Đã cập nhật: Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Khi bạn (“Bạn”) đặt chỗ tại một nơi lưu trú quảng cáo trên www.HomeAway.com.sg (“Trang web HomeAway”)  và cả bạn lẫn đơn vị quảng cáo (“Đơn vị quảng cáo”) đều hoàn toàn chấp thuận đặt chỗ đó vào hoặc sau ngày 15 tháng 11 năm 2018 (“Đặt chỗ”) và bạn thực hiện Đặt chỗ đó qua trang thanh toán HomeAway, Bạn sẽ được bảo vệ bởi Book with Confidence Guarantee™ (“Chương trình”), giả sử rằng Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí về việc hội đủ điều kiện khác quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”). Khi thực hiện Đặt chỗ qua trang thanh toán HomeAway, Bạn đồng ý với, chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này và sau đây, Bạn sẽ được gọi là "Khách được bảo vệ".

Theo các chi tiết và định nghĩa dưới đây, Chương trình sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp sau: (i) Gian lận trên internet; (ii) Bị từ chối vào nơi lưu trú do nhầm lẫn; (iii) Kê khai sai yếu tố quan trọng; và (iv) Mất tiền đặt cọc do nhầm lẫn (“Trường hợp được bảo vệ”).

1. Hướng dẫn chung về Chương trình.

Bạn hội đủ điều kiện tham gia Chương trình nếu thực hiện tất cả những việc sau:

·         Đặt chỗ tại nơi lưu trú cho thuê quảng cáo trên Trang web HomeAway vào hoặc sau ngày 15 tháng 11 năm 2018; và

·         Đặt chỗ qua trang thanh toán của Trang web HomeAway; và

·         Thanh toán cho Đặt chỗ bằng hình thức thanh toán phù hợp theo mô tả cụ thể dưới đây.

Bạn sẽ được bảo vệ theo Chương trình nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

·         Bạn bị mất tiền do một Trường hợp được bảo vệ (“Tổn thất”);

·         Bạn thông báo cho HomeAway Emerging Markets Pte Ltd (“HomeAway,” “Chúng tôi,” “Của chúng tôi”) về tổn thất bạn phải chịu trong thời hạn yêu cầu quy định bên dưới;

·         Bạn bị (i) đơn vị quảng cáo nơi lưu trú (“Đơn vị quảng cáo”), và (ii) ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng (tùy từng trường hợp) từ chối bồi hoàn khoản tiền bị mất; và

·         Bạn gửi Đơn yêu cầu bồi hoàn theo Book with Confidence Guarantee (“Đơn yêu cầu bồi hoàn") đã điền đầy đủ thông tin trong thời hạn yêu cầu quy định bên dưới.

2. Các biện pháp bảo vệ được cung cấp.

Theo quy định hạn chế và giới hạn nêu trong các Điều khoản này, Chương trình sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ sau cho Khách được bảo vệ phải chịu tổn thất do Trường hợp được bảo vệ. Xin lưu ý rằng biện pháp bảo vệ cụ thể (hoặc kết hợp các biện pháp) cho Khách được bảo vệ phải phù hợp với loại Trường hợp được bảo vệ, mức Tổn thất, khả năng giảm nhẹ tổn thất và quyết định hợp lý của Chúng tôi:

·         Sắp xếp nơi lưu trú. Nếu Khách được bảo vệ không có chỗ lưu trú do Trường hợp được bảo vệ, Chúng tôi có thể sắp xếp nơi lưu trú thay thế và khách có thể ở đó tối đa bảy (7) đêm.

·         Đặt chỗ lại tại một nơi lưu trú khác. Nếu Đặt chỗ của Khách được bảo vệ bị hủy nhầm, Chúng tôi có thể đề nghị đặt chỗ lại cho Khách được bảo vệ tại một nơi lưu trú khác quảng cáo trên Trang web HomeAway, nếu một nơi lưu trú tương tự về căn bản cũng có phòng cho thuê trong cùng thời gian đó và sẵn sàng cho đặt phòng mới.

·         Bồi hoàn tổn thất. Nếu Khách được bảo vệ phải chịu Tổn thất mà theo phán đoán của Chúng tôi, chỉ có thể bồi hoàn bằng tiền để khắc phục, thì Chúng tôi có thể bồi hoàn cho Khách được bảo vệ số tiền tối đa tương đương mức Tổn thất, theo các yêu cầu về quy trình dưới đây.

3. Trường hợp được bảo vệ.

Sau đây là các trường hợp mà Khách được bảo vệ sẽ được bảo vệ:

    (a) "Gian lận trên internet" là khi khoản đặt cọc hoặc khoản thanh toán mà Khách được bảo vệ đã trả cho nhà nghỉ cho thuê đăng tin cho thuê trên Trang web HomeAway rơi vào trường hợp: (i) HomeAway xác định rằng khoản đặt cọc hoặc khoản thanh toán đó được trả cho một người khác không phải Đơn vị quảng cáo, người này đã xâm phạm hoặc chiếm đoạt email hoặc tài khoản HomeAway của Đơn vị quảng cáo và giả danh Đơn vị quảng cáo với Khách được bảo vệ khiến khách thực hiện khoản thanh toán đó, (ii) Chúng tôi xác định rằng khoản thanh toán đó đã được trả cho Đơn vị quảng cáo và sau đó bị giữ lại do nhầm lẫn nhưng Đơn vị quảng cáo không hoặc từ chối trả lại khi đến hạn hoàn trả theo các điều khoản của thỏa thuận thuê nơi lưu trú sau khi Khách được bảo vệ hủy Đặt chỗ một cách hợp lệ, hoặc 

(iii) tin cho thuê đó về sau được xác định là gian lận; tất cả những điều vừa nêu đều do chúng tôi toàn quyền định đoạt sao cho hợp lý.

    (b) "Bị từ chối vào nơi lưu trú do nhầm lẫn" là trường hợp Khách được bảo vệ đã đặt cọc (theo yêu cầu) và/hoặc thanh toán đầy đủ (theo yêu cầu) cho Đơn vị quảng cáo đối với nơi lưu trú cho thuê đăng tin cho thuê trên Trang web HomeAway nhưng (i) Khách được bảo vệ bị từ chối vào nơi lưu trú chủ thể vào thời điểm bắt đầu hoặc trong thời gian thuê do đơn vị quảng cáo nhầm lẫn và/hoặc cố ý, và (ii) khoản đặt cọc và/hoặc khoản thanh toán của Khách được bảo vệ (hoặc phần thích hợp trong đó) không được hoàn trả và bị Đơn vị quảng cáo thu giữ do nhầm lẫn. Ví dụ về Trường hợp được bảo vệ này bao gồm (i) trường hợp nơi lưu trú chủ thể bị tịch thu tài sản hoặc Đơn vị quảng cáo bị phá sản, dẫn đến việc Khách được bảo vệ bị từ chối vào nơi lưu trú chủ thể; hoặc (ii) trường hợp Đơn vị quảng cáo “đặt chỗ hai lần” tại nơi lưu trú chủ thể cho từ hai Khách trở lên trong cùng một khoảng thời gian.

    (c) “Kê khai sai yếu tố quan trọng” là trường hợp khi (i) Khách được bảo vệ đã đặt cọc (nếu được yêu cầu) và thanh toán đầy đủ cho Đơn vị quảng cáo đối với nơi lưu trú cho thuê đăng tin cho thuê trên Trang web HomeAway, (ii) trong vòng mười hai (12) giờ kể từ thời điểm đầu khi vào nơi lưu trú chủ thể trong ngày đầu tiên thuộc thời gian thuê, Khách được bảo vệ rời nơi lưu trú cho thuê và từ chối lưu trú tại nơi lưu trú cho thuê do Hành vi không tuân thủ nghiêm trọng (theo định nghĩa dưới đây) của nơi lưu trú cho thuê khi so sánh với thông tin mô tả trong tin cho thuê trên Trang web HomeAway; (iii) Đơn vị quảng cáo không hoàn trả hoặc thu giữ nhầm khoản đặt cọc và/hoặc khoản thanh toán của Khách được bảo vệ, và (iv) Hành vi không tuân thủ nghiêm trọng của nơi lưu trú cho thuê sau đó được Chúng tôi xác nhận là có dựa trên quyết định hợp lý của Chúng tôi.

I. “Hành vi không tuân thủ nghiêm trọng” được định nghĩa là (i) Sai sót nghiêm trọng về nơi lưu trú chủ thể không được tiết lộ trong tin cho thuê và do sai sót đó, Khách được bảo vệ không thể lưu trú dưới điều kiện sử dụng bình thường trong phạm vi và khoảng thời gian nhất định, theo thông tin và tài liệu mà Khách được bảo vệ cung cấp và/hoặc (ii) hàng hóa, dịch vụ hoặc tiện nghi thuộc nơi lưu trú chủ thể được mô tả trong tin cho thuê hoàn toàn không có hoặc bị thiếu sót nghiêm trọng, trong khi trên thực tế, đó lại là lý do trọng yếu khiến Khách được bảo vệ thuê phòng tại nơi lưu trú chủ thể, theo thông tin và tài liệu mà Khách được bảo vệ cung cấp. Để tránh hiểu nhầm và ngoài các quy định hạn chế và giới hạn chung được nêu ở các phần khác trong các Điều khoản này, cụm từ “Hành vi không tuân thủ nghiêm trọng” KHÔNG BAO GỒM trường hợp Khách được bảo vệ từ chối lưu trú tại cơ sở đã thuê phát sinh từ hoặc dựa trên cơ sở về (i) Tình trạng sạch sẽ của nơi lưu trú cho thuê; (ii) Sai sót nhỏ hoặc không đáng kể của nơi lưu trú chủ thể có liên quan đến thông tin mô tả trong tin cho thuê, bao gồm nhưng không giới hạn ở những khác biệt trong phạm vi: (1) hướng nhà trên thực tế của nơi lưu trú chủ thể; (2) diện tích bề mặt chung có thể ở được trên thực tế của nơi lưu trú chủ thể khác biệt không đáng kể với thông tin mô tả trong tin cho thuê; và (3) sai sót tạm thời về nơi lưu trú chủ thể hoặc các dịch vụ đi kèm (ví dụ như máy điều hòa, internet, dịch vụ điện thoại, bếp nướng, bồn nước nóng hoặc hồ bơi không hoạt động).

    (d) “Mất tiền đặt cọc do nhầm lẫn” là trường hợp Khách được bảo vệ mất tiền do tranh chấp giữa Khách được bảo vệ và Đơn vị quảng cáo của nơi lưu trú cho thuê đăng tin cho thuê trên Trang web HomeAway, có liên quan đến khoản đặt cọc, mà sau khi hết thời gian lưu trú của Khách được bảo vệ và theo phán định riêng và hợp lý của Chúng tôi, bị Đơn vị quảng cáo thu giữ nhầm và vi phạm thỏa thuận thuê nơi lưu trú hiện hành.

 

4. Ví dụ minh họa cho các trường hợp tổn thất không được bảo vệ.

Sau đây là ví dụ minh họa cho các trường hợp Tổn thất về tiền mà Chương trình KHÔNG bảo vệ, do Chúng tôi toàn quyền phán định sao cho hợp lý:

·         Mọi thiệt hại nằm ngoài các khoản đã trả hoặc đặt cọc trên thực tế cho đơn vị quảng cáo, bao gồm mọi tổn thất gián tiếp, cơ hội đã mất, phí hải quan đã mất, các khoản phạt theo hợp đồng khác, tiền vé máy bay, chi phí đi lại và/hoặc bất cứ chi phí hay phí tổn nào khác.

·         Mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc là hậu quả phát sinh từ, hoặc có liên quan, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đến việc bạn truy cập, hiển thị hoặc sử dụng trang web HomeAway, hoặc đến việc chậm trễ hay không thể truy cập, hiển thị hoặc sử dụng trang web HomeAway.

·         Các khoản thanh toán cho Đơn vị quảng cáo đối với Đặt chỗ không thực hiện qua trang thanh toán HomeAway.

·         Mọi khoản đặt cọc hoặc thanh toán cho nhà nghỉ cho thuê không được hoàn trả do Khách được bảo vệ không tuân thủ các chính sách của Đơn vị quảng cáo, vi phạm thỏa thuận thuê nơi lưu trú hoặc do các trường hợp được phép khác theo thỏa thuận thuê nơi lưu trú.

·         Các khoản thanh toán hoặc đặt cọc cho Đơn vị quảng cáo bất kỳ bằng tiền mặt hoặc séc có thể quy đổi thành tiền mặt.

·         Mọi tổn thất thuộc bất kỳ loại nào mà Chúng tôi, sau khi đã phán định một cách hợp lý, cho rằng Khách được bảo vệ và Đơn vị quảng cáo đang phối hợp để lạm dụng Chương trình.

·         Mọi tổn thất về tiền do hoặc xuất phát từ các sự kiện bất khả kháng được cho là nằm ngoài khả năng kiểm soát của Đơn vị quảng cáo, chẳng hạn như tình hình thời tiết, thiên tai hoặc việc xây dựng.

·         Mọi tổn thất về tiền không liên quan đến Trường hợp được bảo vệ.

5. Yêu cầu về quy trình.

Để được bồi hoàn Tổn thất theo Chương trình, Khách được bảo vệ phải tuân thủ các yêu cầu nêu đưới dây. Nếu Khách được bảo vệ không tuân thủ các yêu cầu này hay có bất kỳ hành vi nào làm giảm sút khả năng và/hoặc quyền của HomeAway trong việc giảm nhẹ Tổn thất, hoặc Khách được bảo vệ đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch hay gây hiểu nhầm nào liên quan đến yêu cầu bồi hoàn bất kỳ dưới đây, thì Khách được bảo vệ có thể sẽ không đủ điều kiện được bồi hoàn theo Chương trình.

            (a) Bằng chứng về việc từ chối bồi hoàn. Ngay khi biết về Tổn thất, Khách được bảo vệ phải liên hệ ngay với (các) ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng (tùy từng trường hợp) để yêu cầu thu hồi hoặc bồi hoàn khoản tiền của mình ("Khoản bồi hoàn"). Khách được bảo vệ chỉ có quyền nhận khoản hồi hoàn theo Chương trình nếu (các) ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng (tùy từng trường hợp) từ chối yêu cầu của Khách được bảo vệ về Khoản bồi hoàn. Sau khi Chúng tôi yêu cầu, Khách được bảo vệ phải cung cấp cho HomeAway văn bản chứng minh rằng họ đã liên hệ với (các) ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng (tùy từng trường hợp) và rằng yêu cầu về Khoản bồi hoàn đã bị từ chối. Để giảm bớt Tổn thất, Khách được bảo vệ phải chấp nhận mọi khoản thanh toán hoặc khoản thanh toán một phần từ (các) ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng (tùy từng trường hợp) nhưng vẫn có thể đủ điều kiện được bồi hoàn thêm theo Chương trình với mức bồi hoàn tối đa tương đương mức Tổn thất.

            (b) Bằng chứng về danh tính. Khách được bảo vệ phải cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính của mình (ví dụ: bản sao hộ chiếu, bằng lái xe, hóa đơn tiện ích, thông tin thẻ tín dụng, v.v.) mà Chúng tôi có thể yêu cầu theo quyết định riêng của Chúng tôi. Khi tiến hành bồi hoàn bằng tiền mặt, Chúng tôi có thể yêu cầu một hoặc nhiều giấy tờ chứng minh danh tính. Việc xác định tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh này sẽ do Chúng tôi toàn quyền quyết định sao cho hợp lý.

            (c) Bằng chứng đặt chỗ. Khi được yêu cầu, Khách được bảo vệ phải cung cấp bản sao (dạng điện tử hoặc bản in) của Mã đặt chỗ hoặc thông tin xác thực do Trang web HomeAway cung cấp khi Khách được bảo vệ đặt chỗ lúc ban đầu tại nơi lưu trú qua trang thanh toán HomeAway. Ngoài ra, Chúng tôi cũng phải xác thực được Đặt chỗ thông qua bằng chứng về Đặt chỗ đó trong hồ sơ thanh toán của HomeAway.

            (d) Bằng chứng chấp nhận đặt chỗ. Khi được yêu cầu, Khách được bảo vệ phải chứng minh rằng Đơn vị quảng cáo đã chấp nhận Đặt chỗ và rằng Khách đã thanh toán cho Đặt chỗ.  Đối với bằng chứng về việc chấp nhận, Bạn có thể phải cung cấp tài liệu về email, điện thoại, văn bản hoặc các thông tin liên lạc khác về Đặt chỗ giữa Bạn và Đơn vị quảng cáo.

            (e) Chứng từ thanh toán. Khi được yêu cầu, Khách được bảo vệ phải cung cấp văn bản chứng minh mọi khoản thanh toán và khoản hoàn tiền (một phần, toàn bộ và/hoặc tiền đặt cọc) đã trả cho Đơn vị quảng cáo.

            (f) Cung cấp tài liệu về Tổn thất. Khi được yêu cầu, Khách được bảo vệ phải cung cấp mọi văn bản cần thiết về các khoản tiền bị mất hoặc chiếm dụng. Khách được bảo vệ phải cung cấp văn bản chứng minh rằng Đơn vị quảng cáo đã nhận tiền từ họ, đã được thông báo về yêu cầu hoàn tiền của họ và từ chối hoặc không hoàn trả các khoản tiền đó cho họ. Bạn không được thay đổi hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các khoản tiền bị mất hoặc chiếm dụng cho đến khi vấn đề được giải quyết.

            (g) Thông báo cho chúng tôi. Khách được bảo vệ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để thông báo cho HomeAway trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi xảy ra sự việc đầu tiên dẫn đến yêu cầu của họ về khoản bồi hoàn theo Chương trình.

            (h) Nộp yêu cầu bồi hoàn. Khách được bảo vệ phải hoàn tất, ký tên và gửi Đơn yêu cầu bồi hoàn cùng tất cả các tài liệu cần thiết cho Chúng tôi trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đầu tiên Đặt chỗ có hiệu lực. Nếu không được gửi trong thời hạn này, Đơn yêu cầu bồi hoàn đã hoàn tất sẽ được coi là bị từ chối.  Đơn yêu cầu bồi hoàn đã gửi phải kèm theo thỏa thuận của Khách được bảo vệ rằng (i) Mọi khoản thanh toán mà Khách được bảo vệ được hưởng theo Chương trình chỉ được thanh toán trong phạm vi số tiền thu được từ khoản bảo hiểm hay bồi thường bất kỳ được cung cấp theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào hoặc bất kỳ nguồn bồi thường nào khác mà Khách được bảo vệ nắm giữ hoặc có thể được thanh toán không đủ để bồi hoàn toàn bộ cho các khoản bị mất hoặc bị chiếm dụng mà Khách được bảo vệ đã thanh toán cho Đơn vị quảng cáo; (ii) Nếu Chúng tôi bồi hoàn cho Bạn theo Chương trình, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi đảm nhận tất cả các quyền của Bạn đối với Đơn vị quảng cáo và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Tổn thất và có quyền theo đuổi đến cùng các quyền đó dù trực tiếp hay thay mặt Bạn dựa trên quyết định riêng của Chúng tôi; (iii) Nếu Chúng tôi bồi hoàn cho Bạn theo Chương trình và sau đó bạn lại được Đơn vị quảng cáo hoặc hợp đồng bảo hiểm hoặc một nguồn bồi thường khác bồi thường tổn thất, bạn phải trả lại cho Chúng tôi khoản bồi hoàn; và (iv) Bạn đồng ý thực thi Thỏa thuận thanh toán và miễn trừ nói chung, theo đó miễn trừ cho Chúng tôi, công ty mẹ, công ty con và đơn vị liên kết của chúng tôi khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại Bạn có thể đưa ra trước ngày thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo Chương trình. Chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình xử lý mỗi yêu cầu bồi hoàn theo Chương trình trong thời hạn hợp lý sau khi nhận được tất cả các tài liệu cần thiết. Như đã nêu ở trên, Khách được bảo vệ yêu cầu bồi hoàn không được hủy hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến yêu cầu bồi hoàn cho đến khi vấn đề được giải quyết.

6. Giúp chúng tôi cũng là giúp chính bạn. Nếu Khách được bảo vệ yêu cầu bồi hoàn theo Chương trình, họ đồng ý cung cấp cho Chúng tôi, một cách kịp thời, mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ cho yêu cầu đó. Trong phạm vi bất kỳ tài liệu nào như vậy chứa dữ liệu cá nhân của Bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Khách được bảo vệ cũng đồng ý hợp tác tuyệt đối với Chúng tôi trong mọi khía cạnh của quy trình bồi hoàn. Chúng tôi có quyền từ chối bồi hoàn cho bất kỳ Khách được bảo vệ nào không trả lời câu hỏi liên quan đến Tổn thất mà họ cáo buộc trong thời hạn quy định trong các Điều khoản này.

7. Toàn bộ thỏa thuận; Thông tin liên hệ. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa HomeAway và mỗi Khách được bảo vệ đối với Chương trình. Trừ khi được sửa đổi theo các Điều khoản này, mỗi Khách được bảo vệ thừa nhận và đồng ý rằng họ bị ràng buộc bởi Điều khoản và điều kiện sử dụng hiện có của Trang web HomeAway, bao gồm nhưng không giới hạn ở quy định liên quan đến việc giải quyết và phân xử trọng tài tranh chấp. Trong trường hợp nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản này và Điều khoản và điều kiện sử dụng, các Điều khoản này sẽ được áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc về Chương trình hay các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.