa hoạn, mất điện, động đất, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt hoặc các trường hợp thiên tai khác hoặc sự cố trên phần cứng, phần mềm hoặc các thiết bị hay phương tiện liên lạc của Bạn, Khách hoặc bên thứ ba bất kỳ.
 
5.3 Toàn bộ Thỏa thuận.   Các Dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này và tuân thủ các quyền không thể loại trừ theo CPFTA và UCTA . Các cam kết và tuyên bố khác mà chúng tôi đưa ra cho Bạn, dù trực tiếp, qua điện thoại, qua quảng cáo hay bất kỳ tài kiệu nào khác Bạn nhận được, đều không thuộc Thỏa thuận này. Tuy nhiên, Bạn có thể có các quyền hợp pháp khác liên quan đến các cam kết đó.  Để tránh hiểu nhầm, các điều trên đây không giới hạn bất kỳ nghĩa vụ riêng nào đối với Mạng lưới thẻ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác.
 
  
5.4 Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này, hoặc việc áp dụng quy định đó, không hợp lệ hay không thể thực thi, thì quy định đó sẽ được sửa đổi tối đa sao cho đạt được hiệu quả kinh tế gần như quy định ban đầu và nội dung còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực đầy đủ.
 
5.5 Sửa đổi và thay đổi. Bạn không được thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hoặc sửa lại Thỏa thuận này, trừ khi có văn bản tuyên bố có chữ ký của Hệ thống thanh toán HomeAway. Hệ thống thanh toán HomeAway có quyền duy nhất và tuyệt đối trong việc thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này theo các điều khoản nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản thanh toán (xem khoản 1.11 ở trên).  Nếu Hệ thống thanh toán HomeAway sửa đổi Thỏa thuận này và Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức theo khoản 4 trên.
 
 
5.6 Khước từ. Việc một bên khước từ bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này hay không thực hiện hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực hay được hiểu thành bên đó khước từ bất kỳ quyền nào khác trong Thỏa thuận hoặc bất kỳ hành vi vi phạm hay không thực hiện nào khác, dù cùng hay khác tính chất.
 
5.7 Thông báo. Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác được yêu cầu hay cho phép theo Thỏa thuận này đều phải ở dạng văn bản. Thông báo gửi cho Bạn sẽ được giao tới địa chỉ email Bạn cung cấp trên Đơn đăng ký.  Với thông báo gửi cho Hệ thống thanh toán HomeAway, vui lòng gửi cho HomeAway, Attn: Legal Department, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.
 
5.8 Cập nhật thông tin của Bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin ngân hàng của Bạn, bao gồm tên pháp lý, địa chỉ và quốc gia cư trú của Bạn, đều chính xác và luôn hiện hành.  Ngoài ra, Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hay tài liệu nào được yêu cầu đối với các khoản Thuế trong Phần 1.13 trên đều chính xác và luôn hiện hành.
 
5.9 Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.  Liên quan đến việc Hệ thống thanh toán HomeAway cung cấp các Dịch vụ, chúng tôi có quyền thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ và xử lý các Khoản thanh toán. Mọi nghĩa vụ của Bạn đối với Hệ thống thanh toán HomeAway theo Thỏa thuận này đều bổ sung cho, và không giới hạn, bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng riêng biệt nào của Bạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm mọi nghĩa vụ liên quan đến phụ phí mà các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó có thể áp dụng.  Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có liên quan có thể áp dụng hoặc khấu trừ chi phí xử lý ngoại tệ trên hoặc từ mọi khoản thanh toán hoặc tất toán liên quan đến chuyển đổi tiền tệ.
  
5.10 Luật điều chỉnh.  Thỏa thuận này và việc thực thi của các Bên trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore trên thực tế, bất kể mọi luật lệ, đạo luật, quy tắc hoặc tiền lệ áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác.  
  
5.11 Tranh chấp; Phân xử trọng tài.
5.11.1 Hệ thống thanh toán HomeAway cam kết làm hài lòng khác hàng, vì vậy nếu bạn gặp vấn đề hoặc tranh chấp, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những điều bạn lo ngại. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thành công, bạn chỉ có thể tiếp tục thực hiện các khiếu nại theo phần này.
 
5.11.2 Khi có bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm mọi thắc mắc liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa thuận và bất kỳ giao dịch nào với các nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, mọi dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp và mọi tuyên bố mà chúng tôi đưa ra (gọi chung là “Khiếu nại”), các Khiếu nại này sẽ được giải quyết theo thủ tục quy định dưới đây.
 
5.11.3 Khiếu nại cũng bao gồm mọi Khiếu nại bạn đưa ra đối với chúng tôi, các công ty con của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ du lịch hoặc bất kỳ công ty nào cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua chúng tôi (là bên thụ hưởng trong thỏa thuận phân xử trọng tài này). Ngoài ra, khiếu nại còn bao gồm mọi Khiếu nại phát sinh trước khi bạn chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bất kể các phiên bản trước của các điều khoản trong Thỏa thuận này có yêu cầu phân xử trọng tài hay không.
 
5.11.4 Trước tiên, bạn đồng ý cho chúng tôi cơ hội giải quyết mọi Khiếu nại bằng cách liên hệ với chúng tôi qua văn bản (“Thông báo về khiếu nại””). Nếu chúng tôi không thể giải quyết các Khiếu nại của bạn trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được Thông báo về khiếu nại, bạn có thể yêu cầu sự trợ giúp qua quy trình phân xử trọng tài hoặc tại các Tòa án chuyên xử lý vụ kiện nhỏ của Singapore (“SCT”), theo nội dung dưới đây.
 
5.11.5  Trong trường hợp các bên không thể giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông báo về khiếu nại được đưa ra, Khiếu nại sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng bởi quy trình phân xử trọng tài do Trung tâm phân xử trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”) (“Quy trình phân xử trọng tài SIAC”) quản lý, trừ việc (a) Bạn có thể chọn đưa ra Khiếu nại tại SCT nếu Khiếu nại nằm trong phạm vi quyền hạn của SCT và (b) một trong hai bên có thể yêu cầu sự trợ giúp qua lệnh của tòa án hoặc sự trợ giúp hợp lý và khẩn cấp khác tại tòa án có thẩm quyền để ngăn chặn, dù trên thực tế hay có nguy cơ, hành vi xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của một bên (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền hoặc nhãn hiệu thương mại), hoặc trong các trường hợp cấp bách khác (ví dụ như hành vi tội phạm hoặc tấn công mạng, dù trên thực tế hay có nguy cơ).
 
5.11.6 Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp nằm ngoài phạm vi quyền hạn của SCT, các Khiếu nại sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng bởi Quy trình phân xử trọng tài SIAC.
 
5.11.7 Quy trình phân xử trọng tài SIAC sẽ được thực hiện theo Quy tắc phân xử trọng tài của Trung tâm phân xử trọng tài quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) hiện hành, các quy tắc này được coi là hợp nhất vào khoản này thông qua việc dẫn chiếu.
 
5.11.8 Địa điểm phân xử trọng tài là Singapore. Tòa án sẽ có 1 trọng tài. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ là Tiếng Anh. Địa điểm phân xử trọng tài là Singapore hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác được hai bên nhất trí.
 
5.11.9 Để bắt đầu quy trình phân xử trọng tài, bạn phải gửi thư yêu cầu phân xử trọng tài và mô tả Khiếu nại của bạn tới “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager,” 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920. Nếu chúng tôi yêu cầu phân xử trọng tài chống lại bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn tới địa chỉ email hoặc địa chỉ đường phố mà bạn cung cấp. Quy tắc SIAC và hướng dẫn nộp đơn khiếu nại có tại http://www.siac.org.sg/our-rules hoặc bạn có thể gọi tới số +65 6713 9777.
 
5.11.10 Việc thanh toán mọi khoản phí nộp đơn, quản lý và trọng tài phải tuân theo Quy tắc SIAC, trừ khi được quy định trong phần này.