Dikemas kini: 15 November 2018

Apabila anda (“Anda”) menempah sebuah hartanah yang diiklankan di www.HomeAway.com.sg (“Laman HomeAway”), yang secara nyata diterima oleh anda dan pengiklan (“Pengiklan”) pada atau selepas 15 November 2018 (“Tempahan”) dan menempah Tempahan tersebut melalui daftar keluar HomeAway, Anda dilindungi oleh Book with Confidence Guarantee™ ("Program") dengan andaian Anda memenuhi semua kriteria kelayakan yang lain seperti yang disenaraikan dalam Terma dan Syarat ini (“Terma”). Dengan menempah Tempahan melalui daftar keluar HomeAway, Anda bersetuju dengan, menerima dan tertakluk pada Terma ini dan kemudiannya dirujuk sebagai "Pengembara Dilindungi".

Seperti yang terperinci dan ditakrifkan di bawah, Program memberikan perlindungan terhadap yang berikut: (i) Penipuan Internet; (ii) Larang Kemasukan Yang Salah; (iii) Salah Nyata Material; dan (iv) Kerugian Deposit Yang Salah ("Insiden Dilindungi").

1. Garis Panduan Program Umum.

Anda memenuhi syarat untuk Program ini jika anda melakukan semua perkara berikut:

·         Menempah hartanah sewaan percutian yang diiklankan di Laman HomeAway pada atau selepas 15 November 2018; dan

·         Menempah melalui daftar keluar Laman HomeAway; dan

·         Membayar Tempahan menggunakan kaedah pembayaran yang boleh diterima seperti yang diterangkan di bawah.

Anda akan menerima perlindungan yang diberikan di bawah Program jika berlaku seperti berikut:

·         Anda menanggung kerugian dana akibat Insiden Dilindungi (“Kerugian”);

·         Anda memaklumkan HomeAway Emerging Markets Pte Ltd ("HomeAway," "Kami") tentang kerugian anda dalam tempoh masa yang diperlukan seperti yang dinyatakan di bawah;

·         Anda tidak diberi bayaran balik untuk kerugian dana anda dari (i) pengiklan hartanah ("Pengiklan") dan (ii) bank, pembekal pembayaran atau pengeluar kad kredit anda (yang berkenaan); dan

·         Anda menyerahkan Borang Permintaan Pembayaran Balik Book with Confidence Guarantee ("Borang Permintaan Pembayaran Balik") dalam tempoh masa yang diperlukan seperti yang dinyatakan di bawah.

2. Perlindungan Disediakan.

Tertakluk pada sekatan dan batasan yang dinyatakan dalam Terma ini, Program ini menawarkan perlindungan berikut untuk Pengembara Dilindungi yang mengalami kerugian akibat Insiden Dilindungi. Harap maklum bahawa perlindungan tertentu (atau kombinasi daripadanya) yang ditawarkan kepada Pengembara Dilindungi tertakluk pada jenis Insiden Dilindungi, jumlah Kerugian, keupayaan untuk mengurangkan Kerugian tersebut dan budi bicara Kami yang munasabah:

·         Pengaturan Penginapan. Sekiranya Pengembara Dilindungi tidak mempunyai tempat tinggal kerana Insiden Dilindungi, Kami mungkin menguruskan penginapan alternatif, yang tersedia sehingga tujuh (7) malam.

·         Menempah semula hartanah lain. Sekiranya Tempahan Pengembara Dilindungi dibatalkan dengan cara yang salah, Kami boleh menawarkan untuk menempahkan semula Pengembara Dilindungi di hartanah lain yang diiklankan di Laman HomeAway, jika hartanah yang sangat serupa tersedia untuk tempoh yang sama dan di bawah tempahan baharu.

·         Pembayaran Balik Kerugian. Sekiranya Pengembara Dilindungi mengalami Kerugian yang dalam pertimbangan Kami hanya boleh diselesaikan dengan pembayaran balik kewangan, Kami boleh membayar balik Pengembara Dilindungi sehingga jumlah kerugian yang tertakluk pada keperluan proses di bawah.

3. Insiden Dilindungi.

Berikut ialah insiden-insiden yang dilindungi untuk Pengembara Dilindungi:

    (a) "Penipuan Internet" ditakrifkan sebagai deposit atau pembayaran oleh Pengembara Dilindungi untuk sewaan percutian yang disenaraikan di Laman HomeAway yang: (i) deposit atau pembayaran sedemikian ditentukan oleh HomeAway yang telah dibuat kepada seseorang selain Pengiklan yang telah dikompromi atau diambil alih e-mel atau akaun HomeAway Pengiklan dan yang telah ditunjukkan sebagai Pengiklan kepada Pengembara Dilindungi untuk mendorong pembayaran tersebut, (ii) pembayaran sedemikian ditentukan oleh Kami telah dibuat kepada Pengiklan dan kemudian ditahan secara salah kerana Pengiklan gagal atau enggan memulangkan pembayaran apabila pengembalian wang adalah sesuai dengan terma perjanjian sewaan setelah Pengembara Dilindungi membatalkan Tempahan dengan cara betul atau 

(iii) penyenaraian itu kemudiannya ditentukan sebagai penipuan; kesemuanya ialah penentuan yang dibuat mengikut budi bicara dan munasabah kami.

    (b) "Larangan Masuk yang Salah" bermaksud Pengembara Dilindungi telah membuat bayaran deposit (jika dikehendaki) dan/atau bayaran penuh (jika dikehendaki) kepada Pengiklan untuk hartanah sewaan yang disenaraikan di Laman HomeAway tetapi (i) Pengembara Dilindungi dilarang kemasukan kepada hartanah tersebut pada permulaan atau semasa tempoh sewaan akibat tindakan yang disengajakan dan/atau salah pengiklan dan (ii) deposit dan/atau pembayaran Pengembara Dilindungi (atau bahagiannya yang sepatutnya) tidak dibayar balik dan ditahan secara salah oleh Pengiklan. Contoh-contoh Insiden Dilindungi ini termasuk (i) apabila hartanah berada dalam perampasan atau Pengiklan dalam kebankrapan, dalam mana-mana kes yang menyebabkan Pengembara Dilindungi tidak dibenarkan masuk ke hartanah; atau (ii) apabila Pengiklan "menempah berganda" hartanah kepada dua atau lebih Pengembara untuk tempoh masa yang sama.

    (c) "Salah Nyata Material" bermaksud bahawa (i) Pengembara Dilindungi telah membuat bayaran deposit (jika dikehendaki) dan bayaran penuh kepada Pengiklan untuk hartanah sewaan yang disenaraikan di Laman HomeAway, (ii) dalam masa dua belas (12) jam pertama memasuki hartanah tersebut pada hari pertama tempoh sewaan, Pengembara Dilindungi meninggalkan hartanah sewaan dan enggan menduduki hartanah sewaan disebabkan oleh Material Tidak Mematuhi (sebagaimana yang ditakrifkan di bawah) hartanah sewaan berbanding dengan keterangan yang dibuat dalam penyenaraian di Laman HomeAway; (iii) deposit Pengembara Dilindungi dan/atau pembayaran Pengembara Dilindungi tidak dipulangkan atau dimansuhkan secara salah oleh Pengiklan dan (iv) kewujudan Material Tidak Mematuhi hartanah sewaan kemudiannya disahkan oleh Kami dalam budi bicara yang munasabah Kami.

I. "Material Tidak Mematuhi" ditakrifkan sebagai (i) Kerosakan material di hartanah berkenaan yang tidak didedahkan dalam penyenaraian dan selama mana dan tempoh penghunian di bawah keadaan penggunaan biasa adalah mustahil, seperti yang dinyatakan dan didokumenkan oleh Pengembara Dilindungi dan/atau (ii) kegagalan material atau ketiadaan lengkap barang-barang atau perkhidmatan atau kemudahan yang menjadi sebahagian daripada hartanah yang dinyatakan dalam penyenaraian dan yang membentuk suatu dorongan yang sebenar dan material kepada sewaan Pengembara Dilindungi kepada hartanah berkenaan, seperti yang dinyatakan dan didokumenkan oleh Pengembara Dilindungi. Untuk mengelakkan keraguan dan sebagai tambahan kepada sekatan dan batasan umum yang diterangkan di tempat lain dalam Terma ini, istilah "Material Tidak Mematuhi" TIDAK TERMASUK keengganan Pengembara Dilindungi untuk mengambil milik premis yang disewa yang timbul dari atau atas dasar (i) Kebersihan hartanah sewaan; (ii) Kerosakan kecil atau tidak material hartanah berkenaan berhubung dengan penerangan dalam penyenaraian termasuk, tanpa batasan, perbezaan pada tahap: (1) orientasi sebenar hartanah; (2) luas permukaan yang boleh didiami secara keseluruhan hartanah yang tidak material berbanding penerangan dalam penyenaraian itu; dan (3) kecacatan sementara atau dalam hartanah atau perkhidmatan yang dilampirkan (seperti kegagalan penyaman udara, internet, perkhidmatan telefon, gril, tab mandi panas atau kolam renang).

    (d) "Kerugian Deposit Yang Tidak Sepatutnya" bermaksud kerugian Pengembara Dilindungi yang timbul daripada perselisihan antara Pengembara Dilindungi dengan Pengiklan hartanah sewaan yang disenaraikan di Laman HomeAway yang melibatkan deposit yang, setelah selesai penginapan Pengembara Dilindungi, adalah dengan pertimbangan yang munasabah dan budi bicara Kami, yang ditahan secara salah oleh Pengiklan yang melanggar perjanjian sewaan yang berkenaan.

 

4. Contoh Ilustrasi Kerugian Tidak Dilindungi.

Berikut ialah contoh-contoh Kerugian dana yang Program TIDAK lindungi, seperti yang ditentukan dalam pertimbangan munasabah dan budi bicara Kami:

·         Mana-mana ganti rugi selain amaun dibayar atau disimpan dengan pengiklan, termasuk apa-apa kerugian tidak langsung, kerugian peluang, kerugian fi tersuai, penalti kontrak lain, tiket penerbangan, kos pengangkutan dan/atau apa-apa kos atau perbelanjaan lain.

·        Apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan, akses anda untuk memaparkan atau menggunakan laman HomeAway atau dengan kelewatan atau ketidakupayaan untuk mengakses, memaparkan atau menggunakan laman HomeAway.

·         Pembayaran dibuat kepada Pengiklan untuk Tempahan yang tidak ditempah melalui daftar keluar HomeAway.

·         Apa-apa deposit atau pembayaran untuk sewaan percutian yang tidak dibayar balik atau dikembalikan kerana Pengembara Dilindungi tidak mematuhi dasar Pengiklan, melanggar perjanjian sewaan atau sebaliknya yang dibenarkan atau diizinkan dalam perjanjian sewaan.

·         Pembayaran atau deposit yang dibuat kepada mana-mana Pengiklan secara tunai atau cek yang ditunaikan.

·         Mana-mana kerugian apa-apa jenis yang Kami percaya, dalam pertimbangan yang munasabah Kami bahawa Pengembara Dilindungi dan Pengiklan bertindak untuk menyalahgunakan Program.

·         Apa-apa kerugian dana yang disebabkan oleh atau akibat dari peristiwa force majeure yang dianggap di luar kawalan Pengiklan, seperti keadaan cuaca, bencana alam atau pembinaan.

·         Apa-apa kerugian dana yang tidak melibatkan Insiden Dilindungi.

5. Keperluan Proses.

Untuk mendapatkan apa-apa pembayaran balik untuk Kerugian di bawah Program ini, Pengembara Dilindungi mesti mematuhi keperluan yang dinyatakan di bawah. Kegagalan untuk mematuhi keperluan ini atau pengambilan apa-apa tindakan yang merosakkan keupayaan dan/atau hak HomeAway untuk mengurangkan kerugian atau perbuatan oleh mana-mana Pengembara Dilindungi dari apa-apa pernyataan palsu atau mengelirukan berkenaan dengan apa-apa permintaan pembayaran balik di bawah ini, boleh membatalkan kelayakan Pengembara Dilindungi untuk pembayaran balik di bawah Program.

            (a) Bukti Bayaran Balik yang Ditolak. Sebaik sahaja Pengembara Dilindungi maklum tentang Kerugian, Pengembara Dilindungi mesti segera menghubungi bank, penyedia pembayaran atau pengeluar kad kredit (yang berkenaan) untuk meminta pemulihan atau pembayaran balik dana Pengembara Dilindungi ("Bayaran Balik"). Pengembara Dilindungi hanya berhak untuk menerima bayaran balik di bawah Program jika bank, penyedia pembayaran atau pengeluar kad kredit (yang berkenaan) menafikan permintaan Pengembara Dilindungi untuk Bayaran Balik. Atas permintaan Kami, Pengembara Dilindungi mesti menyediakan HomeAway dengan bukti bertulis bahawa dia telah menghubungi bank, penyedia pembayaran atau pengeluar kad kredit (yang berkenaan) dan permintaan untuk Bayaran Balik ditolak. Untuk mengurangkan Kerugian, Pengembara Dilindungi dikehendaki menerima apa-apa penyelesaian atau pembayaran separa daripada bank, penyedia pembayaran atau pengeluar kad kredit (yang berkenaan), tetapi masih layak mendapat pembayaran balik tambahan di bawah Program sehingga jumlah Kerugian.

            (b) Bukti Identiti. Pengembara Dilindungi mestilah memberikan bukti bertulis tentang identitinya (contohnya salinan pasport, lesen pemandu, bil utiliti, maklumat kad kredit, dll.) kerana Kami mungkin meminta mengikut budi bicara Kami. Kerana Kami mungkin membuat bayaran balik kewangan, Kami boleh meminta satu atau lebih bentuk bukti identiti. Penentuan berkenaan dengan kewujudan bukti yang sah itu hendaklah dibuat atas budi bicara dan munasabah Kami.

            (c) Bukti Tempahan. Atas permintaan, Pengembara Dilindungi mesti menyediakan satu salinan (elektronik atau cetakan) ID Tempahan atau pengesahan yang disediakan oleh Laman HomeAway apabila Pengembara Dilindungi menempah hartanah melalui daftar keluar HomeAway. Di samping itu, Kami juga mesti dapat mengesahkan Tempahan melalui bukti Tempahan tersebut dalam rekod pembayaran HomeAway.

            (c) Bukti Penerimaan Tempahan. Atas permintaan, Pengembara Dilindungi mesti membuktikan bahawa Pengiklan menerima Tempahan dan bahawa Pengembara telah membayar Tempahan.  Bukti penerimaan mungkin menghendaki Anda memberikan dokumentasi e-mel, telefon, komunikasi bertulis atau lain dengan Pengiklan tentang Tempahan.

            (e) Bukti Bayaran. Atas permintaan, Pengembara Dilindungi mesti menyediakan dokumentasi bertulis bagi semua bayaran dan bayaran balik (sebahagian, penuh dan/atau deposit) yang dibuat kepada Pengiklan.

            (f) Dokumen Kerugian. Atas permintaan, Pengembara Dilindungi mesti menyediakan semua dokumentasi bertulis kerugian dana atau dana disalahgunakan. Pengembara Dilindungi mesti memberikan keterangan bertulis bahawa Pengiklan yang menerima dana dari Pengembara Dilindungi, telah diberitahu tentang permintaan bayaran balik Pengembara Dilindungi dan menolak atau gagal untuk mengembalikan atau membayar balik dana tersebut kepada Pengembara Dilindungi. Anda tidak boleh mengubah atau memusnahkan apa-apa dokumentasi yang berkaitan dengan kerugian dana atau disalahgunakan sehingga perkara itu diselesaikan.

            (g) Beritahu Kami. Pengembara Dilindungi mesti memaklumkan HomeAway dalam tempoh tiga puluh (30) hari perniagaan peristiwa pertama yang menyebabkan permintaan Pengembara Dilindungi bagi pembayaran balik di bawah Program dengan menghubungi sokongan pelanggan.

            (h) Failkan Permintaan Pembayaran Balik. Pengembara Dilindungi mesti melengkapkan, menandatangani dan menyerahkan Borang Permintaan Pembayaran Balik dengan semua dokumentasi yang diminta kepada Kami dalam tempoh enam (6) bulan dari hari pertama Tempahan. Sekiranya Borang Permintaan Pembayaran Balik yang lengkap tidak diserahkan dalam tempoh masa itu, permintaan akan dianggap ditolak.  Borang Permintaan Pembayaran Balik yang diserahkan hendaklah mengandungi perjanjian Pengembara Dilindungi yang (i) Apa-apa bayaran yang tersedia kepada Pengembara Dilindungi di bawah Program ini hendaklah dibayar hanya setakat mana apa-apa perlindungan atau pemulihan yang disediakan oleh mana-mana polisi insurans atau mana-mana sumber pemulihan lain yang dipegang atau dikutip oleh Pengembara Dilindungi adalah tidak mencukupi untuk membayar sepenuhnya Pengembara Dilindungi untuk pembayaran yang hilang atau disalahgunakan yang dibuat kepada Pengiklan; (ii) Sekiranya Kami mengeluarkan pembayaran balik kepada Anda di bawah Program ini, Anda bersetuju bahawa Kami menganggap semua hak Anda terhadap Pengiklan dan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Kerugian dan boleh meneruskan hak tersebut secara langsung atau bagi pihak anda dalam budi bicara Kami; (iii) Jika kami mengeluarkan pembayaran balik kepada Anda di bawah Program dan anda kemudiannya menerima pampasan terhadap kerugian anda dari Pengiklan atau polisi insurans atau sumber pemulihan lain, anda akan membayar Kami kembali kepada jumlah bayaran balik; dan (iv) Anda bersetuju untuk melaksanakan Perjanjian Penyelesaian dan Pelepasan am dengan itu membebaskan Kami, syarikat induk kami, anak syarikat dan sekutu dari apa-apa dan semua tuntutan Anda mungkin timbul sebelum tarikh apa-apa pembayaran yang dibuat di bawah Program. Kami akan menyelesaikan pemprosesan setiap permintaan bagi pembayaran balik di bawah Program dalam tempoh masa yang munasabah selepas penerimaan semua dokumentasi yang diminta. Seperti yang dinyatakan di atas, Pengembara Dilindungi yang meminta pembayaran balik disyorkan untuk tidak membuang atau mengubah apa-apa dokumentasi yang berkaitan dengan permintaan pembayaran balik sehingga perkara tersebut diselesaikan.

6. Bantu kami untuk bantu anda. Sekiranya Pengembara Dilindungi meminta bayaran balik di bawah Program, dia bersetuju untuk memberi Kami apa-apa dokumentasi yang diminta tepat pada masanya untuk menyokong permintaan itu. Setakat dokumentasi sedemikian mengandungi data peribadi Anda, kami akan mengendalikan data peribadi Anda mengikut Dasar Privasi kami. Pengembara Dilindungi juga bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Kami dalam semua aspek proses pembayaran balik. Kami boleh menafikan pembayaran balik kepada mana-mana Pengembara Dilindungi yang tidak bertindak balas terhadap pertanyaan tentang Kerugian yang dikatakan dalam jangka masa yang ditentukan dalam Terma ini.

7. Keseluruhan Perjanjian; Maklumat Hubungan. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara HomeAway dengan setiap Pengembara Dilindungi berkaitan dengan Program. Kecuali sebagaimana yang diubah suai oleh Terma ini, setiap Pengembara Dilindungi mengakui dan bersetuju bahawa dia terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan Laman HomeAway yang sedia ada, termasuk, tetapi tidak terhad pada, peruntukan tentang penyelesaian pertikaian dan timbang tara. Sekiranya terdapat apa-apa konflik antara Terma dengan Syarat Penggunaan, Terma ini akan mengawal. Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang Program atau Terma ini, sila hubungi sokongan pelanggan.