Terma & Syarat Pengembara

Kemas kini terakhir: 15 November 2018

1. Pengenalan

1.1 HomeAway (seperti yang ditakrifkan di bawah) merupakan anak syarikat Expedia, Inc. (“Expedia”), sebuah syarikat di Washington. Kumpulan HomeAway (seperti yang ditakrifkan di bawah) menyediakan platform dalam talian dan pelbagai alat, perkhidmatan dan fungsi yang membolehkan pemilik hartanah menyenaraikan hartanah mereka dan pengembara untuk menempah hartanah tersebut (bersama “Perkhidmatan”).  Perkhidmatan disediakan melalui URL khusus negara, termasuk melalui www.homeaway.com.sg dan juga melalui aplikasi mudah alih (untuk telefon mudah alih, tablet dan peranti atau antara muka lain) (secara kolektif, "Laman Web"). Laman Web ini dikendalikan oleh HomeAway Emerging Markets Pte Ltd, diperbadankan dan didaftarkan di Singapura dengan nombor pendaftaran 201114875K dan mempunyai pejabat berdaftar di Tingkat 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920 (“HomeAway” “kami” “kami” “kami”).  Pembayaran tempahan yang dijalankan melalui Laman Web (“Perkhidmatan Pembayaran”) dikendalikan oleh penyedia pembayaran pihak ketiga dan/atau HomeAway Emerging Markets Pte Ltd (berkaitan dengan Perkhidmatan Pembayaran sahaja, “Logistik Kewangan HomeAway”). Perkhidmatan Pembayaran tertakluk pada terma dan syarat Pemilik tersebut, penyedia pembayaran pihak ketiga atau, dalam kes Logistik Kewangan HomeAway, tertakluk pada Perjanjian Kutipan Fi Penginapan. Bagi tujuan kemudahan takrifan (tetapi bukan sebaliknya) apabila kami menggunakan istilah “Kumpulan HomeAway” dalam terma dan syarat ini, kami merujuk Expedia dan setiap anggota gabungan dan subsidiari Expedia, termasuk, tanpa had, HomeAway.

 

1.2 Terma dan syarat ini (“T&S Pengembara”) bersama dengan Dasar Privasi mengawal hubungan antara HomeAway dengan mana-mana individu yang menggunakan atau mengakses Laman Web ini dan apa-apa kandungan atau perkhidmatan yang tersedia melalui laman web ini sebagai pengembara atau bakal pengembara dan yang tidak menggunakan laman web ini dalam kapasiti mereka sebagai pemilik hartanah atau pengurus hartanah (setiap, “Pengembara” atau “anda”). Pengembara termasuk orang yang menggunakan Laman Web untuk mengakses maklumat tentang dan menempah hartanah, sama ada untuk tujuan perniagaan atau bersantai, daripada pemilik atau pengurus hartanah.

 

1.3 T&S Pengembara ialah satu perjanjian mengikat yang sah antara HomeAway dengan Pengembara. Dengan menggunakan atau mengakses Laman Web atau platform atau sistem HomeAway, anda mengakui bahawa anda bersetuju dengan dan tertakluk pada T&S Pengembara, mana-mana terma dan syarat berkenaan untuk Perkhidmatan Pembayaran, termasuk tetapi tidak terhad pada Perjanjian Bayaran Kutipan Penginapan  serta Dasar Privasi kami, bagi pihak anda sendiri dan semua orang yang dinamakan atau sebaliknya mengembara dengan tempahan anda. Pengembara yang menempah melalui atau menggunakan laman web HomeAway (termasuk Laman Web itu) dikawal oleh terma dan syarat di laman web HomeAway tempat tempahan itu dimuktamadkan (dan tidak semestinya laman web HomeAway tempat Hartanah itu disenaraikan pada awalnya). Setakat apa-apa percanggahan antara terma dan syarat laman web HomeAway yang merupakan tempat anda menemui Hartanah tersebut dan terma dan syarat laman web HomeAway yang anda muktamadkan tempahan yang anda buat, terma dan syarat laman web HomeAway yang digunakan untuk tempahan itu dimuktamadkan akan mengawal dan diguna pakai. Jika anda tidak menerima dan bersetuju dengan T&S Pengembara tanpa pengubahsuaian, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Laman Web ini.

 

1.4 HomeAway tidak membenarkan sesiapa sahaja mendaftar atau menggunakan Laman Web ini melainkan mereka mempunyai kapasiti untuk menyertai kontrak mengikat yang sah di Singapura.

 

1.5 HomeAway boleh menyemak semula T&S Pengembara ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang telah dikemas kini ke laman web ini.  Anda hendaklah melawati halaman ini secara berkala untuk melihat T&S Pengembara yang terkini kerana T&S ini mengikat ke atas anda. Apa-apa perubahan yang dibuat selepas anda membuat tempahan tidak akan menjejaskan tempahan tersebut melainkan kami dikehendaki membuat perubahan oleh undang-undang.2. Asas

 

2.1 Laman Web ini menjadi tempat Pengembara untuk melihat senarai dan mendapatkan maklumat tentang hartanah yang ditawarkan untuk sewaan (setiap "Hartanah" dan bersama “Hartanah-Hartanah”) oleh orang lain, termasuk pemilik hartanah, pemajak dan pengurus (setiap “Pemilik” dan secara kolektif dengan Pengembara, “pengguna”). Kami juga mungkin menawarkan alat atau perkhidmatan lain untuk membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan melakukan persetujuan sewaan atau transaksi lain antara satu sama lain.

 

2.2 Laman Web ini hanya bertindak sebagai platform untuk pengguna berinteraksi dengan satu sama lain. HomeAway bukan dan tidak menjadi suatu pihak kepada mana-mana hubungan kontrak antara Pengembara dengan Pemilik berkenaan dengan apa-apa tempahan, Hartanah atau pembayaran dan tidak menjadi pengantara bagi Pengembara dan Pemilik sekiranya berlaku pertikaian antara mereka. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Pengembara dan Pemilik akan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajipan mana-mana persetujuan sedemikian, bahawa HomeAway tidak menjadi suatu pihak bagi persetujuan sedemikian dan bahawa, dengan pengecualian kewajipan 'Logistik Kewangan HomeAway' di bawah Persetujuan Kutipan Fi Penginapan, HomeAway (merangkumi semua subsidiari) menafikan semua liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana persetujuan sedemikian. Ini adalah benar walaupun jika Laman Web ini memudahkan tempahan bagi Hartanah atau penggunaan Perkhidmatan lain, kerana HomeAway tidak menjadi satu pihak kepada mana-mana sewaan atau persetujuan lain antara Pengembara dengan Pemilik.

 

2.3 Pengembara bertanggungjawab untuk dan bersetuju mematuhi semua undang-undang, kaedah dan peraturan yang terpakai bagi penggunaan Laman Web ini oleh mereka, penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan apa-apa transaksi yang mereka lakukan sama ada di Laman Web atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini. Pengembara hendaklah maklum bahawa Pemilik bertanggungjawab untuk dan bersetuju mematuhi semua undang-undang, kaedah dan peraturan yang terpakai terhadap penyenaraian dan sewaan Hartanah mereka dan kelakuan perniagaan hartanah sewaan mereka. Harap maklum bahawa walaupun kami bukan pihak bagi mana-mana transaksi sewaan dan tidak menanggung liabiliti terhadap pematuhan undang-undang atau kawal selia berkenaan dengan mana-mana Hartanah yang Disenaraikan di Laman Web, mungkin terdapat keadaan apabila kami masih diwajibkan atau dikehendaki (seperti yang kami boleh tentukan mengikut budi bicara kami) untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan mana-mana penyenaraian untuk mematuhi penyiasatan, litigasi atau prosiding pentadbiran badan kerajaan atau kawal selia dan kami boleh memilih untuk mematuhi atau tidak menghiraukan kewajipan tersebut mengikut budi bicara mutlak kami.

 

2.4 HomeAway mengenakan caj bagi fi perkhidmatan yang mesti dibayar oleh Pengembara yang menempah Hartanah di Laman Web melalui daftar keluar Laman Web. Fi perkhidmatan ini meliputi penggunaan Laman Web, termasuk ciri-ciri seperti sokongan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan dikira sebagai peratusan daripada jumlah amaun sewaan (yang mungkin termasuk fi tambahan dan deposit kerosakan yang dikenakan oleh Pemilik). Bergantung pada undang-undang bidang kuasa tempat Pengembara dan/atau Pemilik itu tinggal, fi perkhidmatan mungkin tertakluk pada (atau boleh termasuk) GST, Cukai Penginapan (seperti yang diperincikan di bahagian 2.6) atau apa-apa cukai tak langsung bersamaan lain yang berkenaan. Pemilik bersetuju untuk tidak menggalakkan atau menasihatkan Pengembara untuk mengelakkan atau memintasi fi perkhidmatan yang dikenakan oleh HomeAway dan Pengembara bersetuju untuk tidak mengelakkan atau memintasi fi perkhidmatan itu.

 

2.5 HomeAway mungkin dikehendaki mengumpulkan dan menghantar cukai (merangkumi GST, cukai jualan atau cukai setara yang lain) ke atas Fi Perkhidmatan itu. Jika perlu, HomeAway akan memberi Pengembara resit komersial yang menyatakan jumlah cukai yang dikenakan ke atas Fi Perkhidmatan tersebut. Jika Pengembara layak untuk pengecualian daripada cukai tak langsung atau yang setara ke atas Fi Perkhidmatan, Pengembara mesti memberi HomeAway dokumentasi dan sokongan yang diperlukan untuk pengecualian sedemikian


2.6 Kutipan dan kiriman wang Cukai Penginapan: Pelancong bertanggungjawab untuk pembayaran mana-mana cukai pelancong, cukai penginapan, cukai pelancongan atau cukai yang serupa seperti yang diminta oleh bidang kuasa tempatan (“Cukai Penginapan”), iaitu cukai yang secara amnya mesti dikutip oleh Pemilik. Dalam bidang kuasa tertentu, HomeAway mungkin dikehendaki atau membuat keputusan mengikut budi bicara mutlaknya untuk terus mengutip dan menghantar Cukai Penginapan bagi pihak Pemilik. Dalam kes sedemikian, Pemilik tidak akan mengambil tindakan berhubung kutipan daripada Pengembara dan kiriman wang ke bandar bagi cukai ini, setakat yang dikutip dan dikirimkan oleh HomeAway. Dalam mana-mana bidang kuasa yang proses sedemikian akan dilaksanakan, Pemilik mengarahkan dan membenarkan HomeAway untuk mengutip Cukai Penginapan daripada Pengembara bagi pihak mereka dan untuk meneruskan keperluan pemfailan cukai yang berkaitan kepada Bandar, termasuk kiriman wang.

 

2.7 Laman Web ini mengandungi Penyenaraian (ditakrifkan di bawah) yang disediakan oleh Pemilik dan kandungan daripada pihak ketiga lain. Kandungan demikian adalah tanggungjawab Pemilik atau pencipta pihak ketiga kandungan itu. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan sedemikian kerana kami hanya menyediakan akses kepada kandungan itu sebagai perkhidmatan kepada anda dan menyediakan kemudahan kepada anda untuk berkomunikasi secara langsung dengan Pemilik untuk bertanya tentang Hartanah dan membuat tempahan dengan Pemilik untuk penyewaan Hartanah tersebut. Semua tempahan yang anda buat secara langsung dengan Pemilik dan kontrak anda akan berada bersama dengan Pemilik. Apa-apa kontrak sedemikian akan mengawal hak anda untuk menduduki dan menggunakan Hartanah dan mungkin mengandungi kewajipan untuk membayar fi dan cukai tambahan. HomeAway tidak mempunyai liabiliti ke atas anda untuk peruntukan Hartanah Pemilik. Kami tidak mengesahkan, menyokong, mewakili atau menjamin kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan apa-apa maklumat dalam Penyenaraian atau apa-apa pendapat/kandungan yang disiarkan oleh pihak ketiga.

 

3. Penyenaraian Hartanah dan Interaksi dengan Pemilik

 

3.1 Sila ambil perhatian bahawa Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua maklumat termasuk imej, teks dan kandungan lain yang berkaitan dengan Hartanah yang mereka tawarkan (“Penyenaraian”), untuk mengemas kini dan memastikan (jika berkaitan) terjemahan yang betul. Maka, jika Penyenaraian dipautkan kepada kemudahan penterjemahan automatik, seperti Google Translate, Pemilik bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hasil terjemahan adalah tepat dan untuk membetulkan apa-apa ketidaktepatan.

 

3.2 Jika Pengembara menemukan Hartanah yang mereka minati, mereka boleh menghantar permintaan maklumat kepada Pemilik (“Pertanyaan” atau “Pertanyaan”) dengan menyatakan nama keluarga, alamat e-mel dan nombor telefon mereka, bersama dengan apa-apa maklumat yang diminta, tanpa perlu melog masuk ke Laman Web untuk tujuan itu.  Pengembara yang menggunakan Laman Web untuk menghantar pertanyaan, menempah hartanah atau yang mendaftar dengan kami akan menerima surat berita kami. Kumpulan HomeAway mungkin menawarkan surat berita yang berbeza dari semasa ke semasa bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ahli Kumpulan HomeAway. Pengembara boleh memilih untuk menerima surat berita apabila menghantar pertanyaan atau memilih untuk tidak menerima surat berita apabila membuat tempahan di Laman Web atau membatalkan langganan mereka kepada surat berita e-mel ini pada bila-bila masa menerusi Pusat Keutamaan Komunikasi, walaupun ini mungkin mengambil sedikit masa supaya perubahan keutamaan anda itu menjadi berkesan.

 

3.3 Pengembara akan menerima e-mel pengesahan daripada HomeAway setelah Pertanyaan dihantar kepada Pemilik.

 

3.4 Pemilik kemudian boleh terus berkomunikasi dengan Pengembara berhubung dengan Pertanyaan dan Pengembara dan Pemilik juga boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui Laman Web ini (dan melalui alat lain di platform HomeAway).

3.5 Pengembara boleh meminta tempahan dalam talian, iaitu: (i) bagi hartanah dengan pengesahan segera, boleh disahkan tanpa kelewatan daripada masa meminta tempahan; dan (ii) bagi semua hartanah lain, hendaklah diluluskan atau ditolak oleh Pemilik dalam masa 24 jam.  Bagi pembayaran dalam talian, tempahan Pengembara yang telah disahkan boleh dibayar menggunakan kad kredit mereka melalui gerbang bayaran yang ditawarkan oleh penyedia pembayaran pihak ketiga kami dan/atau Pemilik dan/atau Logistik Kewangan HomeAway. Perkhidmatan pembayaran dalam talian tertakluk pada terma dan syarat penyedia pembayaran pihak ketiga atau Pemilik atau dalam kes Logistik Kewangan HomeAway, Persetujuan Kutipan Fi Penginapan dan Pengembara bersetuju dan mengakui bahawa (dengan pengecualian daripada kewajipan Logistik Kewangan HomeAway menurut Persetujuan Kutipan Fi Penginapan) HomeAway tidak mempunyai kawalan atau apa-apa tanggungjawab untuk perkhidmatan ini.

  

3.6 Pertanyaan yang dihantar oleh Pengembara kepada Pemilik di Laman Web ini, mungkin termasuk maklumat peribadi Pengembara (termasuk alamat e-mel, nombor telefon dan maklumat lain yang Pengembara berikan) dan Pemilik boleh menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk memberikan maklum balas kepada Pengembara.

 

3.7 Apa-apa komunikasi antara Pengembara dengan Pemilik menggunakan platform HomeAway mestilah tidak memasukkan alamat e-mel atau nombor telefon. Harap maklum bahawa apa-apa komunikasi di Laman Web (atau melalui platform HomeAway) boleh dipantau dan akan tersedia untuk dilihat oleh pekerja dan wakil HomeAway.  Harap maklum juga bahawa, mengikut keperluan keselamatan dan akaun kami, kami boleh menyingkirkan atau menyunting maklumat daripada apa-apa komunikasi tersebut (contohnya, alamat e-mel, nombor telefon atau kandungan lain yang kami anggap tidak wajar atau tidak patuh dengan T&S Pengembara atau undang-undang dan peraturan berkenaan).

 

3.8 HomeAway boleh, dari semasa ke semasa, menggunakan pelayan e-mel pihak ketiga untuk menghantar dan menjejaki penerimaan e-mel Pertanyaan dan menganalisis corak penggunaan Pertanyaan yang dilaporkan oleh sistem penjejakan pihak ketiga ini. Sistem kami tidak menahan mesej selama-lamanya dan mesej mungkin tidak boleh diakses selepas dihantar kepada anda. Sila cetak salinan mana-mana mesej yang penting bagi anda – contohnya resit pembayaran atau pengesahan tempahan.

 

3.9 HomeAway tidak bertanggungjawab untuk atau sebaliknya menyatakan penglibatan dalam, komunikasi antara Pemilik dengan Pengembara.


4.  Pendaftaran dan mewujudkan Akaun

 

4.1 Sekiranya Pengembara ingin menggunakan Perkhidmatan yang tersedia di Laman Web ini selain daripada dengan hanya membuat Pertanyaan, mereka mesti berdaftar dengan Laman Web ini. HomeAway tidak membenarkan sesiapa sahaja untuk mendaftar dengan Laman Web ini melainkan mereka dapat menyertai kontrak mengikat yang sah.  Sebagai hasil daripada berjaya melengkapkan proses pendaftaran, Pengembara memperoleh akaun pengguna untuk Laman Web ini (“Akaun”).

 

4.2 Untuk mendapatkan Akaun, Pengembara mesti mengikuti semua arahan yang diberikan oleh HomeAway semasa proses pendaftaran. Pengembara boleh mendaftarkan Akaun menggunakan alamat e-mel peribadi atau sebaliknya boleh mendaftar menggunakan perakuan diri log masuk Facebook dengan mengklik butang log masuk Facebook di skrin pendaftaran.

 

4.3 Akaun Pengembara termasuk maklumat yang tersedia secara umum kepada pengguna lain Laman Web ini dan juga boleh dilihat oleh pengguna Internet lain yang tidak berdaftar di Laman Web ini, contohnya, boleh ditunjukkan di enjin carian Google. Sesuatu Akaun termasuk, antara lain:

·       Halaman khusus, dikenali sebagai halaman "Profil saya", iaitu halaman dengan nama profil Pengembara akan disenaraikan sebagai medan wajib. Maklumat peribadi dan perjalanan lain adalah pilihan, mengikut budi bicara Pengembara;

·       Keupayaan untuk memantau Hartanah khusus;

·       Simpan Hartanah kegemaran;

·       Menambah nota dan mencipta senarai;

·       Simpan komen tentang Hartanah;

·       Memberi ulasan terhadap Hartanah yang disewa;

·       Pautkan akaun Facebook Pengembara. Setelah melog masuk dengan Facebook atau memautkan Akaun dengan Facebook, Pengembara bersetuju untuk memindahkan perakuan diri log masuk mereka daripada Facebook dan untuk memaparkan senarai rakan Facebook yang turut mempunyai akaun dengan Kumpulan HomeAway. Maklumat akan dipaparkan pada halaman profil Pengembara.

·       Kongsi Hartanah atau senarai kegemaran dengan orang lain, seperi rakan dan keluarga serta jaringan sosial.

·       Satu pautan kepada Ulasan Pemilik (seperti ditakrifkan di bawah).

4.4 Pengembara boleh menyahaktifkan Akaun mereka pada bila-bila masa dan mereka juga boleh nyahpautkan Akaun dan halaman umum mereka daripada Facebook pada bila-bila masa. Pengembara boleh nyahpautkan Akaun mereka dengan menuju terus ke halaman tetapan profil Pengembara mereka.  Anda memahami dan menerima bahawa walaupun anda menyahaktifkan Akaun anda, data boleh dikekalkan oleh Kumpulan HomeAway mengikut terma Dasar Privasi.  Anda memahami dan bersetuju dengan penggunaan data anda seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi.  Anda juga memahami dan menerima bahawa data yang berkaitan dengan transaksi anda dengan Kumpulan HomeAway boleh dihantar kepada dan kekal di laman web lain, contohnya Google jika teknologi enjin carian Google telah menyalin kandungan daripada laman web atau sistem Kumpulan HomeAway.

 

4.5 HomeAway juga menggunakan Google Analytics untuk mengumpulkan statistik berkenaan penggunaan Laman Web.  Terdapat lebih lagi butiran dalam Dasar Privasi dan dalam dasar privasi Google sendiri.  Google boleh mengagregatkan data yang dikumpulkan daripada pelbagai perkhidmatan termasuk Google Analytics, Google Translate, Google Maps dan perkhidmatan Google lain termasuk YouTube.  Anda memahami dan menerima bahawa Kumpulan HomeAway tidak mempunyai kawalan ke atas pengumpulan data Google.


5. Hak dan kewajipan HomeAway

 

5.1 HomeAway akan berusaha untuk menghasilkan semula apa-apa gambar yang dibekalkan oleh Pemilik secara tepat pada Laman Web ini. Walau bagaimanapun, Pengembara mengakui bahawa perbezaan daripada gambar asal boleh berlaku apabila mengimbas imej bukan digital atau disebabkan oleh tetapan skrin individu dan HomeAway tidak bertanggungjawab atau tidak menanggung liabiliti untuk apa-apa perbezaan tersebut.

 

5.2 Selanjutnya, anda mengakui bahawa setiap Pemilik, bukan HomeAway, yang bertanggungjawab atas ketepatan terhadap gambar dan penerangan yang menggambarkan Hartanah berkaitan.

 

5.3 Kadang-kadang, pelaksanaan naik taraf dan penyelenggaraan Laman Web, platform dan sistem boleh dilakukan oleh HomeAway. Kerja-kerja ini mungkin menyebabkan sekatan penggunaan. HomeAway akan, jika perlu, menumpukan untuk memastikan bahawa kerja-kerja sedemikian dilaksanakan pada masa penggunaan Pelancong paling kurang terjejas.

 

5.4 Pengesahan pengguna di Internet adalah sukar dan kami tidak boleh dan tidak bertanggungjawab untuk pengesahan identiti pengguna masing-masing. Kami menggalakkan Pengembara dan Pemilik untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain melalui alat yang tersedia di Laman Web ini (namun, ini juga tidak dapat menjamin identiti orang yang sedang berkomunikasi dengan anda). Kami seterusnya menggalakkan Pengembara mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan sendiri identiti Pemilik dan Hartanah serta butiran yang berkaitan dengan tempahan anda atau tempahan yang dicadangkan. Anda bersetuju untuk: (i) memastikan kata laluan anda dan ID dalam talian untuk kedua-dua Akaun anda dan akaun e-mel anda selamat dan sulit, hanya untuk pengguna dibenarkan bagi akaun tersebut, (ii) mengarahkan setiap orang yang anda berikan ID dalam talian dan kata laluan supaya tidak mendedahkan maklumat itu kepada orang yang tidak dibenarkan, (iii) memaklumkan kami segera dan memilih ID dalam talian dan kata laluan baharu jika anda yakin bahawa kata laluan anda untuk Akaun anda mungkin diketahui oleh orang yang tidak dibenarkan atau pun telah diceroboh dan (iv) memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda dihubungi oleh sesiapa yang meminta ID dan/atau kata laluan dalam talian anda.  Selanjutnya, jika kami mengesyaki apa-apa akses tanpa kebenaran atau penggunaan Akaun anda, atas permintaan kami, anda mesti menukar ID dan kata laluan anda dengan serta-merta dan mengambil apa-apa tindakan lain yang berkaitan sebagaimana yang kami minta semunasabahnya. Kami tidak menggalakkan anda untuk memberi sesiapa sahaja akses kepada ID dan kata laluan dalam talian untuk Akaun anda.  Namun, jika anda ada memberikan ID Akaun dan/atau kata laluan anda kepada seseorang atau jika anda gagal menjaga sebaiknya maklumat tersebut, anda bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua transaksi yang dilakukan orang tersebut semasa menggunakan Akaun anda dan/atau akaun e-mel anda walaupun transaksi itu merupakan penipuan atau anda tidak berniat untuk atau mahu melakukan transaksi itu. Demi mengelakkan keraguan, HomeAway tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam mana-mana kejadian sedemikian.

 

5.5 Anda mengakui dan bersetuju bahawa HomeAway tidak bertanggungjawab untuk memeriksa identiti atau kelakuan Pemilik atau untuk mewujudkan sifat, keadaan atau kewujudan sesuatu Hartanah.

 

5.6 HomeAway berhak untuk memindahkan T&S Pengembara ini dan untuk memberikan atau subkontrakkan mana-mana atau semua hak dan kewajipan di bawah T&S Pengembara ini kepada pihak ketiga atau kepada mana-mana entiti lain kepunyaan Kumpulan HomeAway, tetapi tidak akan berbuat demikian dengan cara yang mengurangkan apa-apa jaminan yang diberikan kepada anda di bawah T&S Pengembara ini.

 

5.7 Susunan carian bagi Penyenaraian akan berubah-ubah berdasarkan pelbagai faktor seperti parameter carian, kualiti Penyenaraian, kekerapan sesuatu kalendar dikemaskinikan, keutamaan Pengembara, masa maklum balas Pemilik, tahap komisen kami, pematuhan dengan keperluan yang diterbitkan kami, sejarah tempahan, keupayaan tempahan dalam talian dan faktor lain yang HomeAway mungkin anggap penting untuk pengalaman pengguna dari semasa ke semasa. HomeAway berhak untuk menggunakan pelbagai algoritma carian atau menggunakan kaedah untuk mengoptimumkan hasil carian demi pengalaman Pengembara tertentu dan pasaran secara keseluruhan.  Penyenaraian mungkin tidak sentiasa muncul dalam hasil carian. Penyenaraian yang diedarkan di laman web pihak ketiga adalah tidak dijamin untuk dipaparkan di laman web pihak ketiga tersebut dalam mana-mana susunan tertentu atau tidak sama sekali. Hasil carian dan susunan mungkin muncul berbeza pada aplikasi mudah alih HomeAway daripada yang muncul di laman web. Bagi mengoptimumkan pengalaman carian kepada Pemilik dan Pengembara serta meningkatkan proses carian, HomeAway berhak untuk menjalankan ujian yang akan menghadkan tempoh tetapi mungkin mengubah cara kami memaparkan Penyenaraian dan hasil carian.

 

 

6. Harta Intelek

 

6.1 Semua kandungan yang muncul di Laman Web ini dilindungi oleh hak cipta dan hak harta intelek lain yang berkenaan.  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, penghasilan semula Laman Web, secara keseluruhan atau sebahagian, termasuk penyalinan teks, grafik atau reka bentuk, adalah dilarang.

 

6.2 Pengembara dibenarkan untuk memuat turun, memaparkan atau mencetak halaman individu daripada Laman Web ini untuk membuktikan apa-apa persetujuan dengan HomeAway dan menyimpan salinan tempahan mereka. Fail yang berkaitan atau cetakan yang berkaitan mestilah memaparkan teks “© Hak Cipta 2018 HomeAway - Hak Cipta Terpelihara” dengan jelas.

 

6.3 Sekiranya Pengembara mengemukakan atau menghantar melalui Laman Web (atau sistem atau platform HomeAway) apa-apa kandungan daripada apa-apa jenis, termasuk teks atau imej, Pengembara mengaku bahawa ia mempunyai hak undang-undang untuk berbuat demikian.

 

6.4 Setakat yang ulasan Pengembara atau kandungan lain mungkin mengandungi tanda dagangan atau nama atau tanda proprietari lain, Pengembara mengaku bahawa mereka mempunyai hak untuk menggunakan nama atau tanda tersebut.

 

6.5 Dengan mengemukakan apa-apa bentuk kandungan kepada Laman Web ini (termasuk tetapi tidak terhad pada semua teks, penerangan, ulasan, gambar dan seumpamanya), Pengembara memberi Expedia, HomeAway dan setiap anak syarikat dan syarikat anggota gabungan mereka, hak bukan eksklusif, bebas royalti, kekal, boleh dipindah milik, tidak boleh ditarik balik dan boleh disublesen dengan penuh (melalui pelbagai tingkat) untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, mengedarkan, menerbitkan, mencipta hasil terbitan daripadanya dan memaparkan dan mempersembahkan secara umum apa-apa kandungan sedemikian ke seluruh dunia dalam mana-mana media, yang dikenali kini atau selepas ini untuk apa-apa tujuan.

 

7. Akaun, Komunikasi dan Ulasan Pengembara

 

7.1 Pelancong mestilah hanya menyediakan maklumat yang tepat, lengkap dan benar tentang identiti mereka di halaman Akaun dan profil mereka dan apa-apa komunikasi lain di Laman Web ini, termasuk ulasan Hartanah.

 

7.2 Mesej yang dihantar melalui sistem HomeAway hendaklah hanya berkaitan dengan Pertanyaan tempahan asli. Kami tidak bertolak ansur dengan spam atau komunikasi elektronik komersial yang tidak diminta dalam apa jua bentuk.  Dilarang menyalahgunakan sistem HomeAway, seperti menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta (spam) atau mendedahkan maklumat peribadi pengguna kepada pihak ketiga, melainkan anda mempunyai kebenaran yang jelas daripada pengguna itu. E-mel dan pengesyoran Laman Web yang dihantar melalui fungsi "Syorkan Laman Web ini" hendaklah hanya dihantar dengan persetujuan penerima. Anda bersetuju bahawa anda akan melindungi maklumat peribadi pengguna lain dengan tahap penjagaan yang sama seperti anda melindungi maklumat sulit anda sendiri (menggunakan standard penjagaan munasabah minimum) dan anda menanggung semua liabiliti ke atas penyalahgunaan, kerugian atau pindahan yang tidak dibenarkan ke atas maklumat sedemikian.

 

7.3 Pengembara boleh menyiarkan ulasan mereka tentang Hartanah Pemilik (“Ulasan Pengembara”) di Laman Web ini.  Pemilik diberikan peluang untuk melihat Ulasan Pengembara dan memberikan maklum balas kepada mereka (“Maklum Balas Pemilik”). Pemilik juga akan diberikan peluang untuk menilai penginapan Pengembara (“Ulasan Pemilik”) dan Ulasan Pemilik tersebut akan tersedia kepada Pemilik lain yang anda hubungi. Ulasan Pemilik tidak boleh digunakan untuk mengecualikan atau mendiskriminasi terhadap individu. Remedi mutlak Pengembara berhubung Ulasan Pemilik dan kewajipan mutlak HomeAway berhubung Ulasan Pemilik adalah untuk membenarkan Pengembara menyiarkan Ulasan Pengembara dalam masa 14 hari selepas penyerahan Ulasan Pemilik itu.  HomeAway sebaliknya menafikan dengan jelas apa-apa liabiliti ke atas Ulasan Pengembara atau Ulasan Pemilik. Pengembara mengakui dan bersetuju bahawa HomeAway boleh membuat Ulasan Pemilik tersebut tersedia kepada Pemilik lain yang Pengembara hubungi melalui Laman Web ini. Butiran lanjut tentang proses Ulasan Pemilik tersedia di sini.  

 

7.4 Sila ambil perhatian bahawa HomeAway tidak dan secara realistik tidak mempunyai sumber untuk mengesahkan ketepatan atau sebaliknya tentang Ulasan Pengembara, Maklum Balas Pemilik atau Ulasan Pemilik.

 

7.5 HomeAway bagaimanapun menghendaki semua Ulasan Pengembara, Maklum Balas Pemilik, Ulasan Pemilik dan komunikasi lain yang menggunakan sistem HomeAway supaya mematuhi Garis Panduan Kandungan dan boleh menolak untuk menyiarkan apa-apa yang HomeAway dapati tidak patuh.

 

7.6 HomeAway biasanya tidak menjalankan pemeriksaan identiti. Jika Pengembara mengesyaki bahawa Pemilik telah memberikan maklumat palsu, mereka dipelawa untuk memaklumkan HomeAway menerusi borang hubungan.

 

7.7 HomeAway mematuhi Dasar Privasi. Butiran lanjut boleh diperolehi daripada Dasar Privasi. Pengembara bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pengendalian data mereka seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi. Pengembara hendaklah maklum bahawa Pemilik biasanya membenarkan HomeAway untuk memajukan butiran hubungan Pemilik, termasuk nombor telefon kepada Pengembara berkaitan dengan tempahan Hartanah. Pengembara boleh meminta butiran ini untuk diberikan dengan mengemukakan bukti tempahan; selain itu, butiran ini mungkin tersedia kepada Pengembara melalui Akaun mereka.

 

8. Ganti Rugi

 

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan Kumpulan HomeAway dan pemegang ekuiti, pegawai, pengarah, pekerja dan ejen mereka daripada apa-apa tuntutan, sebab tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, kerosakan, denda, penalti atau kos atau perbelanjaan lain daripada apa-apa jenis atau sifat termasuk tetapi tidak terhad pada fi perundangan dan perakaunan yang munasabah, yang dibawa atau yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mendakwa, yang timbul daripada atau berkaitan dengan: (a) apa-apa bahan atau kandungan yang anda berikan berhubung dengan Laman Web ini; (b) penggunaan Laman Web ini oleh anda (termasuk, tanpa had, apa-apa kandungan di Laman Web; (c) apa-apa pelanggaran anda terhadap T&S Pengembara ini; atau (d) penggunaan Hartanah oleh anda. HomeAway akan memberikan notis kepada anda dengan segera tentang apa-apa tuntutan tersebut.
 

9. Larangan

 

Pengembara mestilah secara langsung atau tidak langsung:

·       berkenaan dengan Laman Web, kandungan dan pangkalan data yang terdapat di Laman Web ini, dalam apa-apa bentuk pun, sama ada dengan menggunakan peranti automatik atau proses manual, mengeksploitasi, menyalin, mengedar, mengeluarkan semula, mengedit, menterjemah, membuat boleh diakses secara umum atau menyusun semula mana-mana yang sama;

·       memantau kandungan pada platform atau sistem Laman Web atau HomeAway dengan cara robot, lelabah atau instrumen automatik lainnya; namun dengan syarat, bahawa pengecualian terhad daripada pengecualian terdahulu disediakan untuk enjin carian internet tujuan umum (tidak termasuk mana-mana laman web atau enjin carian atau perkhidmatan lain yang menyediakan penyenaraian atau iklan untuk hartanah yang tersedia untuk tempahan atau apa-apa subset daripada yang sama atau yang berada dalam perniagaan menyediakan perkhidmatan yang bersaing dengan HomeAway) dan arkib awam bukan komersial yang menggunakan alat untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan tunggal iaitu memaparkan hiperpautan ke Laman Web ini, dengan syarat setiap daripada mereka melakukan demikian daripada alamat IP yang stabil atau rangkaian alamat IP menggunakan ejen yang boleh dikenal pasti dengan mudah dan mematuhi fail robots.txt HomeAway;

·       menggunakan Laman Web atau platform atau sistem HomeAway bagi tujuan selain daripada yang dimaksudkan dalam T&S Pengembara ini;

·       menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan bagi tujuan membuat tempahan atau meminta sewaan untuk hartanah selain daripada Hartanah di bawah Penyenaraian yang sah;

·       menghasilkan semula mana-mana bahagian Laman Web ini di laman web lain atau sebaliknya, menggunakan apa-apa peranti termasuk, tetapi tidak terhad pada, penggunaan bingkai atau persekitaran sempadan sekitar Laman Web atau apa-apa teknik pembingkaian lain untuk menutup mana-mana bahagian atau aspek Laman Web ini atau menyalin atau meniru mana-mana bahagian Laman Web;

·       memuat naik atau menghantar kepada Laman Web (atau platform atau sistem HomeAway) apa-apa kandungan atau program, mengambil kira saiz atau sifat, yang boleh merosakkan komputer atau rangkaian HomeAway;

·       termasuk kandungan di Laman Web (atau platform atau sistem HomeAway) yang melanggar mana-mana undang-undang jenayah atau yang berkenaan lain atau menggalakkan apa-apa pelanggaran sedemikian;

·       menggunakan atau mengakses Laman Web atau platform atau sistem HomeAway dengan cara yang boleh membahayakan mana-mana sistem atau rangkaian komputer, termasuk dengan membuatkan apa-apa virus tersedia (bergantung pada tujuan, "virus" termasuk apa-apa program yang diperkenalkan ke dalam sistem secara sengaja yang menjalankan fungsi tidak berguna dan/atau memusnahkan seperti memaparkan mesej yang menjengkelkan atau menulis ganti maklumat secara sistematik di cakera keras pengguna);

·       menyiarkan atau menghantar maklumat yang dalam apa jua cara adalah palsu, penipuan atau mengelirukan atau terlibat dalam apa-apa perbuatan yang boleh dianggap "memancing data" (sama ada primer, sekunder atau lain-lain) atau yang boleh menimbulkan liabiliti jenayah atau sivil;

·       menyiarkan atau menghantar apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, kesat, fitnah bertulis, fitnah, lucah, tidak beradab, tidak senonoh, bersifat menghasut, seksual yang jelas, pornografi atau lucah; atau

·       merujuk mana-mana ahli Kumpulan HomeAway atau mana-mana anggota gabungan mereka masing-masing dalam apa jua cara yang boleh menyebabkan seseorang percaya bahawa Pengembara atau mana-mana laman web yang ditaja oleh, bergabung dengan atau disahkan oleh mana-mana ahli Kumpulan HomeAway atau mana-mana anggota gabungan mereka masing-masing.

 

10. Hak untuk memadam kandungan

 

Pengembara bertanggungjawab memastikan komunikasi dan kandungan yang mereka siarkan, melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, termasuk Ulasan Pengembara dan komunikasi dengan Pemilik, tidak melanggar undang-undang yang terpakai, hak mana-mana orang atau entiti atau mengandungi maklumat palsu, penghinaan peribadi, apa-apa fitnah bertulis, bersifat fitnah atau fitnah, apa-apa yang melanggar hak cipta, undang-undang perlindungan data atau Garis Panduan Kandungan.  HomeAway boleh menyemak apa-apa kandungan di platform atau sistem Laman Web atau HomeAway dan memadam atau mengubah kandungan apabila kandungan tidak lagi tepat atau terkini.  Tanpa menjejaskan apa-apa remedi yang lain, HomeAway berhak dengan serta-merta untuk menyingkirkan apa-apa komunikasi atau kandungan daripada Laman Web yang melanggar syarat-syarat ini dan untuk menggantung atau menghalang penggunaan mana-mana Akaun berkaitan.

 


11. Pemberitahuan

 

11.1 Apa-apa mesej kepada kami boleh dihantar menggunakan borang hubungan.

 

11.2     Pemberitahuan pelanggaran hak cipta mesti mengandungi:

·       alamat pos, nombor telefon dan alamat e-mel anda;

·       butir-butir yang tepat tentang kandungan yang dipersoalkan (sisipan teks atau imej) termasuk pautan ke laman web;

·       perisytiharan bertandatangan sebagai pengganti sumpah, yang membuktikan bahawa anda:

  • memegang hak eksklusif untuk menggunakan karya itu; dan
  • tidak membenarkan penggunaan bahan yang dipersoalkan dalam borang ini.


12. Liabiliti HomeAway

 

12.1 Laman Web hanyalah platform yang membolehkan anda melihat Hartanah yang disenaraikan di Laman Web, berkomunikasi dengan Pemilik berkenaan bagi apa-apa pertanyaan atau soalan yang anda ada atau membuat tempahan dengan Pemilik untuk sewaan Hartanah. Kami tidak menerima liabiliti berhubung dengan mana-mana kontrak yang anda sertai dengan Pemilik atau untuk mana-mana Hartanah yang anda tempah atau kami juga tidak menerima liabiliti ke atas tindakan atau peninggalan mana-mana Pemilik atau orang lain atau pihak yang berkaitan dengan Hartanah berkenaan.  Kontrak anda akan berada bersama Pemilik dan terma dan syarat kontrak akan terpakai untuk tempahan anda bagi semua Hartanah.  Terma dan syarat ini mungkin mengehadkan dan/atau mengecualikan liabiliti mereka terhadap anda dan anda hendaklah membaca dengan teliti sebelum membuat tempahan. 

 

12.2 Kami tidak menyediakan perlindungan insurans liabiliti untuk Pemilik, pengurus hartanah atau Pengembara; tidak kira sama ada pengguna memperoleh perlindungan insurans melalui salah satu penyedia pihak ketiga kami. Pengembara dinasihatkan untuk mendapatkan insurans perjalanan yang sesuai untuk melindungi tempahan Hartanah mereka daripada Pemilik, termasuk sekiranya mereka perlu membatalkan tempahan mereka. Pengembara bertanggungjawab untuk memastikan bahawa insurans yang dibeli itu mencukupi/memadai dan sesuai untuk keperluan khusus Pengembara.

 

12.3 Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, tetapi tertakluk pada fasal 12.4, dalam apa-apa keadaan pun Kumpulan HomeAway atau mana-mana subsidiari, anggota gabungan, pegawai, pengarah, perunding, ejen dan/atau pekerja atau mana-mana penyedia pihak ketiga bagi alat yang ditawarkan di mana-mana laman web ahli Kumpulan HomeAway tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa keuntungan yang hilang atau mana-mana kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas, sampingan atau punitif yang timbul daripada, berdasarkan atau disebabkan oleh Laman Web atau platform atau sistem HomeAway, apa-apa bahan atau kandungan yang anda serahkan ke Laman Web dan penggunaan anda ke atas Laman Web itu dan/atau apa-apa transaksi antara pengguna, walaupun jika HomeAway telah pun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Tertakluk pada fasal 12.4, pengehadan dan pengecualian ini terpakai tanpa mengambil kira sama ada kerosakan itu timbul daripada pelanggaran kontrak, kecuaian atau apa-apa sebab tindakan lain. Jika anda tidak berpuas hati dengan Laman Web (atau platform atau sistem HomeAway) atau anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian T&S Pengembara ini, maka satu-satunya remedi eksklusif muktamad anda terhadap HomeAway adalah dengan menghentikan penggunaan Laman Web ini.

 

12.4 Tiada apa-apa dalam T&S Pengembara ini akan mengecualikan atau menyekat liabiliti Kumpulan HomeAway untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaiannya; atau penipuan Kumpulan HomeAway atau salah nyata palsu.

 

12.5 Tiada apa-apa dalam T&S Pengembara ini menjejaskan apa-apa hak yang mungkin anda miliki dan yang mengikut undang-undang tidak boleh dikecualikan, termasuk di bawah Akta Perlindungan Pengguna (Perdagangan Adil) (Cap 52A, 2009 Rev Ed) dan Akta Terma Kontrak Tidak Adil (Cap 396, 1994 Rev Ed).


13. Pertikaian

 

13.1 HomeAway komited terhadap kepuasan pelanggan, jadi jika anda mempunyai masalah atau pertikaian, kami akan cuba menyelesaikan masalah anda. Tetapi jika kami tidak berjaya, anda boleh menjalankan tuntutan hanya mengikut bahagian ini.

 

13.2 Jika apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk apa-apa persoalan tentang kewujudan, kesahan atau penamatan Perjanjian dan apa-apa urusan dengan ejen perkhidmatan pelanggan kami, apa-apa perkhidmatan atau produk yang disediakan dan apa-apa representasi yang dibuat oleh kami (secara kolektif dikenali sebagai “Tuntutan”), Tuntutan ini akan diselesaikan mengikut prosedur yang dinyatakan di bawah.

 

13.3 Tuntutan juga termasuk apa-apa Tuntutan yang anda nyatakan terhadap kami, subsidiari kami, pembekal perjalanan atau mana-mana syarikat yang menawarkan produk atau perkhidmatan melalui kami (yang merupakan benefisiari persetujuan timbang tara ini). Ini juga termasuk apa-apa Tuntutan yang timbul sebelum anda menerima T&S Pengembara ini, tidak kira sama ada versi T&S Pengembara sebelumnya memerlukan penimbangtaraan.

 

13.4 Anda bersetuju untuk pertama sekali memberi kami peluang untuk menyelesaikan apa-apa Tuntutan dengan menghubungi kami secara bertulis (“Notis Tuntutan”). Jika kami tidak dapat menyelesaikan Tuntutan anda dalam tempoh 60 hari selepas menerima Notis Tuntutan itu, anda boleh mendapatkan bantuan melalui timbang tara atau dalam Tribunal Tuntutan Kecil Singapura (“SCT”), seperti yang dinyatakan di bawah.

 

13.5 Jika pihak tidak dapat menyelesaikan apa-apa Tuntutan dalam masa 60 hari selepas Notis Pertikaian dikeluarkan, Tuntutan hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“SIAC”) (“Timbang Tara SIAC”), kecuali: (a) Anda boleh memilih untuk menyatakan Tuntutan dalam SCT jika Tuntutan tersebut berada dalam bidang kuasa SCT dan (b) salah satu pihak boleh mendapatkan injunktif atau bantuan saksama segera lain di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten untuk mengelakkan pelanggaran sebenar atau terancam, penyelewengan atau pelanggaran hak harta intelek pihak (termasuk, tanpa had, hak cipta atau tanda dagangan) atau dalam keadaan mendesak lain (seperti mana-mana jenayah sebenar atau mengancam atau serangan siber).

 

13.6 Demi mengelakkan keraguan, jika Tuntutan itu di luar bidang kuasa SCT, Tuntutan itu akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Timbang Tara SIAC.

 

13.7 Timbang Tara SIAC hendaklah dijalankan mengikut Peraturan Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“Peraturan SIAC”) yang sedang berkuat kuasa, yang peraturan dianggap digabungkan melalui rujukan dalam fasal ini.

 

13.8 Tempat timbang tara hendaklah di Singapura. Tribunal hendaklah terdiri daripada 1 penimbang tara. Bahasa penimbangtaraan ialah bahasa Inggeris. Tempat timbang tara hendaklah di Singapura atau di mana-mana lokasi lain yang dipersetujui bersama.

 

13.9 Untuk memulakan prosiding timbang tara, anda mesti menghantar surat yang meminta timbang tara dan menerangkan Tuntutan anda kepada “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager,” di Tingkat 18, 100 William Street, Woolloomooloo, NSW 2011. Jika kami memohon timbang tara terhadap anda, kami akan memberi anda notis di alamat e-mel atau alamat jalan yang telah anda berikan. Peraturan SIAC dan arahan pemfailan tersedia di http://www.siac.org.sg/our-rules atau dengan menghubungi +65 6713 9777.

 

13.10 Bayaran bagi semua fi pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara akan ditadbir oleh Peraturan SIAC, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam bahagian ini.

 

14. Undang-Undang yang Mentadbir

 

14.1 T&S Pengembara ini ditadbir oleh undang-undang Singapura. Penggunaan Laman Web ini tidak dibenarkan dalam mana-mana bidang kuasa yang tidak menguatkuasakan semua peruntukan Persetujuan ini, termasuk, tanpa had, perenggan ini.

 

 

15. Pelbagai

 

15.1 T&S Pengembara ini dan Dasar Privasi merupakan keseluruhan persetujuan antara HomeAway dengan Pengembara yang berkaitan dengan perkara mereka.

 

15.2 HomeAway mengesyorkan agar anda menyimpan salinan T&S Pengembara anda sendiri dalam fail berasingan pada peranti anda atau dalam bentuk cetakan.

 

15.3 Kegagalan HomeAway untuk bertindak terhadap pelanggaran T&S Pengembara ini oleh Pengembara atau orang lain tidak menepikan hak HomeAway untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau yang serupa.

 

15.4 Tajuk hanya untuk rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran atau pembentukan T&S Pengembara ini.

 

15.5 Ketidaksahan terhadap satu atau lebih peruntukan daripada T&S Pengembara ini tidak akan menjejaskan kesahan peruntukan lain.