อัพเดทเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2018

เมื่อคุณ (“คุณ”) จองที่พักที่มีการโฆษณาไว้บน www.HomeAway.com.sg (“ไซต์ HomeAway”) ซึ่งทั้งคุณและผู้โฆษณา (“ผู้โฆษณา”) ต่างก็ได้ยอมรับโดยชัดแจ้งในหรือหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 (“การจอง”) และทำการจองดังกล่าวผ่านหน้าชำระเงิน HomeAway คุณก็จะได้รับการคุ้มครองโดย 'จองด้วยการรับประกันความมั่นใจ' ("โปรแกรม") โดยสันนิษฐานว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การมีสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“เงื่อนไข”) โดยการจองผ่านหน้าชำระเงิน HomeAway ก็เท่ากับว่าคุณตกลง ยอมรับ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และต่อจากนี้ไปจะเรียกคุณว่า "ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง"

ตามที่มีการให้รายละเอียดและระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรแกรมนี้จะให้การคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ (i) การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต (ii) การปฏิเสธการเข้าพักโดยไม่ชอบธรรม (iii) การแถลงข้อความเท็จในสาระสำคัญ และ (iv) การสูญเสียเงินมัดจำโดยไม่ชอบธรรม (“เหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง”)

1. แนวทางทั่วไปสำหรับโปรแกรม

คุณจะมีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมนี้หากคุณดำเนินการต่อไปนี้ทั้งหมด

·         ทำการจองที่พักวันหยุดซึ่งมีการโฆษณาไว้บนไซต์ HomeAway ในหรือหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 และ

·         ทำการจองผ่านหน้าชำระเงินของไซต์ HomeAway และ

·         ชำระเงินสำหรับการจองโดยใช้วิธีการชำระเงินที่สามารถยอมรับได้ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่างนี้

คุณจะได้รับการคุ้มครองที่มีให้ภายใต้โปรแกรมนี้หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

·         คุณสูญเสียเงินเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง (“การสูญเสีย”)

·         คุณแจ้งให้ HomeAway Emerging Markets Pte Ltd (“HomeAway” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ทราบถึงการสูญเสียของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่างนี้

·         คุณถูกปฏิเสธการใช้เงินคืนสำหรับการสูญเสียเงินของคุณจาก (i) ผู้โฆษณาที่พัก (“ผู้โฆษณา”) และ (ii) ธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ (แล้วแต่กรณี) และ

·         คุณส่งแบบฟอร์มการขอให้ใช้เงินคืนสำหรับ 'จองด้วยการรับประกันความมั่นใจ' ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ("แบบฟอร์มการขอให้ใช้เงินคืน") ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่างนี้

2. การคุ้มครองที่มีให้

ภายใต้ข้อบังคับและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ โปรแกรมนี้จะเสนอการคุ้มครองต่อไปนี้ให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งประสบกับการสูญเสียเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง โปรดทราบว่าการคุ้มครองใดๆ (หรือการคุ้มครองหลายอย่างรวมกัน) ซึ่งเสนอให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองนั้นจะเป็นไปตามประเภทของเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง จำนวนเงินที่สูญเสีย ความสามารถในการบรรเทาการสูญเสียดังกล่าว และดุลพินิจตามสมควรของเรา

·         การจัดเตรียมที่พัก หากผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองไม่มีสถานที่สำหรับเข้าพักเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เราก็อาจจัดเตรียมที่พักอื่น ในกรณีที่มีพร้อมให้บริการเป็นเวลาไม่เกินเจ็ด (7) คืน

·         จองที่พักอื่นให้ใหม่ ในกรณีที่การจองของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ถูกยกเลิกโดยไม่ชอบธรรม เราก็อาจเสนอผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองว่าจะทำการจองให้ใหม่ในที่พักแห่งอื่นซึ่งมีการโฆษณาไว้บนไซต์ HomeAway หากที่พักที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากได้มีพร้อมให้บริการในระยะเวลาเดียวกันภายใต้การจองใหม่

·         การใช้เงินคืนสำหรับการสูญเสีย หากผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ประสบกับการสูญเสียซึ่งตามการใช้วิจารณญาณของเราเห็นว่าจะสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการใช้เงินคืนเท่านั้น เราก็อาจใช้เงินคืนให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินที่สูญเสียโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกระบวนการด้านล่างนี้

3. เหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับการปกป้อง

    (ก) "การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต" จะมีคำจำกัดความว่าเงินมัดจำหรือการชำระเงินโดยผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับที่พักวันหยุดที่มีการแสดงรายการบนไซต์ HomeAway ซึ่ง (i) HomeAway พิจารณาว่าเงินมัดจำหรือการชำระเงินดังกล่าวได้เป็นการจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้โฆษณา ซึ่งได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือได้เข้าควบคุมอีเมลหรือบัญชี HomeAway ของผู้โฆษณาและแสร้งทำตัวเป็นผู้โฆษณาต่อผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อชักจูงให้มีการชำระเงินดังกล่าว (ii) เราพิจารณาว่าการชำระเงินดังกล่าวได้เป็นการจ่ายให้กับผู้โฆษณา และหลังจากนั้นก็มีการยึดไว้โดยไม่ชอบธรรมในเรื่องที่ผู้โฆษณาไม่ได้ส่งคืนหรือปฏิเสธที่จะส่งคืนการชำระเงินเมื่อต้องมีการคืนเงินตามข้อกำหนดของข้อตกลงการเช่าที่พักหลังจากที่ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ยกเลิกการจองอย่างถูกต้อง หรือ 

(iii) รายการที่พักดังกล่าวได้มีการพิจารณาตัดสินในภายหลังว่าเป็นการฉ้อโกง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการพิจารณาที่จะกระทำโดยใช้ดุลพินิจตามสมควรของเราแต่เพียงผู้เดียว

    (ข) "การปฏิเสธการเข้าพักโดยไม่ชอบธรรม" หมายความว่าผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้วางเงินมัดจำ (หากจำเป็น) และ/หรือชำระเงินเต็มจำนวน (หากจำเป็น) ให้กับผู้โฆษณาสำหรับที่พักให้เช่าที่มีการแสดงรายการบนไซต์ HomeAway แต่ (i) ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ถูกปฏิเสธการเข้าใช้ที่พักนั้นโดยไม่ชอบธรรมในตอนเริ่มต้นหรือระหว่างระยะเวลาการเช่าโดยเป็นผลมาจากการกระทำโดยตั้งใจและ/หรือไม่ชอบธรรมของผู้โฆษณา และ (ii) เงินมัดจำและ/หรือการชำระเงินของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง (หรือเงินดังกล่าวในส่วนที่พอเหมาะพอควร) ไม่ได้มีการคืนเงินและถูกยึดไว้โดยไม่ชอบธรรมโดยผู้โฆษณา ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองในลักษณะนี้จะรวมถึง (i) กรณีที่ที่พักนั้นกำลังถูกยึดจากการจำนองหรือผู้โฆษณาอยู่ในสถานะล้มละลาย ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็ส่งผลให้ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองถูกปฏิเสธการเข้าใช้ที่พักดังกล่าว หรือ (ii) กรณีที่ผู้โฆษณาปล่อยให้มี "การจองซ้ำซ้อน" ที่พักนั้นสำหรับผู้เดินทางตั้งแต่สองรายขึ้นไปในระยะเวลาเดียวกัน

    (ค) "การแถลงข้อความเท็จในสาระสำคัญ" หมายความว่า (i) ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้วางเงินมัดจำ (หากจำเป็น) และชำระเงินเต็มจำนวนให้กับผู้โฆษณาสำหรับที่พักให้เช่าที่มีการแสดงรายการบนไซต์ HomeAway (ii) ภายในเวลาสิบสอง (12) ชั่วโมงนับจากการเข้าที่พักนั้นเป็นครั้งแรกในวันแรกของระยะเวลาการเช่า ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ออกจากที่พักให้เช่าและปฏิเสธที่จะเข้าพักในที่พักให้เช่าเนื่องด้วยความไม่สอดคล้องกันในสาระสำคัญ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) ของที่พักให้เช่าเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคำอธิบายที่ระบุไว้ในรายการที่พักบนไซต์ HomeAway (iii) เงินมัดจำและ/หรือการชำระเงินของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ได้มีการคืนเงินหรือถูกยึดไว้โดยไม่ชอบธรรมโดยผู้โฆษณา และ (iv) เราได้ยืนยันในภายหลังว่าที่พักให้เช่านั้นมีความไม่สอดคล้องกันในสาระสำคัญเกิดขึ้นจริง โดยเป็นไปตามดุลพินิจตามสมควรของเรา

I. "ความไม่สอดคล้องกันในสาระสำคัญ" จะมีคำจำกัดความว่า (i) ความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญเกี่ยวกับที่พักนั้นซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายการที่พัก และเกิดขึ้นในขอบเขตและระยะเวลาที่การเข้าพักภายใต้สภาพการใช้งานปกติจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้เลย ตามที่มีการระบุชี้และบันทึกโดยผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง และ/หรือ (ii) ความขัดข้องในสาระสำคัญหรือการไม่มีอยู่โดยสิ้นเชิงของสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นส่วนหนึ่งของที่พักนั้น ซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในรายการที่พักและถือเป็นสิ่งจูงใจที่แท้จริงและสำคัญในการเช่าที่พักดังกล่าวของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง ตามที่มีการระบุชี้และบันทึกโดยผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย และนอกเหนือไปจากข้อบังคับและข้อจำกัดทั่วไปซึ่งอธิบายไว้ในข้ออื่นๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า "ความไม่สอดคล้องกันในสาระสำคัญ" จะไม่รวมถึงการที่ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองปฏิเสธที่จะเข้าครอบครองสถานที่ให้เช่าโดยเกิดขึ้นจากหรืออาศัยมูลเหตุในเรื่อง (i) ความสะอาดของที่พักให้เช่า (ii) ความชำรุดบกพร่องเล็กน้อยหรือไม่ใช่สาระสำคัญของที่พักนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในรายการที่พัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความแตกต่างในเรื่อง (1) ตำแหน่งทิศทางที่แท้จริงของที่พักนั้น (2) พื้นที่ผิวที่สามารถอยู่อาศัยได้โดยรวมที่แท้จริงของที่พักนั้นซึ่งมีความแตกต่างจากคำอธิบายในรายการที่พักในลักษณะที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และ (3) ความชำรุดบกพร่องชั่วคราวของที่พักหรือภายในที่พักหรือบริการที่ผูกติดมาด้วย (เช่น ความขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ อินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ ตะแกรง อ่างน้ำร้อน หรือสระว่ายน้ำ)

    (ง) "การสูญเสียเงินมัดจำโดยไม่ชอบธรรม" จะหมายถึงการสูญเสียของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งเกิดขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองกับผู้โฆษณาของที่พักให้เช่าที่มีการแสดงรายการบนไซต์ HomeAway โดยเกี่ยวข้องกับเงินมัดจำในเรื่องที่ว่าเมื่อสิ้นสุดการเข้าพักของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองแล้ว ตามการใช้วิจารณญาณตามสมควรของเราแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าเงินมัดจำนั้นถูกยึดไว้โดยไม่ชอบธรรมโดยผู้โฆษณาซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการเช่าที่พักที่ใช้บังคับ

 

4. ตัวอย่างประกอบสำหรับการสูญเสียที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างประกอบสำหรับการสูญเสียเงินที่โปรแกรมนี้ไม่ได้คุ้มครอง ตามที่มีการพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณตามสมควรของเราแต่เพียงผู้เดียว

·         ค่าเสียหายใดๆ ซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินที่มีการชำระหรือวางมัดจำกับผู้โฆษณาอย่างแท้จริง รวมถึงการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากที่พัก เบี้ยปรับตามสัญญาอื่นๆ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าขนส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

·         ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์ของ HomeAway หรือความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์ของ HomeAway

·         การชำระเงินที่จ่ายให้กับผู้โฆษณาสำหรับการจองซึ่งไม่ได้เป็นการจองผ่านหน้าชำระเงิน HomeAway

·         เงินมัดจำหรือการชำระเงินใดๆ สำหรับที่พักวันหยุดซึ่งไม่ได้มีการคืนเงินหรือส่งเงินคืนเนื่องจากผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้โฆษณา ฝ่าฝืนข้อตกลงการเช่าที่พัก หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่สามารถทำได้หรือได้รับอนุญาตในข้อตกลงการเช่าที่พัก

·         การชำระเงินหรือเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้โฆษณาใดๆ ด้วยเงินสดหรือเช็คเงินสด

·         การสูญเสียไม่ว่าในลักษณะใดที่เราเชื่อตามการใช้วิจารณญาณตามสมควรของเราว่าผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองและผู้โฆษณากำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อใช้โปรแกรมในทางที่ผิด

·         การสูญเสียเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้โฆษณา เช่น สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือการก่อสร้าง

·         การสูญเสียเงินใดๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

5. ข้อกำหนดของกระบวนการ

เพื่อให้ได้รับการใช้เงินคืนสำหรับการสูญเสียภายใต้โปรแกรมนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ การไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการทำลายความสามารถและ/หรือสิทธิของ HomeAway ในการบรรเทาการสูญเสีย หรือการที่ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองมีคำแถลงที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำขอให้มีการใช้เงินคืนในที่นี้ ก็อาจทำให้การมีสิทธิของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองในการที่จะได้รับการใช้เงินคืนภายใต้โปรแกรมนี้เป็นโมฆะ

            (ก) หลักฐานของการเรียกเงินคืนที่ถูกปฏิเสธ ทันทีที่ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองทราบถึงการสูญเสีย ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องติดต่อธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) โดยทันทีเพื่อร้องขอเงินคืนหรือขอให้มีการใช้เงินคืนสำหรับเงินของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง ("การเรียกเงินคืน") ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะมีสิทธิได้รับการใช้เงินคืนภายใต้โปรแกรมนี้เฉพาะในกรณีที่ธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) ปฏิเสธคำขอในการเรียกเงินคืนของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง เมื่อเรามีคำขอ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองก็จะต้องจัดให้ HomeAway ได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแสดงว่าผู้เดินทางดังกล่าวได้ติดต่อธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) และคำขอในการเรียกเงินคืนได้ถูกปฏิเสธ เพื่อบรรเทาการสูญเสีย ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องยอมรับการชำระหนี้ใดๆ หรือการชำระเงินบางส่วนจากธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) แต่ก็อาจยังคงมีสิทธิในการได้รับการใช้เงินคืนเพิ่มเติมภายใต้โปรแกรมนี้ในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินที่สูญเสียทั้งหมด

            (ข) หลักฐานแสดงตัวตน ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องยื่นหลักฐานแสดงตัวตนเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลบัตรเครดิต และอื่นๆ) ตามที่เราอาจร้องขอโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่เราอาจกำลังทำการชำระเงินเพื่อใช้เงินคืน เราก็อาจร้องขอหลักฐานแสดงตัวตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรูปแบบ การพิจารณาเกี่ยวกับการมีอยู่ของหลักฐานดังกล่าวอย่างถูกต้องจะกระทำโดยใช้ดุลพินิจตามสมควรของเราแต่เพียงผู้เดียว

            (ค) หลักฐานการจอง เมื่อมีการร้องขอ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองก็จะต้องยื่นสำเนา (ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบที่พิมพ์ออกมา) ของหมายเลขการจองหรือการยืนยันที่ไซต์ HomeAway ให้ไว้เมื่อผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้จองที่พักผ่านหน้าชำระเงิน HomeAway เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เรายังต้องสามารถตรวจสอบยืนยันการจองผ่านทางหลักฐานของการจองดังกล่าวในบันทึกของหน้าชำระเงิน HomeAway

            (ง) หลักฐานการยอมรับการจอง เมื่อมีการร้องขอ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้โฆษณาได้ยอมรับการจองและผู้เดินทางดังกล่าวได้ชำระเงินสำหรับการจอง  ในการแสดงหลักฐานการยอมรับนี้ คุณก็อาจจำเป็นต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารทางอีเมล ทางโทรศัพท์ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีกับผู้โฆษณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจอง

            (จ) หลักฐานการชำระเงิน เมื่อมีการร้องขอ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองก็จะต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงการชำระเงินและการคืนเงินทั้งหมด (บางส่วน เต็มจำนวน และ/หรือเงินมัดจำ) ที่จ่ายให้กับผู้โฆษณา

            (ฉ) บันทึกการสูญเสีย เมื่อมีการร้องขอ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองก็จะต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ร้องขอทั้งหมดซึ่งแสดงถึงเงินที่สูญเสียไปหรือมีการเอาไปอย่างไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าผู้โฆษณาได้รับเงินจากผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง ได้รับแจ้งให้ทราบถึงคำขอคืนเงินของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง และได้ปฏิเสธหรือไม่ได้ส่งเงินดังกล่าวคืนหรือคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครอง คุณไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือทำลายเอกสารใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินที่สูญเสียไปหรือมีการเอาไปอย่างไม่ถูกต้องจนกว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

            (ช) แจ้งให้เราทราบ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องแจ้ง HomeAway ภายในเวลาสามสิบ (30) วันทำการนับจากเหตุการณ์ครั้งแรกซึ่งทำให้เกิดคำขอให้มีการใช้เงินคืนของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

            (ซ) ยื่นคำขอให้มีการใช้เงินคืน ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องกรอก ลงนาม และส่งแบบฟอร์มการขอให้ใช้เงินคืนพร้อมด้วยเอกสารที่มีการร้องขอทั้งหมดให้กับเราภายในเวลาหก (6) เดือนนับจากวันแรกที่มีการจอง หากไม่ได้มีการส่งแบบฟอร์มการขอให้ใช้เงินคืนที่กรอกเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็จะถือว่าแบบฟอร์มนั้นถูกปฏิเสธ  แบบฟอร์มการขอให้ใช้เงินคืนตามที่มีการส่งนั้นจะต้องระบุการตกลงของผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองว่า (i) การชำระเงินใดๆ ที่มีพร้อมสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองดังกล่าวภายใต้โปรแกรมนี้จะมีการชำระเฉพาะเท่าที่จำนวนเงินที่ได้จากความคุ้มครองหรือส่วนรับคืนใดๆ ที่ให้ไว้โดยกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ หรือส่วนรับคืนในแหล่งอื่นใดซึ่งผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองเก็บไว้หรือสามารถเรียกเก็บได้นั้นเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะใช้เงินคืนให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้อย่างครบถ้วนสำหรับการชำระเงินที่สูญเสียไปหรือมีการเอาไปอย่างไม่ถูกต้องซึ่งจ่ายให้กับผู้โฆษณา (ii) หากเราใช้เงินคืนให้กับคุณภายใต้โปรแกรมนี้ คุณตกลงว่าเราจะรับเอาสิทธิของคุณทั้งหมดที่มีต่อผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกใดๆ โดยเกี่ยวข้องกับการสูญเสีย และอาจดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวโดยตรงหรือในนามของคุณตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (iii) หากเราใช้เงินคืนให้กับคุณภายใต้โปรแกรมนี้ และในภายหลังคุณได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียของคุณจากผู้โฆษณาหรือกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่วนรับคืนในแหล่งอื่น คุณก็จะชำระเงินคืนให้กับเราในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับการใช้คืน และ (iv) คุณตกลงที่จะเข้าทำข้อตกลงการชำระหนี้และการปลดเปลื้องหนี้ (Settlement and Release Agreement) ทั่วไป โดยวิธีนี้จะเป็นการปลดเปลื้องเรา รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของเราจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมีซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการชำระเงินใดๆ ที่ได้ทำภายใต้โปรแกรมนี้ เราจะดำเนินการประมวลผลคำขอให้มีการใช้เงินคืนแต่ละคำขอภายใต้โปรแกรมนี้ภายในระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับเอกสารที่ร้องขอทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ขอแนะนำให้ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งมุ่งหมายที่จะให้มีการใช้เงินคืนโปรดอย่าทิ้งหรือปรับเปลี่ยนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอให้มีการใช้เงินคืนจนกว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

6. ช่วยให้เราช่วยคุณ หากผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองได้ร้องขอให้มีการใช้เงินคืนภายใต้โปรแกรมนี้ ผู้เดินทางดังกล่าวก็ตกลงที่จะส่งเอกสารใดๆ ให้กับเราตามที่มีการร้องขอเพื่อสนับสนุนคำขอดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่สมควร เท่าที่เอกสารใดๆ ดังกล่าวมีข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่ เราก็จะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองยังตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในทุกแง่มุมของขั้นตอนการใช้เงินคืน เราอาจปฏิเสธที่จะใช้เงินคืนให้กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองใดๆ ซึ่งไม่ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสูญเสียที่อ้างว่าเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

7. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อมูลการติดต่อ เงื่อนไขเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง HomeAway กับผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองแต่ละรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ เว้นแต่ตามที่อาจมีการแก้ไขโดยเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้เดินทางที่ได้รับการคุ้มครองแต่ละรายได้ยอมรับและตกลงว่าตนจะเข้าผูกพันตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ที่มีอยู่ของไซต์ HomeAway ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขเหล่านี้ก็จะมีผลใช้บังคับ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมนี้หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า